Home

Nieuws

WUR: mestvergisting biedt perspectief maar is nog onrendabel

Arnhem – Mestvergisting biedt perspectief als duurzame energiebron. Maar het is nog niet rendabel en het is geen definitieve oplossing voor problemen als mestoverschot, behoefte aan groene energie, beperking van ammoniakemissies, geur en stankoverlast.

Mestvergisting draagt wel bij aan een verbetering van de huidige situatie, concludeert Wageningen UR in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en de toenmalige directie LNV DRZ Oost.

WUR stelt in het onderzoeksrapport dat het vergisten van mest een perspectiefvolle ontwikkeling is in de landbouw en daarbuiten. ”Het speelt in op de gewenste beschikbaarheid van (lokaal geproduceerde) hernieuwbare bronnen van energie ter vervanging van fossiele energiebronnen. Vergisting van mest vermindert onder andere de uitstoot van broeikasgassen op.”

Met de huidige technieken en afzetketens is vergisten financieel nog niet rendabel, stelt WUR. ”Subsidiëring is nodig. Ook stuiten mestvergisters vaak op bezwaar in de samenleving. Ze zijn dan wel goed voor het milieu, maar niemand wil ze in zijn achtertuin. In een vervolgonderzoek is het dan ook zaak om goed te kijken naar de ervaringen hiermee in Duitsland.”

In het onderzoek kijkt WUR specifiek naar de situatie in Gelderland. ”In de provincie is meer mest dan biomassa beschikbaar. De hoeveelheid biomassa in Gelderland is beperkend bij het fors opschalen van vergisting van dierlijke mest met co-substraat onder de verhouding van de huidige wetgeving (50 procent mest en 50 procent co-substraat).”

Een nieuwe ontwikkeling zijn kleinschalige vergisters die uitsluitend draaien op dierlijke mest, stelt WUR. ”Dit heeft een aantal voordelen, zoals een maximale vermijding van de emissie van broeikasgassen. Ook is geen input van substraten nodig en er vindt een minimale verstoring plaats van de mestmarkt en -productie. De geproduceerde energie is grotendeels op het eigen bedrijf te gebruiken. Op het Varkens Innovatie Centrum Sterksel van WUR draait zo’n kleinschalige vergister.”

Of registreer je om te kunnen reageren.