Home

Nieuws 38 reacties

'Huidige mestbeleid sluipmoordenaar'

Den Bosch - Het huidige overheidsbeleid rond mest en mineralen kan op termijn de bodemvruchtbaarheid ernstig schaden. Dat zegt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers in een magazine dat verschijnt voor de open dag van Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve en coöperatie CZAV.

Huijbers noemt het dreigende tekort aan organische stof en voedingsstoffen in de bodem een 'sluipmoordenaar' van de sector. "Je merkt dat niet van vandaag op morgen. Dat is meestal een kwestie van jaren." Uiteindelijk zal het beleid zich vertalen in lagere opbrengsten en een mindere bewerkbaarheid van de grond en de aanwezigheid van bodemleven. Staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van ELI wil dat veehouderijen vanaf volgend jaar hun mest verwerken of exporteren. Huijbers was niet direct beschikbaar voor verdere toelichting.

Laatste reacties

 • poldes

  De wet zegt wat de boer aan fsfaten en stikstof op zijn landerijen mag brengen.
  Als bleker bij wet zegt dat de natuurlijke mest naar de fabrieken moet;dan doen wij dat anders zijn wij in overtreding.
  als door deze manier van boeren te weinig van de akker/weide komt heeft de boer het maar te slikken.
  Ik zal het wel mis hebben ,maar het begint er op te lijken dat de nederlandse boer niet meer boert.

 • agratax2

  Poldes. De Nederlandse boer inclusief Wageningen lopen aan de leiband van de politiek. De politiek laat zich leiden door de zgn. milieu wetenschappers die weer onderzoek doen in opdracht van actie groepen. Deze laatste bepaalt de uitkomst van het onderzoek onder het motto 'Wie betaalt, bepaalt (de uitkomst). Huijbers komt tot de conclusie die ik 20 jaar geleden al heb getrokken in Rusland, onder bemesten leidt onherroepelijk tot dalende productiviteit en bewerkbaarheid van de bodem zeker op de van nature arme gronden.

 • Mels

  Ik ben fan van agratax in deze want ik roep hetzelfde,nu komen ineens ziekten en gebreksverschijnselen tevoorschijn die we nog nooit gezien hebben.

 • gerjan slingenbergh

  Het beleid heeft als doelstelling dat boeren afhankelijker worden van de financiele maffia. Gewassen worden steeds meer afhankelijk van chemische input en water. De bewortelings diepte wordt door het teruglopende O.S. gehalte steeds minder en daardoor afhankelijker van bovenvemelde. Bij de LTO vinden ze dat blijkbaar niet zo erg. En Monsanto ook niet. Op mijn biologisch dynamisch bedrijf los ik het probleem op door alle stro en stroresten onder te ploegen. Dat doe ik al ongeveer 10 jaar en het O.S. gehalte in de grond stijgt langzaam en daardoor is er ook een veel betere waterhuishouding in de grond.

 • zanden

  Huijbers komt tot de conclusie die Agratax1 20 jaar geleden al had getrokken in Rusland: 'onderbemesten leidt onherroepelijk tot dalende productiviteit en bewerkbaarheid van de bodem zeker op de van nature arme gronden.' En wat dacht u dan van de bodemgesteldheid in verre landen waar Nederlandse boeren hun soja vandaan halen? Tweemaal de oppervlakte van Nederland wordt voor Nederland aan soja geteeld. Maar de mest van het vee, dat die soja opeet, blijft hier. Die mest hoort eigenlijk terug op het land daar. Toch?! Eerlijk is eerlijk. In die verre landen raakt de grond uit evenwicht. Huibers en Agratax 1 moeten hun bemestingsboekjes van de landbouwschool nog maar eens doornemen. Hier werkt de wet van de afnemende meeropbrengst.Daar staat in dat hier werkt de wet van de afnemende meeropbrengst werkzaam is.En hier maar klagen dat er niet meer mest op mag. Het is hier overigens geen mest die het land opgaat maar met ammoniak verzadigd water.

 • zanden

  en @Mels, u zegt fan te zijn van agratax in deze want u roept hetzelfde en u constateert 'dat er ineens ziekten en gebreksverschijnselen tevoorschijn komen die we nog nooit gezien hebben.' Nog even de wet van de afnemende meeropbrengst: planten hebben meststoffen nodig in een vastgestelde onderlinge verhouding. Als je heel veel van één soort geeft, zoals bijvoorbeeld heel veel stikstof ( drijfmest) dan werkt die extra stikstof pas, wanneer je ook meer van die andere soorten geeft. Als je dat niet doet gaat het overschot aan stikstof op den duur werken als een gif. Dat is wat u ziet, meneer. Samengevat: gigahoeveelheden stikstof leiden altijd tot onderbemesting en op termijn zelfs tot schade van het gewas.

