Home

Nieuws 49 reacties

Natuuradvies wekt woede LTO en natuurverenigingen

Den Haag - LTO Nederland en de koepels van agrarische natuurverenigingen reageren furieus op het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) over het toekomstig natuurbeheer in Nederland.

Polariserend, uitgaand van verkeerde gegevens, gebaseerd op publicaties van notoire critici van het agrarisch natuurbeheer, is de reactie.

Agrarisch natuurbeheer is essentieel voor herstel van biodiversiteit, zeggen LTO Nederland en de vier koepels van agrarische natuurverenigingen in reactie op het rapport. Volgens RLI is boerennatuur mislukt en kan het geld daarvoor beter anders worden aangewend.

Het advies van RLI wakkert de polarisatie tussen landbouw en natuur aan, terwijl er juist een ontwikkeling gaande is waarbij de landbouw zich voor de natuur wil inzetten, vindt LTO Nederland. Jos Roemaat van de koepels van agrarische natuurverenigingen zegt dat RLI bovendien uitgaat van verkeerde gegevens. "Dat is kwalijk. Het rapport noemt verkeerde cijfers waar het gaat om de oppervlakte en kosten van het agrarisch natuurbeheer in vergelijking met het overige natuurbeheer."

Dat het huidige agrarisch natuurbeheer niet effectief is, erkennen LTO en de natuurverenigingen. LTO-bestuurder Siem Jan Schenk zegt dat dat reden is het beleid juist te versterken, in plaats van af te breken. Schenk stelt dat er hard wordt gewerkt aan een nieuw natuurbeleid, waarbij meer nadruk ligt op de ecologische effectiviteit. "Met Rijk en provincies zijn over de stelselwijziging al afspraken gemaakt. Het doel is immers het gewenste beheer op de goede plek.”

Jos Roemaat reageert furieus op de constatering dat de inspanningen voor natuur in landbouwgebieden een fiasco zijn geworden: "Die kwalificatie kan RLI niet waarmaken. Die conclusie is gebaseerd op een beperkt aantal eenzijdige bronnen en ten tweede is niet bekend hoe de natuurontwikkeling zou zijn geweest zonder agrarisch natuurbeheer. De positieve resultaten van de laatste jaren waarin we het beheer anders organiseren zijn gewoon weggelaten.”

Het RLI-rapport lijkt vooral gebaseerd op publicaties van enkele notoire critici van het agrarisch natuurbeheer, zeggen LTO en de agrarisch natuurverenigingen.

Schenk stoort zich aan het beeld dat in het rapport wordt geschetst van een agrarische sector die de achteruitgang van de biodiversiteit in ons land in de schoenen geschoven krijgt. “De bevolking is sinds 1950 met zeven miljoen gegroeid, de industrie kwam sterk op, de infrastructuur is ingrijpend veranderd en het landelijk gebied is versnipperd geraakt. Om de achteruitgang van natuur en biodiversiteit in het landelijk gebied te stoppen is het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen sterk verminderd. In zijn voorlaatste advies over duurzame landbouw constateert RLI nota bene dat, waar het om de invloed van land- en tuinbouw op de biodiversiteit gaat, er juist vooruitgang is geboekt."

Laatste reacties

 • hietkamp

  Dus als ik RLI mag geloven dan kan een boer natuurbeheer niet doen en Staatsbosbeheer, dan die ook niet toch en alle andere clubjes. Staatsbosbeheer verhuurd het ook toch aan de boer Dus ja ben mee eens dat dit rammelt op alle kanten, gewoon weer kwestie van geld bezuinigen en daar moet iets onderleiden, en dat is de boer. want eigen mensen er warm bij laten zitten. Maar goed natuur heeft beide keren te leiden. Je kan volgens mij ook niet vergelijken natuurbeheer en agrarische natuurbeheer het heeft beide keer een hele andere doelstelling toch en ook wat wel en niet mag op het land. Je moet agrarische natuurbeheer ook meer gaan zien als tussen zone naar natuurbeheer terrein toe denk ik. Dus lijkt mij dat je ene niet kan afschaffen, beide systemen zijn afhankelijk van elkaar.

