Home

Nieuws 17566 x bekeken 92 reactieslaatste update:13 dec 2013

Dijksma: geen melkveerechten

Den Haag- Er komen geen dierrechten voor melkveehouderij. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw aangekondigd.

Wel komt er een verplichte grondgebonden productie voor melkveehouders. Bedrijven kunnen dan wel uitbreiden, maar alle mest die ze meer produceren dan die op eigen grond kan worden afgezet, moet worden verwerkt.

Voor varkens- en pluimveehouders blijft het huidige systeem van dierrechten voorlopig van kracht. In 2016 wordt de nieuwe mestwet, waarin verplichte mestverwerking geldt, geëvalueerd. Als dan blijkt dat er voldoende mestverwerking is, zullen de rechten alsnog afgeschaft worden per 2018, als het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn van kracht wordt.

Dijksma zei dit in reactie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen UR, waarin is onderzocht of er voldoende mestverwerking is om dierrechten af te schaffen. Hieruit blijkt dat dit niet met zekerheid is te zeggen.
Dijksma maakt bij het behoud van de dierrechten voor de intensieve veehouderij geen onderscheid tussen varkenshouderij en de pluimveehouderij. De pluimveehouderij heeft wel voldoende mestverwerking gerealiseerd. "Uit het rapport van PBL blijkt dat ook de mestverwerking voor de pluimveehouderij niet gegarandeerd is, mede omdat de centrale in Moerdijk afhankelijk is van energiesubsidie", legt Dijksma uit.
Dijksma gaat ervan uit dat de varkens- en pluimveesector in totaal door het behoud van dierrechten niet worden bekneld, omdat deze sectoren naar verwachting niet zullen groeien de komende jaren.
Voor de melkveehouderij komt na afschaffen van melkquotum de eis dat de sector grondgebonden wordt. Dijksma zegt geen dierrechten voor melkveehouderij in te willen voeren als in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft, omdat dit een te zware druk is op de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij, die economisch veel perspectief heeft. Hoe het systeem van grondgebonden melkveehouderij er uit gaat zien is nog onderwerp van gesprek. Er zal hiervoor een nieuw wetsvoorstel worden geschreven.
Voor de uitvoering van de grondgebondenheid wordt 2013 als referentiejaar gebruikt voor de fosfaatproductie en het fosfaatoverschot. Dit is de meest actuele informatie over de bijdrage van een individueel bedrijf aan de druk op de mestmarkt. Vervolgens zal vanaf 2015 ieder jaar aan het eind van het jaar de feitelijke fosfaatproductie worden vergeleken met referentiejaar 2013. Ondernemers moeten voor deze extra fosfaatproductie grond of mestverwerking hebben. De referentiewaarde is bedrijfsgebonden en alleen overdraagbaar bij bedrijfsovername.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  politieke betrouwbaarheid is????

 • alco1

  Dat hebben wij melkveehouders dus voor elkaar, al hoop ik wel dat afzet naar je buurman akkerbouwer ook gerekend wordt als verwerken. Daarnaast begrijp ik niet waarom de andere sectoren als ze gegarandeerde mestafzet hebben verder moeten met rechten.

 • gvanlaar

  alco1 ik heb me laten vertellen dat bedrijven met een mestoverschot en hun mest binnen 20 km kunnen afzetten bij bijvoorbeeld akkerbouwer dat die geen verwerkingsplicht hebben.
  is dit juist?

 • eenvoudige boer

  Voor de reactie van alco1 zat ik al te denken dat als een melkveehouder uit gaan breiden van bijv. 1 miljoen liter melk naar 1,2 dat hij ook 20 % van zijn fosfaatproduktie verplicht moet verwerken als hij dit niet op eigen land kwijt kan. En geen uitzonderingen voor afzet in de buurt, anders zijn de varkenshouders weer de dupe.

 • Sjaak

  'Dijksma zegt geen dierrechten voor melkveehouderij in te willen voeren als in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft, omdat dit een te zware druk is op de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouderij, die economisch veel perspectief heeft. Hoe het systeem van grondgebonden melkveehouderij er uit gaat zien is nog onderwerp van gesprek. Er zal hiervoor een nieuw wetsvoorstel worden geschreven.'

  Nou, ben zelf melkveehouder, maar de varkens- en pluimveehouderij wordt toch wel ernstig benadeeld... zéér onrechtvaardig en juridisch zeker aanvechtbaar!
  Vind persoonlijk dat er inderdaad totaal geen onderscheid gemaakt mag worden binnen de intensieve veehouderij, dat geldt voor zowel varkens- pluimvee, als rundveehouderij. Alle, let wel, álle veehouderij boven de grondgebonden toegestane aantallen, is mede verantwoordelijk voor het mestoverschot en zou dan ook als gelijke behandeld moeten worden!

  Hoe zou een wetsvoorstel voor grondgebonden varkens- en pluimveehouderij geschreven moeten worden, dit in vergelijk met de melkveehouderij...?

 • alco1

  Een voorbeeld. Nu zet ik mest af bij die buurman. Dat kan toch niet eenvoudig teruggedraaid worden! Of moeten we dan schijn huurcontracten maken.

 • eenvoudige boer

  Alco, alleen bij uitbreiding verplicht mest verwerken als je de mest niet op het land, dat je bij de landbouwtelling opgeeft kwijt kunt.

