Home

Nieuws

Waterschappen alert maar niet bezorgd

Doetinchem - Hoewel de droogte uitzonderlijk is en de wateraanvoer laag, hebben de meeste waterschappen nog geen zorg over de beschikbare waterhoeveelheid. Veel waterschappen zijn al vroegtijdig begonnen met het inlaten van water, omdat de droogte zich als vroeg aankondigde.

Waterpeilen kunnen met een hoge verdamping en uitblijvende neerslag snel dalen. Waterschappen nemen alle maatregelen om het aanwezige water vast te houden. Waar mogelijk worden buffers aangelegd.

De Friese, Groningse, Drentse en Overijsselse waterschappen zijn al sinds de tweede helft van maart bezig water in te laten vanuit het IJsselmeer, de IJssel en de Vecht. Een deel daarvan wordt doorgevoerd naar Groningen. In de Friese meren is een buffer aangelegd om de landbouw en de natuur te voorzien van voldoende water. In het waterschap Vallei en Eem kan dat ertoe leiden dat het waterpeil op sommige plekken 20 centimeter hoger ligt dan normaal.

Hoewel her en der wel wordt nagedacht over de beperking van wateronttrekkingen, zijn er nog geen verboden ingesteld. In de Brabantse waterschappen is juist de onttrekking van water bij uitzondering in april en mei al toegestaan voor vergunninghouders.

In het westen van het land bestaat de dreiging van verzilting, als de toestroom van met name Rijwater verder afneemt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft tuinders al geadviseerd de eigen watervoorraad op peil te houden. De zoutgehaltes in het water worden nauwgezet in de gaten gehouden. In het Westen speelt ook het gevaar van verzakkende uitgedroogde veenkades.

Het Waterschap Peel en Overmaas in Limburg bereidt maatregelen voor om op twee plaatsen noodstuwen te plaatsen, die kunnen worden ingezet om het waterpeil in stand te houden. Inzet van de stuwen is volgens het waterschap nog niet nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.