 • gerjan slingenbergh

  @ zanden; De wet van de afnemende meeropbrengst is bedacht door de kunstmestindustrie en gaat volledig voorbij aan O.S. gehalte en het bodemleven van de grond.

 • EDGER

  waneer je een aantal jaren geleden van nederland duitsland binnen reed
  kon je de verschil in bemesting en velden zien nu is het anders om duitsland groen nederland geel

 • Sjaak

  Het huidige landbouwbeleid (manier van landbouw) is onverantwoord bij het huidige mestbeleid. Het vergt een ander landbouwbeleid (manier van landbouw), wat recht doet aan het mestbeleid....Echter, zolang de 'korte termijn-economische' belangen de boventoon voeren, zal er nooit sprake zijn van een duurzame win-win situatie!

 • minasblunders1

  Wat geweldig dat de (Z)LTO na bijna 15 jaar ook wakker begint te worden!

 • mtsvanaaken

  zanden: koeien en varkens eten geen soja, maar sojaschroot, je weet wel , dat spul waar eerst de sojaolie uit is gehaald. De rest moet ook weg. Mensen eten soja.

 • agratax2

  Getjan Slingenbergh. De kunstmest industrie of wie dan ook kan geen Natuur wet bedenken. Ik ben het volledig met je eens dat er evenwicht in de bodem moet zijn om tot een optimale productie en optimaal product te komen. Door onze bemestingsnormen is dit even wicht verstoort de laatste 100 jaar maar vooral door Mestinjectie wordt het totaal verstoord. Stikstof bemesting geven die op het land verbranding veroorzaakt maar bij de wortels dumpen in een verhouding met andere elementen die uit verband is. Dit moet leiden tot een onevenwichtig eindproduct of anders tot een gewas dat zijn natuurlijke weerstand mist en dus extra hulp van de chemie boer vraagt.

 • agratax2

  @Zanden. Waar zeg ik dat de mest niet terug moet naar de soja velden? Ik heb alleen aangegeven dat de scherpe bemestingseisen die onze overheid stelt, zal leiden tot verschraling van de bodem en daarmee tot alle genoemde verschijnselen. Ik ben zeker geen voorstander het ongebreideld gebruik van (drijf) mest. Ik ben groot voorstander van een bemesting die in verhouding staat tot de eisen die het gewas stelt. Ik zie veel gewassen die ondanks alle N, P, K bemesting niet goed groeien omdat er andere elementen ontbreken bv. Cu voor graan en gras onontbeerlijk. bij Cu gebrek in gras krijgen zwartbonte koeien een roodbruine gloed op hun vacht en zo kan gebrek aan andere elementen lijden tot vruchtbaarheidsproblemen. Alle op te lossen via de apotheek van de veearts maar beter ze op te lossen via het in evenwicht brengen van de bodemvoorraad aan mineralen. Dit laatste zal betekenen dat het gewas beter groeit en sterker is.

 • anton1937

  Door het verlagen van dierlijke mest op landbouwen gronden komt minder ruw-vezel en humus in de grond terecht. De landbouwkundigen bij het ministerie LNV hebben dat in 1986 uitgelegd aan de juristen van LNV en de milieubeweging uitgelegd
  De juristen snapten er niets van en de milieubeweging wilden het niet snappen, omdat de boeren in Brabant en Gelderland gestraft moesten worden voor hun veehouderij, niets als afgunst was het achtergrond van de milieubeweging.
  Voor 1990 werd aan het varkens voer koper(CU) toegevoegd dat mocht niet meer m n voor het milieu, dat de zandgronden te schraal werden, net als voor 1970 was geen item, hetzelfde geldt voor Mn, CO,Zn etc
  Het voer van varkens bestaat de laasten 30 jaar hoofdzakelijk uit afvalproduchten( soyaschroot dat overblijft bij de margrineproductie. Tarwezetmeel( afvalproducht bij pasta productie) en allerlei aardappelafvalproducten. Het is maar goed dat er varkens gehouden worden dan worden waardeloze producten toch weer waardevol voor de mens.
  Huibers heeft gelijk het milieu dus ook de grond verbeteren kan alleen maar door meer dierlijke mest te gebruiken voor de voedselproductie dus de landbouw

 • Mels

  Zanden vervelend gezelschap,ga mij nu niet de les lezen over hoe bemesting werkt want daar heb ik geen behoefte aan,ik hecht meer waarde aan Agratx,gerjanslingerberg en anderen,de constatering heeft niets met soja import of met wel of niet bio landbouw te maken,het gaat simpelweg om het feit dat de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat met alle gevolgen van dien.Ik zal even opmerken dat mijn aardappels de maximale fosfaatnorm krijgen in de vorm van varkensmest en de stikstof die daarin zit zullen ze het groeiseizoen mee door moeten komen.