 • Bussemakers

  De pluimveehouderij heeft wel voldoende mestverwerking gerealiseerd. 'Uit het rapport van PBL blijkt dat ook de mestverwerking voor de pluimveehouderij niet gegarandeerd is, mede omdat de centrale in Moerdijk afhankelijk is van energiesubsidie', legt Dijksma uit.
  Vertel mij eens of alle andere mestverwerking wel gegarandeerd is. Volgens mij niet namelijk. Als er geen winsten worden behaald gaat die ook naar de knoppen. De pluimveehouderij heeft het op orde maar wordt in mijn ogen gestraft hiervoor. Wat moet de pluimveehouderij nog meer doen? Kosten maken voor de verwerking van varkensmest?

 • agratax2

  cebe19ap1. Mestverwerking die geen winst maakt zal niet over de kop gaan zolang de boeren hun mest kwijt moeten en ze geen alternatief hebben anders dan de veestapel inkrimpen. Mest zal hoe dan ook een kosten post blijven voor het niet op eigen bedrijf aan te wenden deel en daar zit volgens mij de grote gok die melkveehouders nemen. De melk productie wordt nl. duurder door de mestverwerking, dat geloven de meesten niet anders keken ze niet steeds naar Amerika waar de mest uit financieel oogpunt door de landlozen wordt gedumpt als ze de kans krijgen. (van Bakel en anderen zijn hier voorbeelden van) De toen geldende melkprijs t.o.v. de geldende ruwvoederprijs liet geen ruimte voor een fatsoenlijke mest opslag en verwerking of retour naar de ruwvoer leverancier als bemesting.

 • bankivahoen

  Mestverbranding Moerdijk zou er verstandig aan doen om meer haast te maken met een voorstel naar alle leden toe met een contractverlenging van de huidige afspraken !

 • Zuperboer

  Nuchter beleid, een pluim voor de ambtenaren van Dijksma. Melkveehouderij blijft de horizonstoffeerder van ons land en dat wordt zo blijkbaar toch nog gewaardeerd. Precieze invulling blijft echter nog enigszins vaag dus afwachten maar.

 • BO(skabout)ER

  Prachtig nieuws! Ik zou wel eens wat keukentafel gesprekken horen over al die boeren die mij wouden wijsmaken dat er dus écht wel dierrechten kwamen! Niet dus!

 • kuusenboer

  Goed gewerkt (Z)LTO. De staatssecretaris gaf in haar persconferentie aan dat ze goed naar de sector geluisterd had. Dit blijkt. De verborgen agenda is namelijk dat met name ZLTO gekozen heeft ( al jaren terug ) voor het creeren van ruimte voor de melkveesector ten koste van de varkens en pluimveehouderij. Krokodillentranen van LTO vakgroepvoorzitters helpen daar niet aan. Groeiende melkveebedrijven gaan nu massaal de boer ( akkerbouwer ) op om binnen een straal van 20 km hun mestafzet te regelen. Dit is immers ook verwerking volgens de laatste nota, en veel goedkoper dan aankoop van grond. Geen rechten nodig, dus kan er flink voor betaald worden, dan krijg je er die va/plv houder wel af. En geef de akkerbouwer eens ongelijk. Die zat al een beetje in zijn rats als de verwerking zou slagen, en is nu opgelucht. De zuivelsector houdt immers de bijbetalingen voor mest wel in stand. Verwerkers/exporteurs wachten rustig af wie de hoofdprijs nog wel kan betalen, en de rest mag inkrimpen, lees stoppen.

 • minasblunders1

  Kuusenboer, die krokodillentranen worden niet alleen bij de vakgroepvoorzitters van LTO geplengd, maar ook bij de intensieve varkens- en kippenhouders. Jullie zijn zelf degenen die de sleutel tot de 'oplossing' van het 'mestprobleem' in de hand hebben. Kom er nu eindelijk eens mee naar buiten dat velen van jullie jaar in jaar uit veel meer mest hebben dan je op papier uitrekent en daarmee het bewijs in handen hebt dat je stikstof/fosfor uit verschillende leefwerelden niet zomaar één op één op kunt tellen. Zolang jullie je kop blijven houden kunnen mestafzet en voer niet duur genoeg worden. Jullie schijnen niet te beseffen dat jullie door te blijven zwijgen ZELF jullie eigen graf graven.

 • Mozes

  Ik ga er van uit dat de verwerkingsplicht ook overdraagbaar is. Wij kunnen in Twente vrij goedkoop mest afzetten in Drente wat niet zo ver weg is. De verplichte mestverwerking kun je dan beter overdragen aan bv varkensboeren in Brabant die met de vergoeding die ze hiervoor beuren weer goedkoper kunnen verwerken.

  De varkens en pluimveehouderij moeten voer van grote afstand aanvoeren en mest weer afvoeren. Hun concurrentiepositie met het buitenland is hopeloos. Het afgelopen jaar een krimp van 4% terwijl bij dezelfde marktprijs de varkenshouderij in het buitenland alleen nog maar groeit. Iedereen die de feiten onder ogen ziet kan niet anders dan concluderen dat de varkenshouderij in Nederland eigenlijk geen toekomst heeft.
  De melkveehouderij daarentegen heeft een geweldige markt voor zich waar wij vooral kunnen afzetten in het hoogste marktsegment, MITS wij de weidegang in stand houden, voldoende duurzaam zijn en gezondheid op het hoogste peil hebben. Vanuit economisch perspectief is het volledig terecht dat er ruimte wordt gecreëerd voor de melkveehouderij.

