Home

Nieuws 1 reactie

LEI: belang veehouderij voor economie neemt af

Den Haag – Tussen nu en 2025 loopt de agrarische productie in Nederland tegen milieugrenzen aan, vooral voor de afzet van mest. Toch blijft het perspectief voor deze hoogproductieve sector gunstig.

Dit concludeert economisch instituut LEI in de studie ’In perspectief; over de toekomst van de Nederlandse agrosector’, die het dinsdag presenteert.

Het vooruitzicht voor de plantaardige sectoren voor de komende vijftien jaar is gunstiger dan dat voor de veehouderij. De komende jaren zal er volgens het LEI een verschuiving plaatsvinden. Er zal meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid komen door akkerbouw, glastuinbouw en teelt in open grond. Het belang van de veehouderij zal dalen. Dit komt door de gunstigere prijsontwikkelingen voor de plantaardige sectoren.

Groei van de veehouderij wordt bovendien beperkt door de hoge kosten voor de afzet van mest. Wel zal in 2025 het grondgebonden veehouderijcomplex (rundvee, schapen, geiten, zuivelindustrie, rundveeslachterijen) nog steeds het belangrijkste onderdeel van de agrosector zijn.

Het aandeel agrarische productie in de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde op de nationale economie is de laatste jaren gestaag gedaald, tot circa 10 procent in 2009. De sector groeide wel, maar de rest van de economie groeide harder. In 2025 zal het verder afgenomen zijn tot 8,5 procent.

In de melkveehouderij is de verwachting dat Nederland in 2025 met minder koeien meer melk zal produceren. Een risico vormt het gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor een intensivering van de melkveehouderij.

Voor de varkenshouderij verwacht het LEI een halvering van het aantal bedrijven in 2025 (ten opzichte van 2009). De varkensstapel zal naar verwachting met maximaal 20 procent afnemen. Oorzaak zijn volgens de onderzoekers lage marges gecombineerd met hoge kosten van welzijns- en milieumaatregelen.

In de akkerbouw zullen ook verschuivingen optreden. In 2025 zullen minder aardappelen en meer graan geteeld worden. Als de suikerquotering verdwijnt, zullen er ook meer suikerbieten verbouwd worden. Kwetsbaar punt is de afnemende bodemgezondheid en -vruchtbaarheid. Nieuwe markten liggen buiten Europa en deze kunnen ofwel vanuit Nederland bediend worden of ter plaatse.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Waar kun je zo'n glazen bol kopen?

Of registreer je om te kunnen reageren.