Home

Nieuws

Toename schade door groei beverpopulatie verwacht

Dordrecht – De populatie bevers neemt toe. Naast de belangrijke ecologische waarde kunnen de dieren ook voor schade en overlast zorgen. Het Faunafonds heeft hier onderzoek naar gedaan.

In het rapport ’De verwachte ontwikkelingen van de beverpopulatie in Nederland: naar een bevermanagement’, wordt aangegeven in welke gebieden conflicten kunnen voorkomen en welke maatregelen denkbaar zijn om ernstige schade te voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd door Kurstjens Ecologisch Adviesbureau en Niewold Wildlife Infocentre.

Schade en overlast veroorzaakt door bevers is grofweg op te splitsen in drie categorieën: natschade door dammenbouw, vraatschade aan bomen en veldgewassen en graafschade in oevers en waterkeringen. Rond 2025 zal niet alleen in Limburg, maar ook in beekdalen in Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant sprake zijn van dammenbouw met lokale natschade.

De problemen kunnen worden opgelost door grondverwerving, het verlagen van de dam of in het uiterste geval het verwijderen van de dam én de dieren. Jaarlijks dient hiervoor circa 50.000 euro beschikbaar te zijn. Dit bedrag is exclusief grondverwerving. Vraatschade is en blijft een beperkte kostenpost. Als er voldoende preventieve maatregelen, zoals het ontwikkelen van 10 tot 20 meter brede natuurlijke oevers en het plaatsen van rasters, worden genomen dan wordt de schade per jaar op maximaal 10.000 euro geschat.

Graverij is vooral te verwachten in het rivierengebied bij hoog water of in andere gevallen waar water tegen de dijkvoet aanstaat. Door technische maatregelen zoals het ingraven van gaas of het aanbieden van alternatieve vluchtheuvels voor bevers is schade aan dijken te voorkomen.

Afhankelijk van de problematiek en de gekozen oplossing kunnen de kosten variëren van 200.000 tot 300.000 euro. Om de balans tussen bever en mens te handhaven wordt gepleit voor de invoering van bevermanagement gebaseerd op ervaringen in Beieren, maar aangepast aan de situatie in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.