 • Kaiser

  Bij uitbreiding van de melkproductie wordt het dringen op de mestmarkt. Grote kans dat er op vele ha`s akkerbouwland nu rundveemest zal worden aangewend in plaats van varkens of pluimveemest. Uitbreiding Nederlandse melkproductie geeft ook meer uitbreiding van rundveemest , dierrechten intensieve veehouderij blijft bestaan. Per saldo dus een groter mestoverschot in Nederland. En zo het er naar uitziet zullen de varkens - en pluimveehouders de dupe worden van uitbreiding van de Nederlandse melkplas. Zij krijgen te maken met waardevermindering van dierrechten en een grotere kostenpost voor mestafzet. Gelijk speelveld voor verschillende veehouderij sectoren is nu ver te zoeken in Nederland. Bij uitbreiding melkplas is er geen flankerend regeringsbeleid voor de andere diersectoren gemaakt. Duidelijk dat Dijksma in deze de melkveehouderij een voorkeursbehandeling geeft.

 • Bart Jan

  12-12-2013, Vandaag is de varkenshouderij gestorven.

 • gerard364099

  als de melkplas boven de zelfvoorzieningsgraad komt merken de meeste melkveehouders het vanzelf wel dat dit niet de oplossing is kijk maar naar de vleesvee sectoren 0,1 procent teveel is al funest en word nog verergerd door import van de makkelijk verplaatsbare producten kaas etc etc. maar we zullen zien de tijd leert het ons

 • p.j.m.l.moonen

  hoi

 • info389

  (Z)LTOoooooooooooooooooooooooooooooooooooo..................................

 • jan4072

  Ik vraag me wel af waarom de rundveehouderij wel investeert in grond en de intensieve veehouderij niet. Koeien staan ook de hele dag op stal en geven melk zonder 1 voet in de weide te zetten. Dit voorjaar op de beurs in Venray deze vraag enkele malen gesteld en toen kreeg ik als antwoord dat investeren in grond een slecht renderende investering is. Als dit zo is dan hoef je geen medelijden te hebben met de intensive veehouders die niet geinvesteerd hebben in grond. Mestafzet is dan gewoon onder de noemer grondopbrengst-rendement te plaatsen. Ik weet het antwoord niet; ik constateer alleen maar. Reacties en meningen zijn welkom.

 • t.janssen

  Voor de intensieve veehouders met grond een mooie strop, het creeren van een oneerlijke concurentiepositie. Een actie waar de koeien boeren weer mee gematst worden. Waar komt de naam zlto eigenlijk vandaan? Iets met koeien in de naam zou beter passen.

 • schoenmakers1

  ze lullen telkens onzin

 • gjcamps

  Hallo jan4072, reden voor verschil is logisch, voor koeien heb je ruwvoer en met name gras nodig, het is economisch niet interessant dit over grote afstanden te transporteren. Bij varkens en pluimvee is het voer geconcentreerder en is de noodzaak voor (eigen) grond in de buurt er niet zozeer. Enigste is medtplaatsingsruimte, maar die wordt steeds minder en is bij grasland hoger dan bij bv graan of korrelmais

 • PluimveeBrabant

  #16, #17, goed gezien. Rundveehouders zullen een samenwerkingsverband aangaan met de akkerbouwers, zoals sommige varkenshouders in het verleden ook hebben gedaan toen er nog grondgebonden fosfaatrechten bestonden. Het mestoverschot zal groter worden en de intensieve veehouderij stond erbij en kijkt er(g) naar.

 • Snel

  Geen dierrechten omdat dit een te zware economische druk geeft voor de melkveehouderij, ze meet met twee maten,voor de varkenshouderij verplicht ze de 4 dagen regeling wat ook een zware economische druk geeft voor de varkenshouderij en hiet doet ze in `t kader van de concurrentiepositie niks aan. Mens ( haar ambtenaren) is niet bij der hoofd

 • jop

  Dus degene die grond hebben varen er wel bij ?

 • johank

  Och ja en als de melk prijs naar 25 cent gaat dan maar extra steunen met beetje subsidie hoe meer melk er komt hoe hoger de prijs vast wordt?!
  Dijksma is echt niet gek laat die boeren maar uitbreiden hoe sneller er een heleboel gaan afvallen

 • gjcamps

  Welke akkerbouwer zit te wachten op rundveemest met onkruidzaden? Ik denk dat de meeste toch varkens of pluimvee mest prefereren.

 • chila

  Grond wordt duurder . Melk wordt goedkoper en menig rundveehouder komt in de shit te zitten . Zie Denemarken.

 • landboer

  Snap nog niet wat referentiejaar nu inhoud voor iemand die in 2013 al z n mest op eigen grond kwijt kon

 • boerkebrabant

  doe nog maar eens even rustig aan, de wet moet nog door de eerste en tweede kamer, met name in de eerste kamer zitten nog enkele mensen die de wetten ook bekijken of dit wel kan wat betreft gelijk heid van rechten, het is toch van den zotte dat een rundvee boer mag uitbereiden en pluimvee en varkenshouders niet, zonder rechten aan te kopen.
  ik zie de koeienboeren al lachen, maar denk nog maar eens goed na want voor je het weet word je zelf, net als wij behandeld als uitschot

 • landboer

  Koeienboeren mogen alleen uitbreiden als ze land kopen/huren of de extra mest verwerken

 • Bussemakers

  Weet iemand eigenlijk wanneer die wet behandeld gaat worden in de tweede en eerste kamer?