 • BioBoer

  Na 1 miljard euro is het resultaat is nagenoeg 0, de oorzaak stimuleren met allerlei regelingen heeft dus geen resultaat, behalve dat agrariers aan de voorkant van de boerderij met een mooi verhaal tevoorschijn komen en aan de achterkant van de boerderij gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren. ANV's slingeren mooie verhalen de wereld in, over gebieden waar het goed ging en (nog) gaat. Gefrustreerde vrijwillige vogelwacht/ nazorgers of die 'extra nesten' willen registreren om en kapotgemaaide nesten en pullen. Jonge vogels die verhongeren of de wintertrek niet kunnen voltooien omdat er in de monocultuur graslanden te weinig voedsel voorhanden is. Grasland jonger dan acht jaar heeft geen toegevoegde waarde voor natuurbeheer, dus waarom hier gelden aan besteden? ANV's zijn mijninziens gewoon lobby verenigingen van bevriende agrariers die elkaar de bal toespelen (uitzonderingen daargelaten). De vogelwachten zouden hier een veel grotere rol in moeten krijgen evenals terrein beheerende organisaties.

 • Henk Tennekes

  Het neonicotinoide insecticide Imidacloprid wordt sinds de jaren 1990 bijna overal in Nederland in toenemende mate toegepast in de land- en tuinbouw (mais, aardappelen, suikerbieten, boomteelt, glastuinbouw, bollenteelt, fruitteelt) en als gevolg daarvan is de bodem en het water in grote delen van ons land in toenemende mate verontreinigd geraakt met deze zeer langzaam afbreekbare stof, die op de lange termijn een enorme bedreiging voor de ongewervelde dieren vormt, die aan het begin van de voedselketen staan. Het is te verwachten dat een onmisbare eiwitbron voor vissen, amfibieën, reptielen, en veel vogelsoorten beneden het existentieminimum gebracht wordt en deze soorten gedoemd zijn uit te sterven. Het hoeft daarom niemand te verbazen dat agrarisch natuurbeheer onder zulke omstandigheden een fiasco is geworden.

 • piethein

  @Henk Tennekes, dus jij vindt dat het eigenlijk aan 'de boer' ligt dan er problemen zijn met neonicotinodicide's, als ik het goed begrijp ?

 • koestal

  het geld kan volgens hen beter uitgegeven worden aan dikke salarissen van de directeuren en bureaubeheerders van de natuurorganisaties ,allemaal lekkere softe baantjes

 • johannetje

  Natuurclubs ruiken een pot met geld, dat is de achtergrond van dit geheel. Likkebaardend kijken ze naar de GLB gelden.

 • koestal

  Hier wemelt het van ooievaars ,ze vreten alle jonge kieviten en andere jonge weidevogels op,de ooievaars worden hier verderop s,winters bijgevoerd ,maar niet door boeren, met het gevolg dat het natuurlijk evenwicht is verstoord,maar niet door boeren

 • JanWillemNatuur

  Het lijkt mij verstandiger dat de heren onderzoekers van de Raad voor de Leefomgeving eens uitpluizen wat de effecten zijn geweest van het gegroeide (en later weer verminderde) gebruik van pesticiden, herbiciden en insecticiden op de soortenrijkdom. Het gebruik daarvan wordt door de overheid toegestaan, terwijl inmiddels bekend mag zijn (zie de reactie van Henk Tennekes) dat deze middelen schadelijk zijn en de biodiversiteit in ieder geval op geen enkele manier bevorderen. Voeg daarbij de eenzijdige teelt van enkele gewassen op grote schaal, zoals mais, en je begrijpt dat de insecten, vlinders, planten en dieren massaal de benen hebben genomen. Helaas, ze kunnen nergens heen, zo vol is Nederland gebouwd en geasfalteerd. Wie schrijft een Requiem voor de natuur?

 • Henk Tennekes

  @piethein. De verantwoordelijkheid ligt naar mijn oordeel niet bij de boeren, maar bij het Ctgb, die stoffen heeft toegelaten die nooit hadden mogen worden toegelaten.

 • jeroenvreeswijk

  En als je een mooi plan voor natuurbeheer en aanleg hebt, is daar na veel voorwerk in eens geen geld meer voor. Dan worden ineens regels anders uitgelegd.

 • Boertje-M-sob Henak

  en maar lullen over biodiversiteit, en wel GGO binnenhalen, wat een tuig.

 • Boertje-M-sob Henak

  het enige dat hier tegen helpt is uit die NAZI EU stappen.
  Hitler heeft nu eigenlijk gewonnen.

 • jordi 1455

  Boertje-M-sob Henak

  Geografisch gezien heb je gelijk, aangezien de huidige EU op Groot-Brittanie en Ierland na allemaal door Duitsland bezet was of een bondgenoot van Duitsland

 • Oosting-Sietsma

  We konden subsidie krijgen als we boswallen aanbrachten langs de wei. En als die boswal er dan eenmaal is, zie je de gemeente langskomen die de boswalbeschoeïng langs de toegangsweg begint weg te snoeien. En nu lees ik dat de boer de schuld heeft dat het niet werkt?

