Home

Nieuws

Meer duidelijkheid over natuurbeheer

Den Haag – Er ligt een aangepast natuurakkoord tussen Rijk en provincies, de uitvoering kan beginnen. Onduidelijk blijft of nu wel alle provincies instemmen.

Duidelijkheid over de inzet van ruilgrond voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de financiering van natuurbeheer en de verantwoordelijkheden van provincies en Rijk. Dat zijn onderdelen van extra afspraken over de uitvoering van het natuurbeleid die zijn gemaakt tussen Rijk en het IPO, de koepel van provincies. Voor 1 juli 2013 moet nu duidelijk zijn waar de grenzen lopen van de kleinere ’herijkte’ EHS, zodat ook boeren weten waar ze met hun bedrijf aan toe zijn.

De overeenkomst is een aanvulling op het natuurakkoord dat september vorig jaar tot stand kwam tussen Rijk en IPO over decentralisatie van natuurbeleid en een forsebezuiniging. Dat akkoord werd in de drie noordelijke provincies en Noord-Brabant verworpen door de provinciale staten. Flevoland heeft over het natuurakkoord van vorig jaar nog niet beslist vanwege het conflict over de financiering van de natuurzone Oostvaarderswold.

Niet betalen voor ruilgrond
Staatssecretaris Henk Bleker is blij met het akkoord: „Nu het akkoord voor iedereen helder is, kunnen we beginnen met de uitvoering.” Volgens voorzitter van IPO Johan Remkes geven deze afspraken meer vertrouwen in de uitvoering.

Duidelijk is nu in ieder geval dat provincies niet hoeven te betalen voor circa 14.000 hectare ruilgrond die in bezit is van het Rijk. Deze grond blijft beschikbaar voor de herijkte EHS, waarvan 6.000 hectare tot 2016. De provincies krijgen enkele miljoenen euro’s per jaar meer voor het natuurbeheer, de rijksbijdrage wordt 105 miljoen euro per jaar vanaf 2014 en daar wordt niet meer op bezuinigd.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS in de jaren 2007 tot en met 2013. Vanaf 2014 is dat voor rekening van het rijk.

Voor 24 februari beslissen
De provincie Flevoland stelt in een eerste reactie dat de uitzonderingspositie van Flevoland in het akkoord wordt erkend en biedt dat ruimte om tot een oplossing te komen over het Oostvaarderswold. De provincie is daarover nog in overleg met Bleker terwijl ook nog juridische procedures lopen over het gebied.

Uiterlijk 24 februari moet duidelijk zijn of nu wel alle provincies instemmen. Het IPO en Bleker hebben in een brief aan de tegenstemmers een dringend oproep gedaan om nu wel akkoord te gaan. Of dat gebeurt, blijft nog even de vraag, gezien de geringe aanpassingen. In ieder geval de provincie Drenthe heeft in een eerste reactie vrijdag al afwijzend gereageerd.

De provincies die eerder instemden met het akkoord, kunnen nu dan wel aan de slag, maar uiteindelijk zal er toch tussen alle provincies overeenstemming moeten komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.