 • W Geverink

  Zanden als je drijfmest geeft is N juist de limiterende factor.

 • Mozes

  In aansluiting met de reactie van W Geverink: Zanden stelt dat drijfmest een overschot aan stikstof zou bevatten. De werkelijkheid is net andersom. Fosfaat en kali zijn in drijfmest juist in de meerderheid.
  Hierbij moet ook worden opgemerkt dat de gewenste verhouding per gewas verschilt.

 • zanden

  Als de wet van de afnemende meeropbrengst al zou zijn gemaakt door de kunstmestindustrie dan is het een hele goede gedachte geweest, immers de wet beschrijft dat het toedienen van voedsel aan planten uitsluitend zin heeft als de afzonderlijke elementen in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Natuurlijk hoort daar het organische stofgehalte ook bij. Sterker: daar begint alles in het bodemleven meestal mee. Drijfnest vernietigt het organisch stofgehalte in de bodem. Wormen zijn een belangrijke bodemverbeteraar. Zij zorgen er mede voor dat het OS op peil blijft. Het zijn nou juist de wormen die door de drijfmest de grond uit worden gebrand.

 • zanden

  @mtsvanaaken. 20% van de sojaboon wordt als olie uit de sojaboon geperst, die andere ongeveer 80% bevat veel eiwitten en daar gaat het natuurlijk om. Toevallig maak ik zelf zo nu en dan sojamelk uit biologisch geteelde sojabonen, met een speciaal apparaat voor het maken van sojamelk. Die 80% vet en 'schroot', het restant dus wat overblijft, verwerk ik ook weer. Niet alleen de volledige boon als boon, maar ook het restant na het maken van melk is dus gewoon geschikt als voedsel voor mensen. Het hanteren van de term sojaschroot doet denken dat het om afval gaat. Dat is het dus pertinent niet. Het is nog steeds een deel van die zelfde voedzame eiwitrijke boon. Mensenvoedsel dus.

 • agratax2

  Laten ik één ding nog even duidelijk maken, onze Nederlandse manier van boeren laat meer organische stof in de grond 'verbanden' dan er met drijfmest van welke dieren ook aangevoerd kan worden. Ieder jaar ploegen en andere grond bewerkingen met nagenoeg 100 % hakvruchten doen het organische stof versneld afbreken en daarmee de bodem structuur en vruchtbaarheid afnemen. Het bouwplan van onze voorouders, graan, gras en rooivruchten was zo gek nog niet. Hier heeft de politiek door zijn ingrijpen (prijs drukkend beleid voor graan) en het promoten van specialisatie (ontmenging) een milieu fout van de eerste orde gemaakt. Jammer dat de boeren van toen dit niet hebben kunnen duidelijk maken aan mensen als Mansholt, de bedenker van de ontmenging. Specialisatie bedacht om >goedkoper< te kunnen produceren zou wel eens kunnen uit draaien op een hele dure productie, omdat er steeds meer brandstof nodig is voor het maken van een zaaibed en steeds meer chemie en veredeling (GMO) om de planten tot top productie te verleiden. Ik kan maar alleen mar tot de conclusie komen dat specialisatie de honger de wereld niet uit heeft gebracht, de boer geen betere levensstandaard gebracht, alleen de Chemie reuzen zijn gegroeid tot machtsblokken die zijn weerga niet kent. ook in voor de boeren en burgers slechte tijden stijgen hun winsten tot record hoogtes. Dit is niet het ergste erger is dat zij met dit geld zaad veredelaars en zaad verwerkers opkopen en hiermee de hele voedselketen beheren.

