Home

Nieuws

Vertrouwen gewekt, landbouwvrijstelling van toepassing

Een tuinder is geen belasting verschuldigd over de waardestijging van de ondergrond woning tot de WEVAB waarde. De taxateur van de Belastingdienst heeft vertrouwen opgewekt dat de landbouwvrijstelling van toepassing is. De inspecteur is hieraan gebonden.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Een tuinder, X, en zijn echtgenote Y drijven in maatschapsverband een tuinbouwbedrijf. In juni 2003 brengen zij 700 m2 cultuurgrond dat tot het ondernemingsvermogen behoort, over naar privé in verband met de bouw van een bedrijfswoning. Op verzoek van X wordt het perceel minnelijk getaxeerd naar de waarde per 1 juni 2002. De taxateurs stellen de WEV en de WEVAB per die datum vast. X verantwoordt in zijn aangifte IB over 2003 in verband daarmee een belaste winst van € 8.087, maar de inspecteur verhoogt die winst tot € 45.617. Rechtbank Breda is van oordeel dat inspecteur de omvang van de landbouwvrijstelling tot op juiste hoogte heeft vastgesteld. In hoger beroep beperkt het geschil zich tot de vraag of de inspecteur bij X de indruk heeft gewekt dat hij weloverwogen het standpunt heeft ingenomen dat het verschil tussen de in de minnelijke taxatie opgenomen waarden WEV en WEVAB onder de landbouwvrijstelling zou vallen.

Volgens het Hof Den Bosch is er wel vertrouwen opgewekt. X heeft met zijn verzoek om een minnelijke waardering fiscale geschillen over de waardebepaling van het perceel willen voorkomen. Bij het bepalen van de fiscale gevolgen is de landbouwvrijstelling van essentieel belang, en onderliggend zijn de twee waarden die de taxateurs hebben vastgesteld daartoe van belang. Het ligt in de rede te veronderstellen dat de taxateurs, waaronder die van de rijksbelastingdienst, wier handelen aan de inspecteur wordt toegerekend, er vanuit gingen dat de door hen vastgestelde twee waarden relevant waren voor de berekening van de omvang van de landbouwvrijstelling. Alsdan heeft X aan het afgegeven taxatierapport het vertrouwen mogen ontlenen dat de waardestijging tot de door de taxateurs vastgestelde WEVAB onder de landbouwvrijstelling zou vallen, aldus het hof. Dat de Hoge Raad in 2004 heeft geoordeeld dat niet uitgegaan moet worden van de WEVAB ondergrond woning maar van de WEVAB cultuurgrond, doet hier niet aan af.

Klik hier voor meer informatie

Of registreer je om te kunnen reageren.