Home

Nieuws

Nieuwe natuurwet geeft bedrijven meer ruimte

Den Haag – Nagenoeg alle niet door Europa opgelegde natuurregels worden geschrapt. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde plannen van staatssecretaris Henk Bleker voor de nieuwe Wet natuur.

Voor activiteiten in en rondom natuurgebieden is straks minder vaak een ontheffing nodig. Daarnaast zijn niet-opzettelijke overtredingen van de wet niet langer strafbaar en is de verstoring van vogelgebieden toegestaan mits de staat van instandhouding van de betreffende soorten niet in het geding is. Wel blijft een algemeen geldende zorgplicht van kracht.

De Wet natuur is een bundeling van de bestaande Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet. Onder de vorige minister van landbouw Gerda Verburg is deze samenvoeging al aangekondigd, maar door de val van het kabinet in februari 2010 is het project nooit afgerond. Bleker zet de samenvoeging nu voort.

Het wetsvoorstel draagt nadrukkelijk zijn stempel. De staatssecretaris wil dat natuurregels minder vaak economische ontwikkelingen in de weg staan. Zogenoemde koppen op Europese verplichtingen worden daarom zo veel mogelijk geschrapt. Zoals al eerder aangekondigd wordt de uiteindelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kleiner dan aanvankelijk gepland, vervalt de bescherming van natuurmonumenten en kunnen Natura 2000-gebieden worden geschrapt, of samengevoegd.

”Mensen moeten natuur niet als probleem gaan zien, maar er een prettig gevoel bij hebben”, zegt Bleker in een toelichting. Zonder de natuur tekort te doen, denk ik dat er veel verbeteringen mogelijk zijn om economische en maatschappelijke ontwikkelingen ruimter baan te geven. Een natuurbeleid dat beter wordt begrepen, is effectiever.”

Recent sloot Bleker een akkoord met de provincies over de uitvoering van het natuurbeleid. Met de nieuwe wet worden de taken van de regionale besturen nog verder uitgebreid. Zo gaan zij straks ook de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden van Staatsbosbeheer vaststellen en worden zij verantwoordelijk voor de uitkering van schadevergoedingen uit het Faunafonds.

De komende zes weken kan iedereen op de plannen reageren. Na die consultatieronde wordt het voorstel eventueel aangepast, waarna de wet volgend voorjaar bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. Daarnaast komt Bleker later nog met een ’natuurvisie’, waarin richtlijnen ten aanzien van biodiversiteit worden opgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.