Home

Nieuws 346 x bekeken

Kamerleden: landbouw ontzien, natuur het haasje

Den Haag - Hoewel het kabinet op tal van terreinen fors bezuinigt, wordt de agrarische sector aardig ontzien. Dat is de algemene conclusie van veel Tweede Kamerleden na lezing van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Ger Koopmans (CDA):
“Het kabinet geeft ruim baan aan ondernemerschap en daar ben ik positief over gestemd. Belangrijk zijn met name de passages over de nieuwe Natuurwet en de Programmatische Aanpak Stikstof, die ertoe zullen leiden dat belemmeringen worden weggenomen. Ook scherp geformuleerd is de vermindering van het antibioticagebruik. De bezuinigingen op de uitvoeringsdiensten vind ik zeer terecht en wij zullen bekijken of dit voldoende is. Jammer vind ik wel dat regelingen voor duurzame energie in de tuinbouw afvlakken en er minder geld wordt uitgetrokken voor onderzoek.”

Lutz Jacobi (PvdA):
“Het kabinet zet met deze begroting ontwikkelingen op slot. Onze landbouw heeft belang bij verduurzaming door het sluiten van kringlopen, maar heeft daarvoor wel een steuntje in de rug nodig; die geeft de staatssecretaris niet. De bezuinigingen op natuur vind ik heel erg zonde. Er zijn zoveel kansen door landbouw, natuur, water en recreatie met elkaar in verbinding te brengen, maar die worden niet benut. Dat er bezuinigingen op de uitvoeringsdiensten plaatshebben, kan ik begrijpen; de overhead is daar soms wel erg hoog.”

Esmé Wiegman (Christenunie):
“Ik zie vooral de kaasschaaf: er worden her en der bedragen gekort. En ik had nu juist graag een duidelijke prioriteitstelling gezien. Bovendien is er nog veel onbekend. Over het topsectorenbeleid bestaat weinig duidelijkheid en zolang Bleker (staatssecretaris van landbouw, red.) en de provincies hun onderhandelingen over het natuurbeleid niet hebben afgerond geldt daarvoor hetzelfde voor. Voor boeren is dat bijzonder vervelend, want zij weten nu niet waar zij aan toe zijn.”

Henk van Gerven (SP):
“Dit is het kabinet van de stilstand en de afbraak. De uitholling van de natuur gaat gewoon door en dat is dramatisch. Verder zijn er twee zaken die mij opvallen. Dat is ten eerste dat er wordt gekort op toezicht en handhaving. Zeker in het licht van de kritische rapporten over de VWA vind ik dat onbegrijpelijk. We hebben gezien dat er bij kleine slachterijen nog geen enkele verbetering is. Daarnaast gebruikt dit kabinet veel mooie woorden over duurzaamheid, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. Zo wil Bleker toe naar 6 procent duurzame stallen in 2012. Dat is buitengewoon laag: als we op dit tempo verder gaan, leven wij niet lang genoeg om mee te maken dat álle stallen duurzaam zijn. Mijn algemene conclusie is: natuur betaalt dit jaar de rekening van de bedrijven.”

Rik Grashoff (Groenlinks):
“Deze begroting is bijzonder onoverzichtelijk. Er wordt met posten en bedragen geschoven, waardoor je nauwelijks kunt zien wat nu precies de bedoeling is. Wel is duidelijk dat de landbouw behoorlijk wordt ontzien. Als je ziet welke draconische bezuinigingen er op andere gebieden worden doorgevoerd, is het duidelijk waar dit kabinet zijn oor laat hangen. Het is helemaal niet nodig om meer geld aan die sector uit te geven. De landbouw heeft behoefte aan meer regels en garantstelling om duurzaamheid en dierenwelzijn te bevorderen. De overheid roept wel dat zij duurzaamheid van belang vindt, maar neemt nauwelijks maatregelen.”

Stientje van Veldhoven (D66):
“Algemeen gesteld: groen is bij dit kabinet het haasje. Er wordt flink bezuinigt op natuur, hoewel de precieze effecten daarvan nog onduidelijk zijn. Bleker is nu al een jaar aan het onderhandelen met de provincies, zonder resultaat. Het ontbreekt het kabinet aan visie. Er wordt geen duidelijk toekomstperspectief geschetst voor de agrarische sector. Wat mij betreft wordt Nederland de kwaliteitsproducent van de wereld, maar als het aan het kabinet ligt blijven we voortmodderen op de bestaande weg en doen wel alleen af en toe iets aan duurzaamheid of dierenwelzijn. Had bijvoorbeeld de rode diesel afgeschaft en het geld gebruikt om een transitie te bewerkstelligen.”

Elbert Dijkgraaf (SGP):
"Het kabinet heeft duidelijk oog voor de belangen van de landbouw en daar zijn wij blij mee. Dat de rode diesel in stand blijft, waardeer ik zeer. Het budget voor jonge boeren had wat ons betreft wel wat bijgeplust kunnen worden. Mijn belangrijkste punt van kritiek is dat er niets wordt gezegd over de prijsvorming op de markt. Al die maatregelen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn zijn weliswaar belangrijk, maar kosten ook geld. En ondertussen hebben ondernemers het moeilijk. Ik vind dat het kabinet hier zwaar op moet inzetten. Tegen de bezuinigingen op DLG en VWA heb ik op zich geen bezwaar, maar we moeten wel kijken of dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Vinger aan de pols dus."

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren):
"Alles van waarde is weerloos en laten we er vooral gebruik van maken, dat lijkt het motto en de keuze van dit kabinet. Het natuurbudget wordt 50 procent gekort, de subsidie biologische productiemethodes gaat met 80 procent omlaag. Ook is er ruim 10 miljoen euro minder voor integraal duurzame stallen, waarvan ook de ambitie van aantal stallen van 8 naar 6 procent is bijgesteld; dat is juist bedoeld om boeren over te laten schakelen naar meer duurzaam produceren. Het staat allemaal haaks op het streven naar duurzaamheid, dat alleen met de mond wordt beleden. De grondgrondwater- en afvalstoffenbelasting wordt afgeschaft, terwijl er wel geld wordt vrijgemaakt voor subsidiëring van kernenergie.”

Janneke Snijder (VVD):
“De lastenverzwaring is voor het agrarische bedrijfsleven beperkt gebleven. Ook blijven diverse regelingen, zoals de landbouwvrijstelling en de rode diesel-regeling gewoon in stand, net als diverse investeringsregelingen. Voor innovatie is nog een behoorlijk budget beschikbaar. Over de gehele linie kan de land- en tuinbouw zeer content zijn. Zeker in vergelijking hoe andere sectoren soms getroffen worden. Dit komt deels omdat de sector is aangewezen als topsector, maar ook omdat dit kabinet het belang ziet van de agrarische sector als stabiele factor van de economie en de werkgelegenheid. Dat er grote bezuinigingen voor natuur aan kwamen, was al bekend bij het regeerakkoord. We hadden al afgesproken dat er kritisch naar het natuurbeleid gekeken zou worden.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.