 • Iriss

  Goed gezien boerkebrabant.
  EN de VAKBONDEN ZIJN er nog.
  VOOR DE DUIDELIJKHEID NVV EN NVP bedoel ik geen FNV

 • blauwekei

  De melkveehouderij is en bijft grondgebonden.Extensie melkveehouders mogen dus na deqwotering vrij meer meken.dit recht is hiermee veilig gesteld.

 • koestal

  @cebe19ap1,wordt behandeld in de tweede kamer op 19 december

 • Bussemakers

  dank je wel koestal

 • minasblunders1

  Blauwekei: mispoes!

 • massy

  HOE ZO WORD ER ONDERSCHIJT GEMAAKT?

 • leftturn

  wat een gebrek aan visie. als er een verplichting komt voor verwerking en deze wordt nu eens wel gecontroleerd is er geen overschot. kan namelijk niet. twee maal vvd gestemd, eerste keer kregen van van aartsen, nu dijksma. en mevr lodders kunnen we ook missen als kiespijn, veel goede wil, wellicht iets meer voor rundvee plus grond, maar ongelooflijk nul niks resultaat.
  als mijn technische resultaten gelijk zijn aan haar politieke, haalde ik gelijk de kalkoen de kerst niet.
  ook voor de verwerking is nog helemaal niks 100% zeker. de problemen liggen niet vergunningstechnisch of financieel, maar alleen maar op het gebied van de uitblijvende zekerheid. als de rundvee gaat betalen voor de verwerking van mijn varkensmest begin ik morgen met bouwen. maar als het ook via de pluimveeroute kan, wat nog niet zeker is, kan ik overmorgen het weer afbreken.
  wat een totaal gebrek aan visie en verstand. we wisten het in ons achterhoofd, maar doet toch weer pijn als het waarheid wordt.

 • Zents beheer

  #15 Mozes, nou niet te overmoedig worden met je 'geweldige markt' .
  Wedden dat wanneer de melkprijs 3 maanden flink onderuit gaat de hele club in optocht met de nieuwe trekkers naar Brussel gaat om de dure melk rond te spuiten. De sector kan schijnbaar nog steeds niet zonder steun. De banken stoppen nu al met financieren boven een euro/liter.
  De grondprijs zal dalen en aankoop ruwvoer en kosten mestafzet zullen stijgen. Ik wil jullie feestje niet verstoren maar een enigszins realistische kijk op de zaak kan geen kwaad.

 • egbertk

  Er komt een grond gebonden productie voor melkveehouders maar let op voor te veel geproduceerde mest moet afzet binnen 20 kilometer worden gezocht of verwerken,beide opties zijn niet eenvoudig omdat afzet bij akkerbouwer binnen 20 km dan ook een ontvangst plicht met zich mee brengt(welke akkerb wil dat)dus moet toch altijd de achterdeur open staan om toch aan de verweking te leveren. Voor ongeveer het aantal koeien waarvoor mest moet worden afgezet zal ruwvoer moeten worden aangekocht dus blijft het rekenen,en zal het allemaal niet zo n vaart lopen met uitbreiding.Ik denk dat deze manier de melkproductie geleidelijke uitbreiding bied en dit ten opzichte van varkens of pluimveehouders heel terecht is.

 • boerkebrabant

  egbertk, je zit er helemaal naast. de rundvee houders hoeven geen rechten bij te kopen, met dat geld, gaan ze de boer op in de buurt om mest te mogen uitrijden, daar kunnen wij dus geen mest meer op rijden omdat wij rechten aan moeten kopen, het mestoverschot word dus groter gemaakt en wie zal dat moeten betalen? precies de varkenshouderij. 2 keer. door rechten aan te kopen, en door een hogere afzetprijs van mest.
  als je dat normaal noemt zou ik maar eens naar de dokter gaan!

 • jaap69

  grondprijzen die zakken, zolang er hier op ieder stukje land 10 akkerbouwers bieden gaan die voorlopig nog niet zakken. de prijs op zit momenteel op 60k en hoger voor grasland. daar kan geen melkveehouder voor melken. er zijn hier ook een hoop mensen die vergeten dat koeien ruwvoer eten, die prijzen gaan ook alleen maar omhoog. en als we de komende jaren nog zo'n zomer krijgen als afgelopen jaar dan kan het ruwvoer erg krap worden in sommige stukken van nederland. onbeperkt uitbreiden gaat niet zo snel bij melkvee. melkveehouders hebben jarenlang moeten investeren in land en quotum toen hoorden wij ook geen pluimveehouders of varkenshouders klagen.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Stel een varkensboer heeft 200 ha grond en mest produktie voor 150 ha.Hij mag niet meer varkens houden om de laatste 50 ha op te vullen.Een melkvee houder mag dat wel.Dit is rechtsongelijkheid.De nieuwe maatregelen hebben alleen de bedoeling de geproduceerde mest verantwoord af te kunnen zetten,dus hier klopt iets niet.

 • Jaap39

  #45 ruwvoertekort? Indien iedere veehouder zijn land nog wat extra aandacht geeft zal er ruim ruwvoer zijn. Geen probleem. En varkens en pluimveesector gaan de 'graanschuur' elders in de wereld opzoeken. Maar dat was 20 jaar geleden ook al wel te voorspellen.

 • Mozes

  @boerkebrabant #44, voor mest die je moet afzetten van varkens die je al hebt hoef je geen dierrechten te kopen omdat je die al hebt. Uit jou reactie blijkt dat de varkens die men op dit moment al heeft al niet meer rendabel zijn. Dit heeft niets met de mestwet te maken maar met verandering van Europese landbouwpolitiek die vanaf begin negentiger jaren is ingezet.