 • Mels

  Zanden,ik heb al meer gesteld dat de huidige manier van drijfmest toedienen volstrekt de verkeerde is en sta daarin niet alleen,het aanwenden van drijfmest zoals dat vroeger met de spreidplaat gebeurde zorgde ervoor dat de tijdelijke verzuring van de grond niet plaatsvond doordat de mest bovenop lag,een of andere malloot heeft bedacht dat mest in de grond gestopt moet worden met alle gevolgen voor het bodemleven.Het wordt tijd dat we die weer gewoon aan de poepkar knopen en weer bodemleven krijgen door het kunnen en mogen gebruiken van voldoende mest en op de voor de bodem beste manier,de eerste stap is heel eenvoudig:laat iedereen die kunstmest gebruikt de huidige norm hanteren en als je alles met mest doet de norm plus bv 15 of 20 %,mest probleem opgelost en de macht van de kunstmestfabrieken en consorten gehalveerd in mum van tijd.

 • Mozes

  Zande, u wekt bij mij de indruk dat u of geen landbouwopleiding hebt gevolgd of er niets van hebt begrepen. U hebt blijkbaar ooit iemand over een 'wet van de afnemende meeropbrengst' horen praten zonder te weten wat dit inhoud en hebt er vervolgens uw eigen invulling aan gegeven.
  De wet van de afnemende meeropbrengst zegt niets over de verhouding tussen de verschillende mineralen.
  De wet van de afnemende meeropbrengst werkt als volgt:
  Je geeft een plant een bemesting waarin alle mineralen in de JUISTE VERHOUDING voorkomen. De plant zal hierop een bepaalde groei realiseren. Als je nu de bemesting in de JUISTE VERHOUDING 20% gaat verhogen krijg je 18% extra groei. Ga je de bemesting 40% verhogen krijg je geen 36% extra groei maar 32% extra groei. Ga je de bemesting 60% verhogen krijg je geen 54% extra groei maar 40%.
  De eerste 20% extra bemesting levert dus 18% extra groei
  De tweede 20% extra bemesting levert 14% extra groei
  De derde 20% extra bemesting levert 8 % extra groei
  enz.

  De verhouding tussen de mineralen heeft te maken met de 'wet van de laagste duig'. Als een vat uit duigen bestaat van verschillende lengtes bepaalt de laagste duig hoeveel water er maximaal in het vat kan.
  Een bemesting bestaat uit verschillende mineralen. Het mineraal wat in de minderheid is ten opzichte van de behoefte van het gewas bepaalt de maximale opbrengst van het gewas.

 • Sulamex.nl

  <>

  Suplamex© is een compost product wat voortkomt uit de groencompostering en is gemaakt van organische stoffen. Door zijn unieke samenstelling is het een probaat middel tegen verschraling en een uiterst voedingsrijke humus voor landbouwgronden. Bovendien bevat Suplamex© zeer weinig fosfaat en stikstof waardoor het nauwelijks meetelt in de meststoffenboekhouding.  Voordelen

  Suplamex© heeft door zijn unieke samenstelling

  •een zeer laag fosfaat gehalte
  •een nagenoeg verwaarloosbare stikstofgehalte
  •zeer goede organische eigenschappen en bufferwerking
  en

  •bespaart in messtoffen
  •voorkomt en hersteld verschraalde landbouwgronden

 • Hans Brasil

  Op die plaatsen waar de grote landbouw arealen liggen, is maar zeer weinig stront voor handen. Ukraine, Australie, Argentinie, brasil, VS, Canada etc.
  En om daar compost te gaan strooien, is ook geen doen. En toch zijn het de graanschuren van de wereld. In Nederland, waar men 2 maal zoveel graan/schroot/restproducten importeerd om als diervoedsel te gebruiken, dan wat ze zelf kunnen telen, waar ze een mega mestoverschot hebben, en dan nog liggen te klagen dat ze de organische stof in de grond niet op peil kunnen houden. 't gaat mijn pet te boven.

 • poldes

  natuuurlijke meststoffen gemaakt door landbouwhuisdieren is een fair product.
  suplamex is een bijeenraapsel van planten en bomenresten.
  dus valt het niet onder en vergelijkbaar aan natuurlijke meststoffen.

 • schoenmakers1

  als ik hier de reacties goed lees is zanden wel een heel grote boer, hij weet alles zo goed, of staan de beste stuurlui aan wal?????????

 • agratax2

  Hans Brasil om je even uit de brand te helpen, door alle grondbewerkingen die de enorme hoeveelheid Rooivruchten in het bouwplan oplevert en het oogsten van bijna alle oogstresten (stro) en het niet bepaald ondiep ploegen raken we in Nederland steeds meer organische stof kwijt. Het maakt niet uit hoeveel drijfmest we per ha gaan uitrijden, het org. st. gehalte zal er niet zover door stijgen dat de bodem structuur en vruchtbaarheid verbetert. De steeds diepere grondbewerking levert op korte termijn een opbrengst verhoging maar niemand weet of het op lange termijn ook zo is zal de tijd leren.

