Home

Nieuws 1 reactie

Onderzoek naar behoud zoet water

Leeuwarden - In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen worden onderzoeksprojecten opgezet om zoet water beschikbaar te maken en te houden in een verziltende omgeving. Het Waddenfonds geeft steun aan de proefprojecten.

Bij de projecten zijn tal van organisaties betrokken: LTO Noord, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, en Hunze en Aa's, LTO-Noord-fondsen, Interpolis, Stowa, Rabobank Noord-Holland noord en het Waddenfonds. Uitvoerders van de projecten zijn Acacia Water, DLV Plant en een aantal andere partijen.

Doelstelling van het project is het behouden en versterken van een economische levensvatbare landbouwsector in het Waddengebied. De resultaten zullen leiden tot kansrijke maatregelpakketten, waarmee de beschikbaarheid van zoet water gegarandeerd blijft in het waddengebied, en daarmee de toekomst van de landbouw.

Op vier proeflocaties in Noord-Holland, Friesland en Groningen worden van 2013 tot en met 2016 proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen.

Het onderzoek richt zich onder meer op het opvangen van drainagewater, waardoor bestrijdingsmiddelen en voedingsstoffen niet in het oppervlaktewater terecht komen. Het opgevangen drainagewater wordt ondergronds opgeslagen, waar nutriënten en bestrijdingsmiddelen worden afgebroken en eventuele ziektekiemen afsterven. Op termijn moet deze manier van werken het beregenen in de aardappelteelt weer mogelijk maken. Op andere locaties wordt geprobeerd met behulp van systeemgerichte drainage de zoetwaterstand optimaal te houden.

Eén reactie

  • avis.ass1

    Waarom alleen in het noorden van Noord Holland. De Haarlemmermeerpolder kent ook verziltingsproblemen door zoute kwel die versterkt worden door de planologie van de gemeente politiek. Misschien beter om dit toenemende probleem veel groter aan te pakken. Deskundigheid op dit gebied is bij de beleidsmakers vaak ver te zoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.