 • Mozes

  @jaap39 #47, jou visie op de toekomst van de varkenshouderij is nou precies waar ik ook op doel.

 • minasblunders1

  Wat laten we ons toch weer lekker tegen elkaar uitspelen. Stelletje stommelingen!

 • H Zonderland

  Zijn we vergeten dat de overheid al een hele serie nationale plafonds (o.a ammoniak, fosfaat) heeft ingesteld met als doel te voorkomen dat er meer beesten komen? En waarom hebben de mestverwerkingspropagandisten nooit weten te vertellen wat dat allemaal gaat kosten? Kansloze missies?

 • tinus888

  het is hun dagelijks brood,de problemen van een ander Het liefst zien ze dat het nog 30 jaar suddert.Het is ook allemaal tegenstrijdig,het fosfaatgehalte verlagen en mestverwerken/exporteren naar het buitenland.De waarde van de mest zit m in het fosfaatgehalte

 • boerkebrabant

  mozes, het gaat om het principe, waarom mag een rundvee houder met een mestoverschot wel uitbereiden en een varkens/pluimvee houder niet?
  nou kan iedereen van alles roepen , maar iedereen weet dat dat niet klopt, en dat de intensieve varkens en kippenhouderij als uitschot word behandeld. rundvee houders let maar op, voor je het weet zijn jullie aan de beurt

 • JB

  Nu kan ik mijn grond als varkenshouder gaan verhuren aan een rundvee houder die daardoor meer mest kan produceren !

 • Jaap39

  Nee hoor boerkebrabant #53. De melkveesector heeft inmiddels een enorme produktiecapaciteit. Er komen alleen nog stallen bij op locaties die perspectief hebben en de juiste ondernemer. Velen vallen daarom af of hebben niet in de gaten dat ze al afgevallen zijn in de ratrace.
  Verder wordt het steeds moeilijker een financiering te krijgen. Die groei van melkvee zal ook nog eens lastig blijken door beperkt aanbod van arbeid danwel veel te dure arbeid.

 • boerkebrabant

  jaap. je moest eens weten hoeveel stallen er bij ons in de buurt staan waar nog veel plaats in is, maar we dwalen af. wat is het verschil tussen mest van een koe of een varken/kip, wat de boer niet op eigen land kan?

 • Koen Franken

  De varken en pluimveesector word wel vaak als wisselgeld gebruikt , derogatie , Brabantse Zorvuldigheidsscore , en nu weer de rechten ,
  Dit noemen we ongelijkheid ,ofwel discriminatie

 • Jaap39

  In mest geen verschil. Poep is poep.
  Ik heb het over perspectief locaties boerkebrabant. En misschien is dat niet zozeer in brabant gezien de intensieve sector.

 • Sjaak

  'Voor de uitvoering van de grondgebondenheid wordt 2013 als referentiejaar gebruikt voor de fosfaatproductie en het fosfaatoverschot. Dit is de meest actuele informatie over de bijdrage van een individueel bedrijf aan de druk op de mestmarkt. Vervolgens zal vanaf 2015 ieder jaar aan het eind van het jaar de feitelijke fosfaatproductie worden vergeleken met referentiejaar 2013. Ondernemers moeten voor deze extra fosfaatproductie grond of mestverwerking hebben. De referentiewaarde is bedrijfsgebonden en alleen overdraagbaar bij bedrijfsovername.'

  Bovenstaand is toch wel apart... Daaruit blijkt dat bv. 100 koeien op 7ha in 2013 een grondgebonden hoeveelheid is, dat wordt dan je referentie....Vervolgens moet je dan vanaf 2015 voor extra fosfaatproductie boven het referentiejaar 2013 grond verwerven of mestverwerking realiseren. Ten slotte is dan de referentiewaarde alleen overdraagbaar bij bedrijfsovername, wat dat dan ook mag betekenen....

  Kan me toch werkelijk niet voorstellen, dat dit gaat gebeuren....dat geeft letterlijk een 'boerenoorlog' , met alleen maar verliezers!

 • boerkebrabant

  ik hoop van dat lto samen met nvv hier vol tegen in gaat, tot de hoogste rechter aan toe, als ze dat niet doen is er voor mij maar een ding duidelijk, dat de varkens en pluimvee boeren hun lidmaatschap per direct op moeten zeggen bij lto!

 • Mozes

  @boerkebrabant, als de dierrechten ook in de varkenshouderij worden afgeschaft heeft de varkenshouderij dan wel toekomst in Nederland? Als de huidige varkens al niet rendabel zijn, zijn de extra varkens die er zonder dierrechten bijkomen dan wel rendabel? Afgelopen jaar is de varkenshouderij 4# gekrompen. Binnen een paar jaar is er meer aanbod van dierrechten dan vraag en kun je ze bijna voor niets krijgen. Wat maakt het dan nog uit of er dierrechten bestaan?

 • Mozes

  4# moet zijn 4%

 • boerkebrabant

  mozes, luister, ik persoonlijk ben voorstander van het behoud van dierrechten. maar dan wel voor alle sectoren, en voor een langere tijd zodat de waarde die je investeert ook zijn waarde blijft houden. zie het maar als statie geld.of de varkenshouderij nog toekomst heeft in nederland doet helemaal niet ter zaken. iedereen heeft daar een mening over, maar als je ziet hoeveel ontwikkeling bij ons in het zuiden er nog is lijkt me het antwoord al gegeven. wat mij stoort, en wij als varkenshouderij nooit zullen accepteren, is dat een rundveehouder zonder rechten wel meer dieren mag houden en wij niet. punt. dit is pure rechtsongelijkheid en dit maakt geen schijn van kans bij de rechter en is ook helemaal niet volgens afspraken de met de politiek zijn gemaakt.