  Logisch werkt het zo niet, potplantencultuur noemen we dat. En dit is maar een simpel voorbeeld uit de praktijk. Maar wel tekenend. Soms lijkt het wel of de boer allle eco problemen in de wereld in zijn eentje moet oplossen. Terwijl de rest vrolijk zijn gang blijft gaan. En als het dan mis gaat, is de boer weer de kop van jut.

 • PMHoeks

  Zelfs een biologisch wei van tegenwoordig heeft minder verschillende planten dan een wei van dertig jaar geleden. De landbouw is veel efficiënter geworden, ook als je geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Er is veel veranderd in die jaren.
  Er zijn natuurlijk ook gevallen van agrarisch natuurbeheer dat ze stoppen voordat het echt effect heeft. Een van de oorzaken is dat de subsidieregelingen vaak ook geen lang leven beschoren zijn.
  En hoeveel natuurontwikkeling door de natuurorganisaties is er wel niet mislukt. Ik ken er wel een paar. Op enkele plekken passen ze gewoon de doelen aan als blijkt dat het originele plan niet lukt. Dat staat zeker niet in het rapport?

 • Mels

  Denk nou allemaal es wat groter dan het gekloot op deze postzegel,allemaal neptuur aanleggen en dan menen dat het op wereldschaal wat toevoegt,hoepel toch op met al die subsidie die idd niets toevoegt maar dan ook die subsidie op die luizenekken van de neptuurverenigingen stoppen,als de verwende consument wil dat er neptuur komt dan betaald ie er maar voor en als ie dan ook nog wil dat de boeren in bv een ring van 1 km eromheen BD worden met alle poespas die erbij hoort,betalen via diezelfde neptuur verenigingen,moet je eens opletten hoe weinig neptuur we overhouden want als de consument,recreant kampeerder enz,zelf moet betalen voor het landschap dan is ie nergens te vinden,dit laat dus de mening van diezelfde consument,kampeerder,recreant enz zien.Die paar daar gelaten maar daar maken we een klein gebiedje voor.

 • Jos Vermeiren

  Mels
  Dat is nu eens de waarheid

 • trijnie

  Was het maar weer zoals 35 jaar geleden toen we hier kwamen wonen. Het stikte hier van de weidevogels, grutto's, Wulpen, tureluurs en de prachtig zingende leeuwerik. Alles is nagenoeg weg.
  En de boer, hij verdient niets meer dan toen en misschien moet ie nu nog harder werken dan toen om de loonwerkers te betalen.
  Leve de vooruitgang......

 • Freriks

  @trijnie Was het maar weer zoals 35 jaar geleden, of liever nog 55 jaar geleden. 8 miljoen mensen minder in Nederland. Geen overschot aan adviesraden. Volop gezond boerenverstand, daar moet je tegenwoordig ook met een lampje naar zoeken. En boeren kregen niet de schuld van zo'n beetje alle wereldproblemen die we kunnen bedenken. ons enige collectieve probleem was of de Russen wel achter het ijzeren gordijn bleven. Lekker overzichtelijk

 • Oosting-Sietsma

  Tja, Moeder natuur is al meer dan 100 jaar geleden overleden, wat we nu nog hebben is een parklandschap volgens de normen en waarden van Staats huisbioloog Franz Vera. Hoe dat er uit moet zien kun je in de Oostvaardersplassen zien waar de dieren weer en masse liggen te creperen. Zie www.boerenweg.nl daar liggen boeren en buitenlui in de clinch met SBB.

  Als dat de norm moet worden voor het nieuwe natuurbeleid dan staat ons nog wat te wachten. Heckrunderen en Konikpaarden om de biodiversiteit te bevorderen? Otters en wolven? Wat willen ze nog meer aanslepen?

  En dat schijnt de norm te moeten worden als ik TV een beetje de berichtgeving volg. Men wil nu inzetten op 'forse natuurgebieden' i.p.v. het verbinden van al die eilandjes 'natuurgebied'. Daarmee maak je dan alle inzet tot op heden meteen waardeloos. Hap snap beleid dus. Want over een paar jaar zit er weer een ander politiek kleurtje en die willen het weer andersom.