 • Hans Brasil

  Ben het helemaal met je eens Han. het betekend dat uiteindelijk de landbouw in NL veel extensiever moet worden, met inbreng van een veel ruimere gewas rotatie en ook het veel meer toepassen van de 'no till' technologie. Uiteindelijk betekend het, dat het exporterende karakter van de NL landbouw sterk moet afzwakken, want het is domweg niet vol te houden dat je je eigen grond verknalt omdat je zonodig buitenlanders van voedsel wilt voorzien, terwijl ze dat zelf ook kunnen verbouwen. Het zit tussen de NL-oren Han

 • agratax2

  Hans Brasil. ik ben het met je eens dat de nL boeren zouden moeten veranderen en vooral extensiveren. Helaas de dure grond laat dit niet toe en de NL geesten al even min. Vertrekt een NL akkerbouwer naar het buitenland, begint hij meestal met een aardappelloods te bouwen, hij kan niet zonder piepers, uien en winterpeen. NL Akkerbouwer is een Hutspot boer!!! Waar we NL techneuten heen laten gaan (ontwikkelingswerk) gaat het hutspot machine park mee. Onbegrijpelijk dat ze niet leren van hun 'fouten' maar ze zelfs gaan exporteren.

 • Mels

  Hans Brasil,wat een onzin kraam je uit,het is wel te realiseren alleen moet de mogelijkheid er wel zijn om het te doen,welke os verzint er nu dat alle mest in de huidige korte tijd op het land gebracht mag worden,het probleem wordt versterkt door de idiote regelgeving.maar ga dat maar eens een ambtenaar aan zijn verstand brengen.Agratax,je hebt helemaal gelijk alleen is enkel tarwe voor kippenvoer telen ook helemaal niet leuk,de verdiensten erbuiten gelaten.

 • snip

  leuk dit te lezen. iedereen die hier iets heen typt heeft in mijn ogen gelijk!! niemand zet hier iets heen dat onzin is. maar de mestwet zorgt niet voor een daling in os. organische stof is namelijk koolstof en geen stikstof. zorg voor een betere en meer stikstof bemesting en je krijgt vanzelf ook meer os. wat op ten duur zorgt voor een hoger NLV en dus meer N

 • agratax2

  @Snip. Waar baseert u uw uitspraak; 'Meer stikstof bemesting leidt tot meer os gehalte' op? En wat bedoelt u met NLV? Laten we het over één ding eens zijn, Drijfmest heft dermate weinig OS dat het geen invloed heeft op het org. st. gehalte in de grond.

 • denker123

  Op de Brabandse en Limburgse zandgronden begon er pas iets te groeien toen de varkenshouderij opkwam na 1960,enkele jaren overbemesting hebben er voor gezorgd dat deze voorheen schrale gronden enorm verbeterd zijn.Nu zullen op deze gronden zeker hogere bemestingsnormen nodig zijn anders zal het weer snel schraal zand worden.Jammer is wel dat de goede oude esgronden die rond de dorpen en steden liggen verdwijnen voor woningbouw en industriegronden.De boeren worden met de ruilverkavelingen verbannen naar de ontgonnen heidegronden die 150 jaar geleden gevlagd werden voor strooisel in de potstallen,dat later met de mest van het vee uitgereden werd op de esgronden.Dit was ook een vorm van verschraling zoals nu met het voer uit het buitenland te halen.

 • poldes

  denker heeft gelijk de boeren boeren altijd verkeerd .maar dat is nog geen reden om hen tegen een brandprijs te laten produceren;of is het daar een gevolg van?

 • snip

  @agratax sorry bedoel natuurlijk meer koolstof bemesten. hierdoor meer os en meer NLV

 • snip

  NLV is stikstof leverend vermogen. of lees je nooit geen grondmonsters ??

 • kok999

  <>
  is een bezoekje aan Valthermond niet aantrekkelijk ?

 • CP


  Dat door het huidige mestbeleid de bodemvruchtbaarheid zienderogen achteruit gaat, kan iedereen zien aan de groei van de gewassen, met bijbehorende gebreksziekten en opbrengstdalingen. Allemaal niet zo erg natuurlijk dat de voedselproductie daalt. Wereldwijd heeft 1.6 miljard nu al niet te eten en dat worden er straks gewoon ettelijke honderden miljoenen meer!! Maar de (linkse) politiek vindt dat allemaal niet zo erg en wil goed voor de natuur zorgen. Ik wens ze veel sterkte!!

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.