Home

Nieuws

Verplichte opvangput van tafel

Den Haag – Met een aangenomen motie voorkomt de Tweede Kamer dat boeren verplicht moeten investeren in een verharde voeropslag en een opvangput voor hemelwater dat is vervuild met perssappen of percolaat.

Aanleiding voor het debat was het Activiteitenbesluit dat per 1 juli 2012 van kracht wordt. In dit besluit worden milieuregels verzameld in één wet. In het concept Activiteitenbesluit stond aanvankelijk dat ieder agrarisch bedrijf verplicht was perssappen en percolaat (water met resten voer) apart op te vangen in een opvangput.

Volgens de indiener van de motie, Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD), heeft opgeslagen kuilvoer, zoals gras en maïs, een dusdanig hoog droge stofgehalte dat daardoor geen sappen vrij komen. Bovendien worden kuilen afgedekt, waardoor contact met hemelwater wordt voorkomen en daardoor ook geen verontreinigde vloeistof vrijkomt. Volgens de VVD vraagt de maatregelen een dermate forse investering, terwijl het milieurendement ’zeer twijfelachtig’ is.

LTO reageert tevreden over de aangenomen motie, maar juicht nog niet te vroeg. Roel Visser, specialist Milieu LTO Nederland: „We moeten afwachten hoe de moties door het ministerie worden uitgevoerd.” Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu moet deze motie en andere aangenomen moties, verwerken in het besluit.

Onduidelijk is op welke manier de verantwoordelijke staatssecretaris Joop Atsma, uitvoering hier aan geeft. Later dit jaar komt hij met een reactie. Dan pas zal duidelijk worden op welke wijze boeren moeten voorkomen dat vuil hemelwater door voer in het oppervlaktewater terecht komt. Het rechtstreeks lozen van vervuild hemelwater in het oppervlaktewater blijft verboden. Dit geldt al sinds de invoering van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) in 2000.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.