Home

Nieuws

Provincies betalen ruim 60 miljoen aan beheer EHS

Den Haag - De provincies gaan jaarlijks ruim 60 miljoen euro bijdragen aan het beheer van natuurgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Woensdag hebben kabinet en Interprovinciaal Overleg (IPO) overeenstemming bereikt over een nadere duiding van het eerder gesloten natuurakkoord. Expliciet is nu vastgelegd dat ook de provincies meebetalen aan het beheer. In ruil daarvoor zijn zij gevrijwaard van boetes bij het niet nakomen van Europese verplichtingen.

Daarnaast is afgesproken dat de provincies meer flexibiliteit krijgen bij de in de inzet van gronden en het Rijk ‘een positieve grondhouding’ heeft om natuurcompensatie straks binnen de EHS te laten plaatshebben. Wat betreft het Oostvaarderswold zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt; het kabinet vergoedt alleen harde juridische verplichtingen, die voor oktober vorig jaar zijn aangegaan.

Het overleg was nodig, omdat er onduidelijkheid was ontstaan over bepaalde passages in het natuurakkoord. De provincies waren bezorgd dat zij verantwoordelijk zouden worden gehouden voor het halen van Europese doelen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. De regels voor het gebruik van de grond-voor-grond-regeling vonden zij te rigide.

De Drentse gedeputeerde Rein Munniksma, mede-onderhandelaar namens het IPO, vindt dat de provincies nu iets meer lucht hebben gekregen. Dat zij straks jaarlijks 60 miljoen euro gaan meebetalen, was volgens hem al ingecalculeerd. Het stond namelijk ook in de in november gepubliceerde memorie van toelichting op het oorspronkelijke akkoord, dat overigens door Bleker nooit is erkend.

Volgens Tweede Kamerlid Ineke van Gent (Groenlinks) is er echter sprake van een nietszeggende overeenkomst. “De staatssecretaris is duidelijk met lege handen met de provincies wezen praten”, zegt zij. “Hij biedt geen begin van een oplossing voor de financiële problemen met het beheer.”

Of registreer je om te kunnen reageren.