  Het kost allemaal een vermogen en het schijnt de burgerij nauwelijks een zak te interesseren. Afgezien van wat eco warriors. Dus laat lekker gaan, wij gaan gewoon door met boeren en als er weer zo'n natuurfreak op de stoep staat met weer zo'n helder idee, kan die het ergens steken waar de zon niet schijnt.

 • trijnie

  Vroeger was het boerenland natuur maar dat is nu naar de knoppen... en daarom moeten er wel natuurgebieden gemaakt worden.
  Anders is er niks meer. En wat die beesten betreft, als ze in de veewagens worden gedreven om vervolgens op de abattoirs dood worden gemaakt is er dat verschil dat die beesten in de natuur hun ware aard hebben kunnen volgen en al die varkens en kippen bepaald niet hun ding konden doen.
  Jullie die zo schrijven en denken moeten eens eerlijk zijn....

 • AlexOirlo

  Trijnie,

  Keep on dreaming, fysiek moest er vroeger veeeeeeeeeeeeeel harder gewerkt worden, er was nl amper mechanisatie alles moest met de eigen benenwagen en spierbundels gedaan worden. Jij mag bij mij stage komen lopen in de kippenstal. Geef ik jou het werk hoe ze het vroeger deden (dus rond 1930) en als jij zit uit te puffen leg ik je even uit hoe de computer al dit werk voor mij nu doet.

  p.s. slaap ze alvast, heb je nodig!!

 • alco1

  @trijnie. Ja was het maar 35 jaar geleden. Toen was er nog lang niet zoveel asfalt, miljoenen minder auto's, veel minder vervuiling door cosmetische spullen, gewoon nog veel echt bont ipv.vervuilende syntetische kleding, geen computers met al die productie vervuiling, niet allemaal een mobieltje met al die straling. Weet je wat: We geven de schuld van de teruggang van de natuur gewoon aan de boeren.

 • Oosting-Sietsma

  @trijnie Je zou hier eens moeten lezen: http://www.boerenweg.nl/wildbeheer/geen-plofkip-maar-een-boskip-2/

  Als je het over eerlijkheid hebt....

 • EMERGO!

  Wat een verhalen hier! Wat mij opvalt is dat niemand hier de definitie van natuur eens bekijkt!
  Kijk als boer eens om je heen! Elk gewas is natuur!! Waar is het mis gegaan? Volgens mij moeten we de bodem meer met rust gaan laten, gewoon weer bovengronds mest uitrijden en daarna evenzoveel water erover. Zo hebben we ook minder onkruidbestrijding toe te passen om al dat straatgras uit die sleuven weg te krijgen.
  Bovendien is de verdeling van mest nu een piek op een plekje en daarnaast moet het gewas er maar naar toe groeien?
  Zijn we ook gewoon weer terug bij af en zijn al die dure onderzoeken niet nodig. Bovendien in de 'natuur' gebieden is geen weidevogel of gans meer te vinden omdat het eten niet te vreten is daar. Dit moet toch te denken zetten?
  Waarom wordt dat nergens gezegd en laten we onze beste eerste snee gras of duur gezaaide wintertarwe opvreten en nemen we genoegen met een fooi als vergoeding?
  Als ik het helemaal mis heb, mijn excuses, maar ik denk dat er meer mensen zijn die dit vinden.

 • mldijkstra

  Hoe belangrijk moet je het advies van Agnes van Ardenne, hoog op de lijst van meest mislukte bewindslieden ooit en daarna door vriendjespolitiek aan nieuwe baantjes in nietszeggende adviesorgaantjes geholpen, eigenlijk inschatten. En nu heeft ze haar oortjes laten hangen naar de dikbetaalde natuurbobo's die vrezen minder geld te krijgen.

 • aarthamstra1

  Als je de kaalslag in de Veluwse bossen ziet.Met niets ontziende machine geweld
  men door het bos werkt daarbij geen enkele boom of struik spaart om de juiste boom te kappen voor de hoogste opbrengst. Geen enkel brandgang meer te bekennen .De Veluwse heide zwaar verwaarloosd, aangetast door torren en schimmels en vergrassing omdat er GEEN onderhoud meer word gedaan.
  Vraag je, je af wat het doel is van al die alternatieve idioten.

 • minasblunders1

  Er zijn drie doelen, Hamstra: GELD GELD en nog eens GELD.

