Home

Nieuws 356 x bekeken

Overijssel maakt geld vrij voor aanpak stikstof

Zwolle - Provinciale Staten van Overijssel hebben tijdens de laatste Statenvergadering ingestemd met het voorstel om de financiën voor de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te regelen. De totale kosten van het PAS-deel van Natura 2000 worden geschat op circa 260 miljoen euro.

Dat besluit was nodig omdat nog niet duidelijk is of de landelijk beschikbaar gestelde middelen voldoende zijn om de verplichtingen te realiseren. Zo moet na de verdeling van de middelen tussen provincies nog blijken wat de gronden opleveren, die onder het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur vallen (grond-voor-grond). Over de inhoud van de PAS en de maatregelen die per gebied genomen moeten worden, wordt na het zomerreces gesproken.

Momenteel wordt gewerkt aan een ruimtelijke vertaling van de PAS in de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. Hieruit moet blijken welke maatregelen in het kader van de PAS in en rond Natura 2000-gebieden minimaal moeten worden uitgevoerd om de vastgestelde doelen te halen én om ruimte te kunnen bieden aan economische ontwikkelingen. De provincie is verantwoordelijk voor het opstellen van deze maatregelenpakketten, die vervolgens worden ingebracht in het landelijke traject voor vaststelling van de PAS. De provincie bespreekt de maatregelen in het najaar.

Guido Kobessen

Of registreer je om te kunnen reageren.