Home

Nieuws 648 x bekeken

Overname schuld is geen betaling voor Successiewet

Bij een bedrijfsovername van een melkveebedrijf geldt de overname van een schuld niet als betaling voor de berekening van het verschuldigde schenkingsrecht. Gevolg: een hogere aanslag schenkingsrecht.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden de volgende: Een dochter gaat op 1 januari 1995 een maatschap aan met haar echtgenoot en haar ouders. De ouders brengen het gebruik en genot van de gebouwen, cultuurgronden en quota in de maatschap in. Op 30 december 2004 wordt de maatschap ontbonden in verband met het uittreden van de ouders.

De onderneming wordt vervolgens geruisloos doorgeschoven. Dochter is € 150.000 verschuldigd voor de overname van de overneming. Het restant (€ 1.202.691) wordt geschonken. Zij verzoekt in de aangifte voor het schenkingsrecht om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en berekent het verschuldigde schenkingsrecht op € 264.414, welk bedrag volgens belanghebbende geheel in de vorm van een voorwaardelijk onbelaste conserverende aanslag moet worden opgelegd.

De inspecteur wijkt af van de aangifte en stelt dat € 73.624 via een reguliere aanslag zal worden opgelegd. Volgens de inspecteur heeft de dochter namelijk ten onrechte de passiva bij het bepalen van de liquidatiewaarde buiten beschouwing gelaten. Naar aanleiding van het bezwaar van belanghebbende vermindert de inspecteur de reguliere aanslag naar nihil en legt daarvoor een conserverende navorderingsaanslag van € 73.624 op.

Rechtbank Leeuwarden oordeelt dat langlopende schulden en belastinglatenties niet zijn aan te merken als tegenprestaties bij de bedrijfsovername. De rechtbank stelt namelijk vast dat de dochter de bestanddelen van het vermogen van een onderneming heeft verkregen en dat hieronder zowel de activa als de passiva worden begrepen. Dit houdt volgens de rechtbank dan in dat de overgenomen passiva voor de dochter reeds onderdeel van de verkrijging uitmaken en geen (afzonderlijke) tegenprestatie vormen.

De overgenomen passiva kunnen volgens de rechtbank dan ook niet in mindering worden gebracht op de liquidatiewaarde. De rechtbank vermindert de conserverende navorderingsaanslag nog wel, omdat de inspecteur het eens is met de door de dochter voorgestelde toerekening van de belastinglatentie.

Of registreer je om te kunnen reageren.