Home

Nieuws

APS: Adviescommissie Hoogwaterbescherming geeft waterschappen meer invloed

De Taskforce Hoogwaterbescherming, adviseert staatssecretaris Atsma om de bescherming van ons land tegen hoog water anders te organiseren. In de voorstellen krijgen de waterschappen een veel prominentere plaats dan nu het geval is. Dit past binnen eerdere voorstellen van de waterschappen, waardoor de bescherming van ons land tegen overstromingen efficiënter en goedkoper kan worden uitgevoerd. De Unie van Waterschappen herkent zich dan ook in de hoofdlijnen van de voorstellen.

Het voorstel van de Taskforce sluit aan bij het eerdere aanbod van de waterschappen. De waterschappen hebben het kabinet in november vorig jaar het voorstel gedaan om de rijksbegroting te ontlasten door jaarlijks 75 miljoen euro bij te dragen aan de bescherming tegen hoog water: het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In hun voorstel willen de waterschappen ook zeggenschap krijgen over het programma. De waterschappen hebben veel ervaring met de uitvoering en hebben de juiste mensen en middelen in huis om het Hoogwaterbeschermingsprogramma goed en efficiënter uit te voeren.

Verantwoordelijkheid Rijk en Waterschappen
De Taskforce zegt de bescherming tegen hoog water te zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en Waterschappen. Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking te brengen, moeten volgens het advies beide partijen voor vijftig procent bijdragen aan de kosten van de bescherming tegen hoog water. Dit voor zover het gaat om de duinen en dijken die in beheer zijn bij de waterschappen en die ons land moeten beschermen tegen overstromingen vanuit rivieren de Noordzee en Waddenzee.
Voor een eerste financiële bijdrage van de waterschappen is een wetsvoorstel in behandeling.

De Unie van Waterschappen herkent zich voor een belangrijk deel in de adviezen over dit onderdeel, maar heeft ook nog wel de nodige vragen. Vooral over de verhoging van de waterschapsbijdragen. Daarover wil de Unie op korte termijn met het ministerie in overleg en duidelijke afspraken maken. Ook zou er meer tijd moeten worden genomen voor de voorbereiding van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De wijze waarop moet worden getoetst of de waterkeringen aan de normen voldoen, moet volgens de Taskforce beter worden geborgd, waardoor de kennis van de waterschappen over de lokale situatie beter aan bod komt. Ook kunnen de procedures eenvoudiger worden, omdat volgens het advies minder overheden betrokken moeten worden bij de bescherming tegen hoog water, waarmee geld kan worden bespaard. Ook hierover worden in het voorjaar van 2011 tussen Rijk en waterschappen afspraken gemaakt, die in een Bestuursakkoord worden vastgelegd

Of registreer je om te kunnen reageren.