 • Paul Grefte

  Mozes, vanwaar die afkeer naar de intensieve veehouderij? Een goed melkjaar? Euforie van het niet krijgen van dierrechten? Het is je gegund, maar geef eerst eens antwoord op de vraag van Gerard Groot Koerkamp. Of beantwoord vraag deze eens: Waarom moet een veehouder die al sinds de val van de muur al zijn mest in Duitsland afzet rechten kopen voor de bouw van een extra stal?
  Mestbeleid gaat over mineralen en niet over toekomstperspectief van een sector. Of ben je alweer vergeten dat je zo'n twee jaar geleden je melk liet weglopen.....?
  En luister eens; ondanks dat hun concurrentiepositie tegenover het buitenland hopeloos is, er zijn ook in 2013 toch weer intensieve veehouders die saldo's draaien waar jij jaren voor moet ploeteren.....

 • Sjaak

  De discussie hier geeft weer, wat de praktijk in de toekomst zal worden....strijd!
  En dat is nu juist waar iedereen baat bij heeft, behalve de boerenstand....

  Een frisse mond- en klauwzeerepidemie zal de lucht wel klaren!

 • melkveehouder .

  @boerkebrabant. Zonder rechten c.q. extra kosten meer melkvee houden? Wat kost grond per hectare? Van vroeger uit is het houden van melkvee zonder het bezit van grond niet mogelijk. De intensieve veehouderij had niet meer nodig dan een voersilo, vier stenen muren en een dak. De mest werd wel gedumpt bij de buurman. Dat dit resulteerde in nieuw mestbeleid waar iedereen, dus ook de melkveehouderij, flink last van heeft overgehouden. Ik wil zeker niet afgeven op de sector, maar zo is het gewoon. Er werd destijds bakken met geld verdiend, maar dit werd niet geïnvesteerd in grond, maar in nieuwe en grotere stallen. Ook heel begrijpelijk, want de overheid stimuleerde dit. De melkveehouder moest echter wel gelijktijdig in grond investeren om zijn voorraad ruwvoer veilig te stellen. Deze grond werd bemest met eigen rundveemest. Duurzaam dus! En inderdaad, diegenen die in grond investeerden leven arm en sterven rijk. En om dan nu af te geven op melkveehouders die na het beëindigen van een Europese!!! quoteringsregeling kunnen uitbreiden omdat ze (genoeg) grond c.q. mestafzet hebben is niet erg chique. @sjaak. wens je ons een epidemie toe?

 • Jaap39

  Als u als varken of pluimvee houder de melkveehouders een epidemie toewenst @sjaak dan bent u het niet waard in de agrarische sector te werken.
  Dit soort domme praat past niet bij onze geweldig mooie sector melkveehouderij.

 • boerkebrabant

  melkveehouder, je hoeft om meer vee te houden geen extra grond te kopen. je kan ook grond huren of de extra mest gaan verwerken, en dat is toch wel een groot verschil. en waarom mogen wij dat niet? wat is het verschil tussen koeienmest en varkensmest, van een boer met een overschot?

 • Mozes

  Boerkebrabant, jij bent echt een varkenshouder: bij beperking denk je alleen aan mest. De beperkende factor bij melkvee ligt bij het voer. Je hebt ruwvoer nodig en daarmee dus grond. Je kunt grond huren of voer aankopen maar dan moet de afstand niet te groot zijn. Ruwvoer aankopen op een wat grotere afstand is geen oplossing om dat daar ook meer koeien gehouden worden en het beschikbare voer daar ter plekke al hard nodig is. Door de afhankelijkheid van ruwvoer heeft de melkveehouderij een natuurlijke omvangs beperking die de varkenshouderij niet heeft. Dit rechtvaardigt dat voor de varkenshouderij dierrechten in stand worden gehouden.

 • Jaap39

  Ruwvoer kopen op afstand lijkt me toch een moeilijk af te schaffen verhaal. Maïs en balen kunnen toch makkelijk vervoerd blijven worden.
  Luzerne, koolzaadstro, stro komen vaak ook van ver. Is toch echt Ruwvoer.

 • martje

  Beste mensen, als ik het goed begrijp is de fosfaatproductie van 2013 dus leidend voor de komende jaren? Dus als ik volgend jaar meer vee gaat houden moet ik zorgen voor meer grond om de mest op af te zetten?
  De dierrechten gingen de afgelopen maanden over melkvee, maar hoe zit het met jongvee? Geldt dit nieuwe beleid ook voor jongvee opfokkers?
  Een jong dier produceert toch lang niet zo veel mest als een melkkoe.

