1 reactie

‘Ruimte voor ondernemen en innovatie nodig’

Om de agrosector verder te verduurzamen is ruimte nodig voor ondernemen en innoveren, stelt Michiel Peters van De Heus. Deze boodschap is afgelopen week in Den Haag ingebracht bij een Kameroverleg over de toekomstvisie van de minister.

De Nederlandse agrosector is een voorbeeld voor de wereld. En wie een grote voorsprong heeft, moet ook verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de land- en tuinbouw en visserij, geeft de minister aan in haar visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden’.

Overdekte vrije uitloop voor productie van eieren met 1 ster Beter Leven-keurmerk. Investeringen in dierenwelzijn vergroten het draagvlak van de sector, maar agrarisch ondernemers moeten die investeringen wel kunnen terugverdienen, zegt Michiel Peters. - Foto: Bert Jansen
Overdekte vrije uitloop voor productie van eieren met 1 ster Beter Leven-keurmerk. Investeringen in dierenwelzijn vergroten het draagvlak van de sector, maar agrarisch ondernemers moeten die investeringen wel kunnen terugverdienen, zegt Michiel Peters. - Foto: Bert Jansen

De Heus plaatst die ambitie nadrukkelijk in de context van het wereldwijde voedselvraagstuk. De verwachting is dat door de groei van de wereldbevolking, naar circa 9,8 miljard mensen in 2050, en de toename van welvaart de vraag naar voedsel toeneemt met meer dan 50%. Dat brengt wereldwijd grote uitdagingen met zich mee op het gebied van klimaat, milieu, lokale leefomgeving en dierenwelzijn.

Nederlandse bijdrage aan voedselvraagstuk

De Nederlandse agrosector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze uitdagingen. Onze kennis en ervaring kunnen we als geen ander succesvol toepassen in landen waar de agrarische sector minder ontwikkeld is.

Discussies over de toekomst van de veehouderij worden vaak gereduceerd tot discussies over het aantal dieren

Dat lukt alleen als we in Nederland voorop blijven lopen in de wereld. Dat begint bij de ruimte die de boer krijgt om zijn bedrijf te innoveren en verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld om de impact die de productie van dierlijke eiwitten heeft op het klimaat, het milieu en de lokale leefomgeving verder te verkleinen of om het dierenwelzijn nog verder te verbeteren. Dat vergroot ook het draagvlak in de samenleving voor de wijze waarop we in Nederland voedsel produceren. Vaak vraagt dat van de boer een extra investering. Die investering moet worden terugverdiend, terwijl een hogere opbrengstprijs niet vanzelfsprekend is.

Discussies over dieraantallen

We zien bovendien dat discussies over de toekomst van de veehouderij vaak worden gereduceerd tot discussies over het aantal dieren dat we in Nederland moeten houden. Dat is jammer, omdat innovaties dan niet van de grond komen. Juist door duidelijke doelen te stellen op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, milieu en lokale leefomgeving, geef je boeren de kans nieuwe technieken te ontwikkelen en investeringen terug te verdienen.

Randvoorwaarden bij uitwerking landbouwvisie

Daarom is het volgens ons belangrijk om bij de uitwerking van de visie van de minister de volgende randvoorwaarden, die bijdragen aan het verdienvermogen van de boer, te hanteren:

  • Stel duidelijke spelregels en verander die niet tijdens de wedstrijd

In de provincie Brabant zijn in 2018 emissiebeperkende maatregelen in de tijd naar voren gehaald, van 2028 naar 2022. Met grote gevolgen. Zo moeten bijvoorbeeld melkveehouders sneller de overstap naar emissiearme vloeren maken. De kostprijs van melk stijgt door deze maatregel, terwijl de opbrengst niet meestijgt. Daardoor komen boeren in de knel te zitten.

  • Voorkom dat regels elkaar tegenwerken

Maatregelen die bijdragen aan het vergroten van het dierenwelzijn zijn niet per se goed voor het klimaat, het milieu of de lokale leefomgeving. En andersom. Voorkom daarom dat regels afzonderlijk van elkaar worden uitgewerkt en ingevoerd.

  • Zorg voor een eerlijk speelveld voor Nederlandse boeren en bedrijven

Nederlandse boeren hebben last van goedkope producten uit bijvoorbeeld Oekraïne en Oost-Europa. Daar worden minder strenge regels gehanteerd bij de productie van voedsel. Die producten hebben dus een negatiever effect op het klimaat, het milieu, de lokale leefomgeving en het dierenwelzijn dan producten uit Nederland. Als Nederland als enige strengere regels stelt, verplaatst de productie zich en worden de negatieve effecten groter.

De inkoop van grondstoffen is zelfs een wereldwijde markt. Als we in Nederland andere eisen stellen aan de inkoop van grondstoffen of de verwerking van reststromen dan andere Europese lidstaten, verhoogt dat de kostprijs voor het produceren van voedsel in Nederland, zonder dat de totale productie van grondstoffen daarmee duurzamer wordt. Daarom moeten regels zo veel mogelijk op Europees niveau worden vastgesteld.

  • Faciliteer de verwerking en verwaarding van mest

De rijksoverheid moet de regie nemen bij de vergunningverlening voor mestverwerkingsinitiatieven. Deze initiatieven komen op dit moment onvoldoende van de grond. Terwijl het op grotere schaal verwerken en verwaarden van dierlijke mest ervoor kan zorgen dat de kosten van mestverwerking dalen. Bovendien worden waardevolle grondstoffen op deze manier hergebruikt, wat leidt tot vermindering van afval, een kerneigenschap van kringlooplandbouw.

Eén reactie

  • Maas1

    Het is af wachten op nieuwe handels verdragen,verdragen waarbij met een pennenstreek al onze inspanningen en de mogelijk positieve ontwikkelingen naar het rijk der fabelen kunnen worden door verwezen.Door Brussel wel te verstaan, we zien wat ze geflikt hebben met onze manier van dierenhouden en de daar aan gekoppelde voedsel productie. Europa heeft twee gezichten en dat is het probleem.

Of registreer je om te kunnen reageren.