 • hietkamp

  @johannetje Ik snap je opmerking van GLB niet hoor, want volgens mij zit daar geen geld in van Agrarische Natuurbeheer dat moet Nederland zelf gaan betalen en daar zit het probleem denk ik. Dit is een eerst stap naar afschaffing ga ik vermoeden. Alles wordt onder 1 hoedje gespeeld, maar waren ook foute aannames gebruikt niet en zo is het hele systeem ook al anders. Er moeten nu al gebiedsplannen gemaakt worden al 3 jaar dus die werking kan je nu nog niet terug zien dat is onmogelijk.

  Maar goed hier in Friesland werken al met vogelwachten, en doen ons best, maar als er geen geld meer binnenkomt, dan gaan er veel banen verloren en mag land weer onbeperkt gebruikt worden. Dan gaat de volg stand snel achteruit. Dat denk ik en weet ik bijna wel zeker.

  Dat zou voor ons beteken, nou ja wel om de volgens denken en vogelwacht er bij halen (als die er dan nog zijn) voor bewerken van het land. Maar dat gebeurd dan wel eerder.

 • hietkamp

  er werd op de tv gezegd dat mesten verkeerd was dit en dat, geven ze dan toe dat injecteren toch niet zo goed is dan dat zeggen. Dat hele emissie arm aanwenden beleid heeft heel wat bodem leven vernield. In limburg dumpen ze nog mest op het land. Kan je dan niet zeggen dat begin jaren 90 probleem, mest emissie nu een landelijk probleem is geworden doordat vogelstand zo slecht is.

  Hoe is dan met onze natuur verenigingen, dat wordt toch ook aan een boer verhuurd. Dus dan kunnen die ook allemaal weg EHS opheffen, ow recessie nederland is opgelost

 • alco1

  We moeten alle mensen met een uitkering weer aan het schoffelen zetten, hoeft er minder gespoten te worden en laat ze de natuur onderhouden. Maar nee hoor, we willen alles regelen op ons luie gat en om niet te dik te worden verdoen we onze energie in fitness centra.

 • puinhoop

  Volgens RLI heeft het Agrarisch Natuurbeheer geen positieve invloed gehad op de weidevogelstand, dit is ook logisch, want weidevogels willen helemaal niet in dat lange natuurgras zitten, en belaagd worden door roofvogels. Ze willen 1 ding: een rustige omgeving met voldoende voedsel. Dat betekent de jacht op bv kraaien openen en het grasland bemesten met vaste mest en extensief laten beweiden vanaf het vroege voorjaar. Dit is 1 stap en zo zijn er meer stappen te maken. Extensief gebruik kost geld, compenseren hiervan dmv subsidie is dan niet meer dan logisch. Het geld wat RLI kost is waarschijnlijk al genoeg om veel boeren die kant op te krijgen

 • vriesstolwijk

  Er is maar één natuurbeheerder en dat is de de boer en de rest zijn natuur verspillers net zo als het zuidholandslandschap en zo voord laat de natuur coöperatie of de verenigden boeren het maar doen dan blijft het in goeden handen .

 • Romeijn

  De RLI heeft uitstekend aangehaakt op het door Bleekers ingezette bezuinigingsbeleid. Het is heel erg jammer dat we de afgelopen jaren zo weinig resultaat hebben bereikt met agrarisch natuurbeheer. Een vertraagde achteruitgang is nog geen vooruitgang. Als geld van middel tot doel wordt zal het nooit wat worden. Bioboer en Trijnie geven goed aan waar de schoen wringt. De overige reacties maken duidelijk waarom de RLI gelijk heeft. Veel emotie, maar weinig nuance.

 • abtje

  @Romeijn Hoezo WE? Wat doe jij dan?

 • trijnie

  Alex, ben je nu echt gelukkig achter die computer? Je bent toch boer? Als je wilt computeren kun je beter een kantoorbaantje nemen. Ik denk dat het gros van de boeren toch echt liever het boere werk doet ook al is dat lichamelijk zwaarder dan achter de computer. Hoewel, je kunt die boeren van tegenwoordig ook tractorchauffeur noemen want er wordt wat afgejakkert op dat ding.

 • alco1

  @trijnie. Een beetje dom zwetsen wat je nu doet. Het is niet altijd wat we graag willen. Maar als je niet met de tijd meegaat, er helemaal geen toekomst is.

 • fjam

  wijs heel wijs alco 0

 • Romeijn

  @alco1
  Als je met 'de tijd' meegaat loop je het risico in een ratrace terecht te komen met alleen maar verliezers. Dat is waar de landbouw nu op aangesproken wordt. Er is altijd toekomst, alleen ziet die er soms wat anders uit als je wel doet wat je graag wil en bovendien je eigen verantwoordelijkheid neemt.

