Home

Nieuws

Pachtersvoordeel woonerf belast?

Is een pachtersvoordeel op een woonerf belast of niet? Dat is de vraag die op dit moment is voorgelegd aan de Hoge Raad.

De staatssecretaris heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak waarin het hof Arnhem oordeelde dat het pachtersvoordeel van een woonerf onder de landbouwvrijstelling viel.

Kort samengevat is de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

In februari 1996 verkreeg B een boerderij in verpachte staat. Het pachtersvoordeel van het woonerf bedroeg € 2.500. In 2000 onttrok hij de woonkavel aan het ondernemingsvermogen voor een waarde van € 80.000. De boekwaarde was toen € 10.000, zodat de boekwinst dus € 70.000 bedroeg, inclusief pachtersvoordeel. Op grond van geldend beleid was voor een bedrag van € 67.500 sprake van vrijgestelde winst die onder de landbouwvrijstelling valt.

In geschil is of de inspecteur het aangegeven belastbaar inkomen terecht heeft verhoogd met het bedrag van het pachtersvoordeel inzake het woonerf. Nadat de rechtbank het beroep ongegrond had verklaard, tekende B met succes hoger beroep aan.

Volgens het hof valt uit de omstandigheid dat de waarde van de grond ten tijde van de onttrekking (veel) hoger was dan de waarde ten tijde van de aankoop af te leiden dat het pachtersvoordeel ten tijde van die onttrekking nog aanwezig was. Aangezien in werkelijkheid niet behaalde winst of een niet geleden verlies niet in de winstberekening mag worden betrokken, gaat het erom de behaalde winst te verdelen over vrijgestelde, respectievelijk belaste bestanddelen. Nu de winst niet hoger is dan de vrijgestelde bestanddelen, bestaat de winst naar het oordeel van het hof volledig uit vrijgestelde bestanddelen.

In cassatie laat de staatssecretaris weten waarom hij het oneens is met dit oordeel. Hij merkt nog op dat vergelijkbare problematiek zich kan voordoen bij een toepassing van de herinvesteringsreserve.

Cassatieberoepschrift staatssecretaris van 18 maart 2011 in lopende procedure Hoge Raad n.a.v. uitspraak Hof Arnhem van 8 februari 2011 nr. 2010/00201

Klik hier voor meer informatie

Of registreer je om te kunnen reageren.