Home

Nieuws

Geen btw teruggaaf privé deel bedrijfswoning

Btw voordruk kan alleen worden teruggevraagd voor het zakelijk deel van de bedrijfswoning.

De uitspraak van rechtbank Den Haag is kort samengevat de volgende:

In maart 2008 heeft belanghebbende een woon- en bedrijfspand in gebruik genomen. Het bedrijfsgedeelte beslaat 5 procent van het totale vloeroppervlak van het pand. Belanghebbende heeft de ter zake van de verwerving van het pand in rekening gebrachte voorbelasting volledig in aftrek gebracht.

In geschil is of belanghebbende recht heeft op deze geclaimde vooraftrek. De rechtbank stelt voorop dat op grond van het arrest van het HvJ EG van 12 februari 2009, zaak C-515/07 (VNLTO), de voorbelasting ter zake van de verwerving van een (onroerende) zaak die voor de omzetbelasting volledig tot het bedrijfsvermogen is gerekend niet kan worden afgetrokken voor zover die zaak wordt gebezigd voor privédoeleinden. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat het privégebruik van het pand een activiteit is die wegens de niet-economische aard ervan buiten de werkingssfeer van de richtlijn valt, terwijl dat gebruik tevens buiten het bereik van Wet OB 1968 valt. Volgens de rechtbank kan de omzetbelasting daarom niet worden afgetrokken voor zover het pand wordt gebruikt voor privédoeleinden. Evenmin is het privégebruik aan te merken als dienst in de zin van art. 4, lid 2, aanhef en onderdeel a, Wet OB 1968. Het recht op vooraftrek blijft derhalve beperkt tot de 5% die bestemd was om voor (aftrekgerechtigde) economische activiteiten te worden gebruikt. De beroepen worden vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 20 december 2010, 09/07192, LJN BR6766

Of registreer je om te kunnen reageren.