 • alco1

  @Romeijn. Met de tijd meegaan bedoel ik dat je niet meer met de kruiwagen uitmest enz.
  Bij een ratrace is alles veels te ver door geschoten.

 • ed12345

  Romijn en trijnie het is HEEl simpel boeren die niet meegegaan zijn met de tijd zijn al verdwenen of hebben geen geintresserde opvolger

 • trijnie

  Maar Ed, waar komen we uiteindelijk terecht?Ik heb in die 35 jaar de achteruitgang van vogels, vlinders en kruidensrtn gezien.
  Waarom moeten alle kruiden doodgespoten worden, beetje opbrengst meer, isdat nu echt zo belangrijk? Alles volgt mekaar op,vroeger veel oranjetipjes, pinksterbloemen weg spuiten, nauwelijks nog oranjetipjes en andere vlinders. Ik wil hiermee zeggen dat dit nooit stand houdt, WIJ zijn afhankelijk v. d. Natuur.De bijen sterven uit als we zo doorgaan en WIJ de mensen, die het zo goed weten? Wij gaan er achteraan...

 • alco1

  @trijnie. In heel veel heb je het bij het rechte eind, maar vergeet niet dat het ook zinloos is om binnen 6 km fourage gebied van een kraaien kolonie te nestelen voor weidevogels. Er is ook een gebied waar jagers de omtrek 'schoon' houden van roofdieren. Daar wemelt het van de legsels. Alleen waar kun je niet zeggen, omdat je dan diezelfde natuurbeschermers, die nu de noodklok over de weidevogels luiden, in je nek krijgt. Rare wereld.

 • PetervanKempen

  Ten eerste: Het rapport is inderdaad een zet in de strijd om geld van de kant van de natuurorganisaties die eeuwige geld- en landhonger hebben. Ten tweede: Als boeren in Nederland tegen wereldmarktprijzen moeten leveren, is natuur vriendelijk handelen gewoon economisch niet mogelijk, en iedereen weet dat. Ten derde: als natuurminnend nedcerland hun boeren middels schade vergoeding voor het productie verlies tot leverancier zouden maken van hun (gewenst!) landschap, hadden we Jac P Thijssen zijn plaatjes snel weer in beeld.Helaas claimen de natuurorganisaties het alleenrecht en copyright van wat natuur is en daarbij doen ze een ding nadrukkelijk NIET en dat is die natuur beheren. Dat moeten we keren.

 • Romeijn

  Die 'schadevergoeding' is er geweest in de vorm van 'groene en blauwe diensten'. De RLI heeft daar een oordeel over gegeven. Voor de 'schade' veroorzaakt door vermesting, verzuring en verdroging vanuit de landbouw is overigens nooit vergoeding gevraagd. Door je agrarisch product (biomassa in welke vorm dan ook) op een andere manier te vermarkten kan je wel meer (financiële) waardering krijgen.

 • trijnie

  Maar Ed, waar komen we uiteindelijk terecht?Ik heb in die 35 jaar de achteruitgang van vogels, vlinders en kruidensrtn gezien.
  Waarom moeten alle kruiden doodgespoten worden, beetje opbrengst meer, isdat nu echt zo belangrijk? Alles volgt mekaar op,vroeger veel oranjetipjes, pinksterbloemen weg spuiten, nauwelijks nog oranjetipjes en andere vlinders. Ik wil hiermee zeggen dat dit nooit stand houdt, WIJ zijn afhankelijk v. d. Natuur.De bijen sterven uit als we zo doorgaan en WIJ de mensen, die het zo goed weten? Wij gaan er achteraan...

 • trijnie

  Sorry, het was niet de bedoeling mijn verhaal er twee keer op te zetten.

 • PetervanKempen

  Verzuring van de bodem?
  Als ik het goed heb gelezen is het injecteren van mest in weidegebieden bij boeren vanuit de natuurlobby opgelegd. Inmiddels is gebleken, uit 'nader onderzoek' dat dit onterecht was en dat het niets bijdraagt aan de zogenaamde milieuverbetering.Talloze dieren hebben dat met hun voortbestaan op weideland moeten bekopen, dde bodemlevens inderdaad vernield, op bestelling van de natuurlobby die volgens mij gewoon niet last wil hebben van mestlucht in hun tweede huisjes.

 • Romeijn

  Dit is een onvolledige interpretatie van de onderzoeksgegevens. De werkelijkheid ligt veel genuanceerder. Kijk maar eens bij de informatie die elders op deze site beschikbaar is.

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.