Home

Nieuws 1 reactie

Natuurboeren pleiten voor overheveling budget

Den Haag – Overheveling van budget voor inkomenstoeslagen naar plattelandsbeleid kan het agrarisch natuurbeheer en daarmee de vergroening van het EU-landbouwbeleid flink vooruit helpen. Het geld moet dan wel vooral op het boerenerf terechtkomen, zeggen vier agrarische natuurverenigingen.

In een brief aan de Tweede Kamer geven Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, Noordelijke Friese Wouden, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en Water, Land & Dijken suggesties voor de nationale invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zij zijn teleurgesteld in de Europese vergroeningsambities en sporen staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) aan de lat hoger te leggen.

“Wij constateren dat de vergroening van het GLB aanmerkelijk minder ‘groene winst’ gaat opleveren dan aanvankelijk beoogd”, schrijven de organisaties. “Hoe kleiner de stappen die nu worden gezet, hoe groter de kloof met de situatie die vanaf 2020 ontstaat, wanneer overheidsbetalingen nog veel sterker zullen worden gekoppeld aan maatschappelijke doelen.” Ook benadrukken zij dat de plannen van Brussel niet goed passen bij de Nederlandse situatie.

Eén van de manieren om daar iets aan te doen, is versterking van het agrarisch natuurbeheer. De verenigingen, betrokken bij GLB-pilotprojecten, pleiten er daarom voor dat Dijksma gebruik maakt van het gestegen financieringspercentage (van 50 naar 75 procent) binnen de tweede pijler. Maar als daarmee andere plattelandsdoelen in gevaar komen, kan ook een deel van het budget voor inkomensondersteuning worden overgeheveld. Dat hoeft niet de maximale 15 procent te zijn, want met een lager percentage zou ook al veel zinvols gedaan kunnen worden, aldus de natuurboeren.

Dat laatste ligt gevoelig. LTO is mordicus tegen overheveling, omdat de inkomenstoeslagen als gevolg van bezuinigingen en een herverdeling over de lidstaten toch al flink zullen dalen. Ook de Tweede Kamer wil er vooralsnog niet aan; er liggen twee aangenomen moties die Dijksma oproepen niet met geld te gaan schuiven. De staatssecretaris zelf heeft tot nu toe echter alle opties opengehouden. Waarschijnlijk zal zij pas in november of december, wanneer haar brief over de nationale invulling verschijnt, haar standpunt bekendmaken.

De agrarische natuurverenigingen hebben naast dit punt nog enkele andere suggesties. Zo willen zij dat Dijksma een duidelijk onderscheid maakt tussen de ‘lichte’ vergroeningseisen in de eerste pijler en ‘zware’ in de tweede. Ook pleiten de verenigingen ervoor dat al het vergroeningsgeld daadwerkelijk voor vergroening wordt gebruikt; niet-benutte premies, moeten toch een groene bestemming krijgen. En om versnippering tegen te gaan, dient in de uitvoering een sturende rol te zijn weggelegd voor collectieven.

Eén reactie

  • koestal

    ik dacht dat de natuur al zoveel op leverde,daar ben je geen geld voor nodig

Of registreer je om te kunnen reageren.