Home

Nieuws

Ammoniak- en geurwet vervallen

Den Haag – De Wet Ammoniak en Veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij worden ingetrokken. Dat heeft het kabinet besloten. De verantwoordelijkheid voor dit beleid verschuift naar provincies en gemeenten.

De geurwet wordt ondergebracht bij gemeenten, die beleidsvrijheid krijgen om hogere of lagere normen te stellen. De ammoniakregelgeving wordt, voor zover dat in het kader van het natuurbeleid opportuun wordt geacht, op rijksniveau geregeld in de Natuurwet. De wetgeving geldt alleen voor gebieden die vanwege natuur hogere bescherming genieten.
Het intrekken van deze wetten is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Hierin gaat het kabinet vijftien bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en Herstelwet, Wet Bodemscherming en de Wet Ruimtelijke Ordening samenvoegen in één nieuwe Omgevingswet. Dat heeft de ministerraad besloten. Van ongeveer 25 andere wetten worden onderdelen van het omgevingsrecht opgenomen in de nieuwe wet.
Doelstelling van de nieuwe wetgeving is dat de regelgeving op het gebied van omgevingsrecht eenvoudiger en doelmatiger wordt. De Omgevingswet moet leiden tot minder regels, minder planverplichtigen, minder onderzoekslasten en snellere besluitvorming.
Bij de ontwikkeling van de Omgevingswet wordt rekening gehouden met de Bestuursafspraken 2011-2015, het Bestuursakkoord Water en het Bestuursakkoord Natuur.
De wet wordt dit najaar naar de Raad van State gestuurd voor advies, waarna de Tweede Kamer haar oordeel kan vellen.
Premier Mark Rutte zegt dat het kabinet bij de ontwikkeling van de Omgevingswet is voortgeborduurd op de werkwijze van Kabinet Balkenende bij de Crisis- en Herstelwet. Rutte spreekt van een complexe materie. ”Maar de overheid moet met deze wet geen een hindermacht zijn, maar de kracht bieden om te verbeteren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.