Home

Nieuws

Mestaanbod nam toe door mestbeleid

Den Haag – Het aanbod van mest op de mestmarkt is in de eerste vier jaar van het huidige mestbeleid met 13 procent gestegen naar 87 miljoen kilo fosfaat in 2010. Dat blijkt uit de evaluatie van de meststoffenwet van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De toename komt doordat de fosfaatproductie van de veestapel 6 procent is gegroeid sinds 2006 en door de aanscherping van de gebruiksnormen in de periode 2006 tot en met 2010. Het aanbod bestaat vooral uit varkens- (48 procent) en pluimveemest (33 procent).
Ongeveer 40 procent van de aangeboden mest op de mestmarkt werd afgevoerd naar de Nederlandse landbouw, 30 procent ging naar het buitenland. 20 procent van het mestaanbod werd verwerkt, de overige 10 procent ging naar particulieren en natuurterreinen. Sinds 2006 is de capaciteit van mestverwerking verdubbeld, naar 18 miljoen kilo fosfaat in 2010.
De gebruiksnormen voor stikstof uit dierlijke mest worden gemiddeld niet optimaal benut. Bij grasland is de benutting het hoogst, bij bouwland het laagst. De aanvoer van fosfaat uit dierlijke mest lag in 2010 ook onder de gebruiksnorm.
PBL concludeert dat er in 2010 voor 6 tot 11 miljoen kilo fosfaat geen bestemming was. Een van de verklaringen is dat deze mest in de tussenopslag zit. De ruime marge heeft onder andere te maken met de grote verschillen in berekende en geregistreerde hoeveelheid fosfaat. Voor varkensmest is in de periode 2006-2010 de berekende hoeveelheid 44 miljoen kilo hoger dan de geregistreerde hoeveelheid. Een verklaring hiervoor is er niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.