Home

Nieuws 3064 x bekeken

Mestverwerking slechts één van de oplossingen

Wageningen - Om het mestoverschot aan te pakken zien melkveehouders het meeste perspectief in een efficiëntere mineralenbenutting. De intensieve veehouderij ziet kansen om de mest over grotere afstanden af te zetten. Dat blijkt uit een enquête die Alfa heeft gehouden onder ruim 750 boeren.

Alfa Accountants vroeg haar klanten welke bedrijfsmaatregelen zij (gaan) nemen om het mestoverschot op het eigen bedrijf te verlagen. Van de melkveehouders maakt 70 procent gebruik van het mineralensysteem BEX. Daarnaast worden vaak genoemd: grond bijkopen of pachten (56 procent) en mestafzet in de regio (53 procent). Mestverwerking wordt door een kwart van de bedrijven met melkvee als oplossing gezien. De intensieve veehouderij is meer vertrouwd met grootschalige verwerking van mest (40 procent). Daarnaast zetten varkens- en pluimveebedrijven hun mest af over grotere afstand (60 procent).

Uit de enquête blijkt dat op dit moment de helft van de veehouderijen met een mestoverschot kampt. Onder de groep melkveehouders beschikt het merendeel nu nog over voldoende mestplaatsingsruimte. Over vijf jaar, is de verwachting, is het aandeel koeienboeren met een overschot verdubbeld: ruim tweederde van de bedrijven heeft dan een mestproductie die groter is dan de aanwezige gebruiksruimte. In het Oosten ligt dit percentage zelfs op 95 procent. Van de melkveehouders die de komende jaren het productieniveau willen opschroeven, verwacht 80 procent uit te komen op een mestoverschot.

Het merendeel van de veehouders zegt voldoende op de hoogte te zijn van de nieuwe mestplannen. 30 procent van de respondenten is ronduit positief; een op de tien ondernemers ziet het nieuwe mestbeleid als een bedreiging. Het nieuwe stelsel zal, als het goed functioneert, het huidige stelsel van productierechten vervangen.

Op de vraag of men voorstander is van afschaffing van de dierrechten oordeelt de helft van de ondernemers positief. Eenderde is tegen afschaffing en een of de vijf veehouders heeft geen mening. De voorstanders van afschaffing noemen vooral het kostprijsverhogend effect van de quotering en de ruimte voor ondernemerschap die afschaffing met zich meebrengt. Tegenstanders wijzen op het risico van overproductie en de gevolgen voor de prijsvorming.

Melkveehouders vertrouwen erop dat de productierechten na 2015 niet opnieuw zullen worden ingevoerd. Varkens- en pluimveehouders zijn hiervan minder zeker. Als er geen duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet ontstaat, zal de politiek de rechten al dan niet in gewijzigde vorm opnieuw van stal halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.