Home

Nieuws

Bleker: harde tweedeling landbouw en natuur moet verdwijnen

Aalten - Nederland moet af van de harde grens tussen natuur en landbouw. Staatssecretaris Henk Bleker heeft een duidelijk ideaalbeeld voor ogen: kleine landschapselementen verspreid over het hele agrarische cultuurlandschap en in heel Nederland.

Het opheffen van de scheiding tussen natuur en landbouw vergt een omslag in het denken, niet alleen bij terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook bij (sommige) boeren.
Bleker ging uitgebreid in op zijn visie, en die van de regering, over het natuurbeleid tijdens een bijeenkomst in Aalten (Gld.) van de locale afdelingen van het CDA en LTO.
Bij landschapselementen denkt hij aan randen langs agrarische percelen met ’struweel’ die zorgen voor afwisseling en beschutting voor dieren. Op enkele procenten van de oppervlakte ontststaat dan het ’nevenproduct natuur’ via agrarisch natuurbeheer met vergoeding.
Overigens wil Bleker geen vergoeding voor elk ’wissewasje’. ’Zorgen dat je geen wild of weidevogels doodmaait moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn’, aldus de bewindsman.

Overschrijding budgetten EHS verbindingszones
Bleker toonde zich nogmaals stellig over de ecologische verbindingszones.
De regering stelt geen geld meer beschikbaar voor de aanleg van deze zones tussen gebieden die vallen onder de Ecologische hoofdstructuur EHS.
Er moet € 200 miljoen bezuinigd worden op het natuurbeleid. Bleker stuurde op 20 oktober een brief aan de provincies waarin per direct de financiering van nieuwe verplichtingen is stopgezet. Dat levert een ’vervelend probleem op met de provincies’ aldus Bleker. Overleg daarover is nog gaande met de provincies, duidelijk is al wel dat er provincies zijn die meer aan de verbindingszones hebben uitgegeven dan het rijk wil vergoeden. Bleker: ’Dat kan ik niet accepteren’.

Aanpak problemen vergunningen door N2000
Problemen met vergunningen voor veebedrijven rond Natura 2000 wordt dit jaar aangepakt volgens Bleker. ’s middags bezocht Bleker onder meer het pluimveebedrijf van Arjan Gussinklo in de landbouwontwikkelingsgebied ’Lintelo’ ten westen van Aalten.
De pluimveehouder heeft problemen met vergunningen door de schaduwwerking van Natura 2000 gebieden in Winterswijk op ruim 10 kilometer afstand. ’Dat de boel zo op slot zit kan nooit de bedoeling zijn geweest en gaat te ver’ stelde Bleker.

Voor de oplossing van de problemen noemde Bleker drie hoofdpunten: sommige aangewezen gebieden kritisch bekijken, opstellen van realistischer doelstellingen en uitbreiding van individuele bedrijven mogelijk maken als de algemene trend rond een gebied een daling van de stikstofuitstoot laat zien.

Boerderij

Of registreer je om te kunnen reageren.