Home

Nieuws

PvdA vooralsnog tegen opslag

Den Haag - De PvdA is tegen CO2-opslag zolang het kabinet de ambities in het milieubeleid niet opschroeft. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom maandagavond tijdens een overleg over het energiebeleid.

Het kabinet wil pas overgaan tot ondergrondse opslag van het broeikasgas, als een vergunning is verleend voor een nieuwe kerncentrale. Volgens Samsom is het ondergronds opslaan van CO2 een "noodzakelijk kwaad'' en mag het alleen dienen als tijdelijke maatregel in afwachting van het realiseren van een duurzame energievoorziening. Maar met de ambities van het huidige kabinet komt die duurzame energie er volgens hem nooit. Ondergrondse opslag van CO2, aldus Samsom, heeft geen zin, tenzij er meer werk wordt gemaakt van groene energie.


Voor dat laatste deed de sociaaldemocraat een aantal voorstellen. Nu het kabinet vanwege bezuinigingen het subsidiëren van windenergie op zee en zonne-energie schrapt, wil Samsomj alternatieven. Zo moeten de leveranciers van stroom in de toekomst verplicht worden tot een percentage groene stroom in het aanbod. Ook zouden kolencentrales verplicht moeten worden biomassa bij te stoken. Bovendien zou ,,groen gas'', dat gemaakt wordt door vergisting van mest of vergassing van plantaardig afval, verplicht bijgemengd moeten worden in het aardgasnet. Daarnaast pleitte Samsom voor de aanleg van een elektriciteitsnet op zee, zodat exploitanten van windmolens beter hun gang kunnen gaan.


Ook SP-Kamerlid Paulus Jansen was kritisch over het ondergronds opslaan van CO2.. Het kabinet laat de mogelijkheid open dat in het noorden van het land in de toekomst een ondergrondse opslag komt, maar schrapte wel opslag van CO2 in Barendrecht. Volgens Jansen kost het opvangen en opslaan van CO2 extra energie. Hij meent dat het geld dat ermee is gemoeid beter kan worden besteed aan het opwekken van duurzame energie.

Of registreer je om te kunnen reageren.