Home

Nieuws 565 x bekeken

WEVAB-glastuinbouw van toepassing

Voor de berekening van de hoogte van de landbouwvrijstelling is de hoogste WEVAB van toepassing. Dit is voor een perceel verkochte grond van een akkerbouwer de WEVAB-glastuinbouw.

Kort samengevat is de uitspraak van hof Den Bosch de volgende:

Volgens het hof is aannemelijk gemaakt dat de winst uit verkoop van de grond geheel valt onder de landbouwvrijstelling. De waarde ontwikkeling van het perceel bleek volledig toe te rekenen aan de ontwikkeling van de WEVAB (Waarde Economisch Verkeer bij Voortgezette Agrarische Bedrijfsuitoefening).

B dreef een akkerbouwbedrijf. Het perceel waar de onderneming wordt uitgeoefend, ligt in een gebied dat in het Provinciaal Omgevingsplan is aangewezen als vestigingszone voor glastuinbouwbedrijven. B is in dit kader benaderd door een taxateur handelend als vertegenwoordiger van Bureau Beheer Landbouwgronden. Dit contact heeft geleid tot de verkoop van het perceel voor € 1.000.000.

In geschil is of terecht de toepassing van de landbouwvrijstelling is geweigerd voor € 128.000. In het bijzonder of bij het bepalen van de (hoogte van de vrijgestelde ontwikkeling van de) WEVAB rekening moet worden gehouden met de toekomstige bestemming van het perceel als glastuinbouwgrond, en zo ja, tot welk bedrag.

Nadat de rechtbank de inspecteur in het gelijk had gesteld, oordeelt het hof anders. Het hof gaat in op de wetsgeschiedenis van het criterium ‘waarde in het economisch verkeer bij voortzetting van het gebruik van de grond in het kader van een landbouwbedrijf’ (WEVAB). Volgens het hof is het aan B, als degene die zich op de vrijstelling beroept, om feiten en omstandigheden aannemelijk te maken, waaruit volgt dat en voor welk bedrag de gerealiseerde winst is toe te rekenen aan de ontwikkeling van de WEVAB. Het hof is van oordeel dat B haar stelling aannemelijk maakt dat de WEV gelijk is aan de ontvangen vergoeding en gesteld moet worden op € 1.000.000.
Nu de WEVAB bij aankoop gelijk is aan de boekwaarde, is de waardeontwikkeling van het perceel volledig toe te rekenen aan de ontwikkeling van de WEVAB, zodat de verkoopwinst geheel is vrijgesteld.


Meer informatie: LJN: BQ9924, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, nummer 10/00678

Of registreer je om te kunnen reageren.