Home

Nieuws laatste update:18 jan 2013

Ministerie blijft bij besluit geen ontheffing voor proef bovengrondse bemesting

Den Haag - Het ministerie van landbouw blijft bij haar standpunt om de ontheffing voor een aantal praktijkproeven voor bovengronds mest uitrijden in te trekken.

De studie, onder leiding van hoofddocent Egbert Lantinga van de Wageningen Universiteit, waaruit blijkt dat de ammoniakemissie bij het bovengronds uitrijden van mest veel lager zou zijn dan volgens huidige berekeningen wordt aangenomen, brengt daar geen verandering in. “Er is geen nieuwe situatie ontstaan”, aldus een woordvoerder van het ministerie.  Hierdoor geldt nog steeds het besluit dat de vorige staatssecretaris in oktober nam, om geen ontheffing meer te verlenen.

Deelnemers van de praktijkproeven in het kader van kringlooplandbouw hoopten dat het onderzoek zou leiden tot verlenging van de praktijkproef, maar daar leidt het vooralsnog niet toe. In juli vorig jaar werd hierover ook een motie aangenomen van SP-Kamerlid Henk van Gerven, waarin hij vraagt om  de praktijkproef bovengronds aanwenden van mest, waar de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu

(VBBM) en de vereniging Noordelijke Friese Wouden (NFW) aan mee doen, met ten minste een jaar te verlengen. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker besloot de motie niet uit te voeren. Hij wilde de ontheffing niet verlengen omdat de het onderzoek waarvoor de ontheffing was verleend al in 2011 was afgerond en geëvalueerd door de Commissie van Deskundigen Mestwetgeving. Hierbij was de bevinding dat de ammoniakemissie op bedrijfsniveau bij de bedrijven die aan de proef hebben deelgenomen gemiddeld ongeveer 90 procent hoger was dan een gemiddeld melkveebedrijf in Noordwest-Nederland waar gebruik wordt gemaakt van een sleufkouter en gemiddeld ongeveer 70 procent hoger was op bedrijven waar de mest met een sleepvoet op het land wordt gebracht.

Het ministerie blijft vooralsnog bij deze bevinding en wijzigt haar standpunt niet na de recente studie van de WUR.

Of registreer je om te kunnen reageren.