Home

Nieuws 263 x bekeken

PBL: natuurakkoord slecht voor natuur

Den Haag – De maatregelen uit het natuurakkoord dat Rijk en provincies hebben gesloten, versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie naar de effecten van het akkoord. Nederland zal meer moeite hebben om te voldoen aan harde internationale verplichtingen.

Europese richtlijnen verplichten landen ertoe te zorgen voor een ’gunstige staat van instandhouding’ voor plant- en diersoorten en habitat-typen. Daar is geen datum aan gekoppeld. Rijk en provincies denken zelf dat in 2021 de doelen gehaald zijn. Het PBL stelt echter dat dit niet aannemelijk is. Nederland voldoet niet aan de kortetermijnverplichtingen, en de realisatie van de langetermijndoelstelling komt niet dichterbij, aldus het PBL.

In de nieuwe Wet natuur, aldus het PBL, is het beheer van bestaande natuur nog niet volledig gewaarborgd. Ook essentiële onderdelen van het beleid, zoals antiverdrogingsmaatregelen, zijn nog niet ingevuld. Natuur buiten de EHS en landschapsbeheer vallen buiten de boot, vreest het PBL.

Het planbureau adviseert om snel werk te maken van de Programmatiasche Aanpak Stikstof (PAS), het antiverdrogingsbeleid en het generieke milieubeleid. Vooral verdroging is een hardnekkig probleem. Volgens het PBL zijn hiervoor meer hectares nodig dan voorzien in het natuurakkoord of in de PAS.

Het voortbestaan van agrarisch natuurbeheer buiten de EHS is volgens het PBL onzeker. De plannen voor vergroening van de eerste pijler van het GLB hebben in principe een gunstige uitwerking op de biodiversiteit. Deze winst weegt echter niet op tegen het verlies door de korting op het natuurbeheer buiten de EHS. Een oplossing zou zijn om geld uit de eerste pijler (inkomenssteun) over te hevelen naar de tweede pijler van het GLB (plattelandsbeleid).

Of registreer je om te kunnen reageren.