 • fvdboomen1

  Wat is emigreren toch een leuke oplossing als ik al deze problemen mbt het zwarte goud in NL lees mvg W Verdonschot

 • Kaiser

  Uitbreiden van de Nederlandse melkplas zal onherroepelijk betekenen dat er akkerbouwland omgezet moet worden naar grasland om te kunnen voorzien in het meer benodigde ruwvoer. En ieder hectare akkerbouwland dat omgezet wordt naar grasland wordt de plaatsing varkensmest vervangen door plaatsing rundveemest. De laatste tien jaar is het akkerbouwareaal in Nederland al met 100.000 ha gekrompen ten gunste van de melkveehouderij en het akkerbouwareaal zal met uitbreiden van de melkplas nog veel meer gekrompen worden. Krimpen akkerbouwareaal betekend tevens minder mestplaatsingsruimte voor varkens/kippenmest. De investering in de zuivel zijn al gedaan op een prognose van 20% meer melk in Nederland. Dat gaat betekenen dat de akkerbouw in Nederland nagenoeg gaat halveren en varkenshouders maar moeten zien waar ze dan hun varkensmest nog kwijt kunnen. Geen dierrechten voor melkvee kan ook best eens betekenen dat akkerbouw en intensieve veehouderij uit Nederland zullen verdwijnen en Nederland een echt koeienland wordt. Vraag me af of de melkveehouders zich op de borst durven slaan wanneer blijkt dat ze akkerbouw en intensieve veehouderij uit Nederland hebben weggejaagd.

 • Sjaak

  @melkveehouder en Jaap39

  Lezen is ook een kunst....
  Zoals ik al eerder aangaf, ben zelf melkveehouder!
  Hét punt wat ik probeer te maken is, dat dit beleid, wat nu zo gepresenteerd wordt, alleen maar verdeeldheid zaait...Dat is er natuurlijk altijd al geweest, tussen de sectoren, maar ook tussen noord- en zuid, dat weet iedereen zich waarschijnlijk nog goed te herinneren.
  Dit beleid betekent nóg meer verdeeldheid, is olie op het vuur en zal de strijd aanwakkeren, waar veel mensen ook van kunnen profiteren, maar waar de boerenstand alleen maar nadelen van zal ondervinden....
  Onze standsorganisaties proberen die verdeeldheid niet te beteugelen, integendeel....
  De ervaring leert, dat een algehele malaise, verbroedering teweegbrengt bv. mond- en klauwzeer...
  En nee..., ik wens de sectoren deze ellende niet toe, maar wel veel wijsheid. Echter als men alleen maar wijs kan worden, door schade en schande, dan is zo'n catastrofe een uitkomst!

 • Weerkundige

  als melkveehouder dierrechten moesten koppen van varkens of kippen dan waar rechten voor ui breide varkens boer helemaal duur maar wel warm pension

 • Sjaak

  Ook word ik die lyrische jubelzang over onze prachtige melkveehouderij toch wel een beetje beu....
  De melkveehouderij is de meest vervuilende en minst duurzame dierlijke sector hier in Nederland, als men dit afzet in een input- outputbalans.
  Alleen de daadwerkelijke grondgebonden dierhouderij is duurzaam en dan mag men geen verschil maken tussen de diersectoren.
  Verder, wat de melkveehouders de intensieve veehouderij altijd verweten hebben, nl. uitbreiding zonder grond en de intensieve veehouderij (veel dieren opstallen) daar maken ze zich zelf nu ook schuldig aan. Ondanks dat er veel weerstand is, wordt deze trend aangemoedigd en zet die ook door... dat siert de melkveehouderij niet , integendeel!

 • boerkebrabant

  wat proberen toch veel rundvee houders hun straatje schoon te vegen.
  dit artikel gaat over dat de rundvee houders geen rechten nodig hebben en varkens/kippen houders wel. dat klopt dus niet. en voor de rest is alles bijzaak

 • Jaap39

  Sjaal indien u daadwerkelijk veehouder bent dam zit u op zijn minst niet lekker in uw vel.

 • evanderpasch1

  Bij deogatie waren de varkens/en kippen ook zwaar achtergesteld want fosfaat is fosfaat maar waarom hoor ik niemand over hogere mestnormen
  met huidige mestbeleid hebben melkveehouders meer grond voor de mest als voor het ruwvoer nodig

 • Sjaak

  Nou, @Jaap39....aan uw typegedrag te zien bent U ook niet de meest stabiele persoon...;)

  Maar ik zal niet ontkennen, dat ik toch wel spontaan jeuk krijg van deze reakties, waarbij men dit voorgenomen beleid prijst met onjuiste argumenten. Waarschijnlijk hebben onze reakties hier ook geen invloed op, echter ik wil het toch maar graag gezegd hebben, dat we met z'n allen een verkeerde weg inslaan. Niet dat we weer over 10 jaar te horen krijgen, van 'Voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat....'

 • Snel

  We misgunnen de melkveehouderij niets maar t gaat om de rechtsongelijkheid en dit drijft de sectoren uit elkaar en dat is waar de overheid op zit te wachten. Als wij t met elkaar niet eens worden beslist de overheid wel.

 • boerkebrabant

  het zou de voorman van de rundvee sector sieren als die zou zeggen, nou gaat Dijksma te ver. waarom niet alle sectoren gelijk stellen, dus voor iedereen dierrechten( waar ik een voorstander van ben) of voor iedereen bij uitbereiding, of grond eronder, of de totale uitbereiding via mestverwerking oplossen. daar kan toch geen ene boer iets tegen hebben. wat kan het leven toch eenvoudig zijn!

