Home

Nieuws

Laatste landinrichting oude stijl

Notter - Vandaag wordt in Notter (Ov.) de akte van Toedeling ondertekend voor de landinrichting Rijssen, deelproject Rijssen-West. Dit is het laatste project in Nederland waarvan de akte passeert onder de voormalige Landinrichtingswet.

In 1999 ging het landinrichtingsproject van start. Doelen waren verbeteren van de landbouwstructuur en het vrijmaken van grond voor natuur en water. Er is 700 hectare geruild. Hierbij waren 823 eigenaren betrokken. Door het ruilen is het aantal percelen teruggebracht van 2.607 naar 1.514. De gemiddelde omvang van een huiskavel groeide met 34 procent. Het aantal veldkavels werd teruggebracht van vijf naar twee. Er kwam 230 hectare voor natuur vrij en er is ruim vier kilometer fietspad aangelegd. Op het plan kwamen 140 bezwaarschriften binnen. Voor enkele bezwaren is het oordeel van de rechter-commissaris gevraagd.

Per 1 januari 2007 trad de Wet Inrichting Landelijk Gebied (Wilg) in werking en verving de Landinrichtingswet. Grootste verschil tussen beide wetten is dat bij de Wilg het proces van landinrichten is verkort en de verantwoordelijkheid van de procedure bij de provincies, in plaats van het Rijk, is komen te liggen. De Landinrichtingswet kent ook een systeem van landinrichtingsrente. Grondeigenaren kunnen dan hun aandeel in de kosten van het project betalen over een periode van 26 jaar. Sinds de Wilg vindt er een directe afrekening plaats bij einde project. De Wilg regelt naast wettelijke herverkaveling (de verzamelnaam voor allerlei dwingende vormen van landinrichting, waaronder ruilverkaveling) ook kavelruil op basis van vrijwilligheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.