Home

Nieuws 222 x bekeken

'Gemiddelde opbrengsten zijn onvoldoende op dure grond'

Hoeleden - Om hun ongenoegen over het nieuwe mestactieplan te uiten, voerden land- en tuinbouwers uit Vlaams-Brabant vrijdag actie.

Op een akkerbouwbedrijf in Hoeleden gingen zij in dialoog met politici uit de provincie en met Toon Deneys, gedelegeerd bestuurder van de VLM. Vlaams-Brabant kent geen mestoverschot, noch een fosfaatverzadiging van de bodem zodat de boeren niet begrijpen waarom zij delen in de klappen.

De actiedag startte op een landbouwbedrijf omdat Boerenbond de beleidsmakers en de mensen van de Mestbank in de praktijk wilden laten zien welke beperkingen en extra kosten het nieuwe mestactieplan tot gevolg heeft. Na een situering van de voornaamste knelpunten werden de Vlaams-Brabantse politici en de mensen van de Mestbank uitgenodigd om samen de extra kosten en de lagere opbrengsten te berekenen die het nieuwe MAP met zich meebrengt voor het akkerbouwbedrijf van gastheer Patrick Huys in Hoeleden.

"Waarom is de fosfaatnorm zo sterk gekort dat mij dit de komende jaren meer dan 300 euro per maand extra kost aan kunstmest", legt akkerbouwer Huys de vinger op de zere plek. "Voor mij is het duidelijk dat de Vlaamse regering meer dierlijke mest naar de verwerker wil zenden. Vooral de kunstmestproducenten zullen hier hun profijt mee doen", meent Huys.

"Het mestbeleid houdt duidelijk geen rekening met de specifieke kenmerken van de verschillende regio’s in Vlaanderen", zegt Guy Vandepoel van Boerenbond. "Vlaams-Brabant kent geen mestoverschot en evenmin een fosfaatverzadiging van de bodem. Bovendien zijn de resultaten van de MAP-meetpunten goed in deze provincie." Toch stelt hij vast dat alle Vlaamse provincies in de klappen delen en het fijnmazig MAP-meetnet bijgevolg “niks heeft opgeleverd".

"Zonder dierlijke mest op de stoppel is in deze streek amper graan te winnen en evenmin een groenbemester te telen die voldoende organische stof aanbrengt en stikstof opneemt", illustreert Vandepoel de problemen. De landbouwers toonden ook weinig begrip voor de uitzondering voor compost waarvan de fosfaat maar voor de helft in rekening moet worden gebracht. "Waarom kan dit niet voor onze stalmest die evengoed organische stof levert aan de bodem?", luidde het.

MAP4 is berekend op basis van gemiddelde teeltopbrengsten, "maar alleen hoge opbrengsten zijn goed genoeg op onze dure Vlaamse gronden", aldus Vandepoel. De uitzondering die is voorzien voor 10 procent van onze land- en tuinbouwbedrijven die hun hoger dan gemiddelde opbrengsten kunnen bewijzen, staat volgens hem haaks op de administratieve vereenvoudiging die beloofd werd.
"Er is een spanningsveld tussen wat landbouwkundig optimaal is en de verbetering van de waterkwaliteit waarvoor de Nitraatrichtlijn staat", erkent Toon Deneys van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). "Wij zijn bereid om in de toekomst na te denken over een meer gebiedsgerichte aanpak, maar een aanpassing in het bemestingsgedrag is sowieso nodig met MAP4." Hij ontkent de vooruitgang in de MAP-meetpunten niet, maar voegt er aan toe dat de waterkwaliteit versneld moet verbeteren. "Met verfijnde bemestingstechnieken is dierlijke mest beter te valoriseren en kunnen gemiddeld goede opbrengsten gerealiseerd worden", verzekert Deneys.

Eric Van Rompuy, in de jaren '90 nog minister van Landbouw en in Hoeleden één van de aanwezige politici, laat de landbouwers weten dat verschillende fracties in het Vlaams parlement bekommerd zijn om de impact van MAP4 op de sector, maar hij stelt, net zoals de VLM, het spanningsveld vast met de Europese eisen. VLM-bestuurder Toon Deneys vraagt de landbouwers om zich in te spannen voor een verbetering van de waterkwaliteit en bedankt hen voor het overleg dat de VLM inzicht verschaft in de praktische problemen van MAP4.

Of registreer je om te kunnen reageren.