 • Mozes

  Sjaak #76, waar haal jij het vandaan dat de melkveehouderij de meest vervuilende sector is? Tel je al die grond wel mee die in andere landen wordt gebruikt om voer te produceren voor de Nederlandse varkenshouderij? Daar komt bij dat de varkenshouderij grootverbruiker is van soja terwijl de melkveehouderij in verhouding tot hun productieomvang maar heel weinig soja gebruikt. Verder is van belang dat op grasland zeer weinig mineralenverliezen plaats vinden (mits de bemesting goed geplant is). Nitraatuitspoeling naar het grondwater doet zich vooral voor in de akkerbouw. Ook al zou een varkenshouder al het voer zelf telen dan nog heeft hij een veel hogere nitraat uitspoeling dan een melkveehouder die minimaal 70% grasland heeft. Daar komt nog bij dat bestrijdingsmiddelen vooral op akkerland wordt gebruikt en vrijwel niet op grasland.

 • minasblunders1

  Mozes, Mozes, Mozes dan toch. Wat ben je weer lekker op dreef met je LTO-riedeltje. Die zgn. nitraatuitspoeling in de akkerbouw (en de extensieve veehouderij) wordt BEREKEND door organisch gebonden mineralen af te trekken van anorganisch gebonden mineralen. Deze VERSCHILLENDE mineralen hebben een verschillende waarde en je kunt ze dus niet één op één optellen/aftrekken; de uitkomst heeft dan niets met de werkelijkheid te maken. Verder wordt er in de varkenhouderij veel aan reststromen uit de industrie verwerkt, de varkenshouderij heeft dus een belangrijke functie. De soja die gebruikt wordt in de veehouderij (ook in de melkveehouderij) is ook een bijproduct nl: schroot. Een varkenshouder bouwt net als jij een saldo op. Deze varkenshouderijen krijgen de kringlopen zelfs zó sluitend, dat zij zelfs mest overhouden. Bij jou gaat deze extra mest gewoon op je eigen land. In beide gevallen hebben we dan ook te maken met mineralen uit de plantaardige wereld die worden omgezet in dierlijke mineralen; alweer 2 verschillende leefwerelden die je niet zomaar op kunt tellen, óók de onderdelen daarvan niet. Kun jij je met je vervuilingsovertuiging niet beter aansluiten bij Wakker Dier? Ze zullen je met open armen ontvangen.

 • Mozes

  Minasblunders, ik heb het helemaal niet over berekende mineralen verliezen maar over gemeten nitraatgehaltes in grondwater. Onder akkerbouwgrond blijken die veel hoger te zijn dan onder grasland. Ook wanneer grasland op basis van derogatie veel zwaarder wordt bemest.

 • alco1

  De moraal van het verhaal: Waar goed bemest wordt is minder uitspoeling en waar verschraling te zien is groter. Dus verschraling tegengaan.

 • Sjaak

  @Mozes#83 Waar haal ik dat vandaan....?

  Is niet zo moeilijk, uit de statistieken, zelfs de LTO weet dat. Wel goed lezen, hé....ik schreef, de meest vervuilende sector van alle dierlijke sectoren. Dat is ook niet zo verwonderlijk, een koe is een ander dier dan een varken of een kip. Qua emissie gedraagt een rund zich anders, dan een varken of een kip en daarbij geldt, dat de emissie moeilijker te beperken is. En laten we eerlijk zijn, qua emissie-beperkende maatregelen is de intensieve sector veel verder gevorderd dan de melkveehouderij.
  Tevens heeft de melkveehouderij veel land onder de voeten, wat de kans op het maken van fouten en verliezen veel groter maakt....
  Laat je eens objectief informeren over deze materie, gaan je ogen open!

 • minasblunders1

  Nogmaals beste Mozes: door de volkomen absurde manier van berekenen van mineralen'verliezen', komt men tot deze conclusie. De gedachte is: 'we kunnen ze niet meer terugvinden, dus moeten ze wel naar het grondwater zijn gezakt'. Een 'wetenschappelijke' benadering die in de eerste de beste kleuterklas niet zou misstaan. Dat jij je als boer op dit bedenkelijke niveau bevindt is al triest, maar een 'topuniversiteit'.......

 • joohoo

  En weer kan de melkvee houder zijn broek niet ophouden zonder hulp van de andere sectoren .

 • agratax2

  Prachtig om te zien hoe velen de politiek de schuld geven van hun eigen vervuilende activiteiten. Niet de politiek maakt het mineralen overschot (mest oveschot) maar de boer die meer dieren houdt dan hij kan voeren met eigen voer. Zogauw de boeren cijferen over hoe weinig ruwvoer van eigen land en hoeVEEL krachtvoer mogelijk is om de koe net nog optimaal te laten functioneren, betekent dit dat de koeien meer import mineralen krijgen dan mineralen van eigen land. De politiek heeft op aanraden van de milieu wetenschappers een maximale grens gesteld aan mest uitrijden per ha. Dit kunnen de boeren de politiek nawijzen maar niets doen was ook geen optie, gezien de uitwassen in de intensieve veehouderij gebieden. Hier heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw mestdumping plaats gevonden.

 • alco1

  Agratax. De politiek is verantwoordelijk voor de mestwet. Een wet die aan de éne kant nog overbemesting toelaat en aan de andere kant verschraling teweeg brengt

 • W Geverink

  De melkveehouders gaan proberen wat in de varkenshouderij is mislukt. Dat is meer produceren en meer verdienen. De industrie verzekerd de aanvoer door met hoge prijzen de boeren te bewegen tot grote investeringen. Als alle boeren hebben geinvesteerd in een nieuwe stal kan de melkprijs wel weer zakken want dan kunnen ze zich het toch niet meer permiteren om te stoppen.

Laad alle reacties (88)

Of registreer je om te kunnen reageren.