1 reactie

‘Hoe lang bestaat pacht nog in ons land?’

De grote fluctuaties in de pachtnormen zijn volgens Jan Willemink ongehoord en onfatsoenlijk. Verpachten wordt volgens hem zo onaantrekkelijk dat de pacht verdwijnt als er niks gebeurt.

Kennelijk dringt het niet door. De huidige pachtnormensystematiek is slecht, ondoordacht en inmiddels onacceptabel geworden. De pas bekendgemaakte pachtnormen 2019 zijn de nieuwste verrassingen uit deze grabbelton. Zoals ieder jaar weer nieuwe excessen. Voor kwalitatief goede landbouwgrond in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied zal vanaf 1 juli 2019 een regionorm gelden met een negatief veranderpercentage van -38% in vergelijking met de normen van 2018. Voor dit gebied betekent dit dat vanaf 2016, in 4 jaar tijd dus, een verlaging van de veranderpercentage van 69%!

Inkomen heeft niets te maken met opbrengend vermogen van de grond

Inkomen landbouwer

Waar gebeurt dit in welke andere bedrijfstak? Ongehoord en onfatsoenlijk. Waarop is dit gestoeld? Het gemiddelde inkomen van een paar aan het onderzoek deelnemende landbouwers in de betreffende regio. Het inkomen van een landbouwer heeft met alle respect helemaal niets te maken met het opbrengend vermogen van de grond. De regionorm bedraagt nu lager in dit gebied in vergelijking met de Droogmakerijen/Waterland. Voor 2016 lagen de regionormen in Zuidwestelijk Holland altijd hoger dan in Westelijk Holland. Nu wordt de regionorm bijna € 200 per hectare per jaar lager dan in laatst genoemd gebied waar overigens de regionorm in 2019 relatief ook laag is. Hoe kan het dat er zo weinig verdiend wordt in Zuidwestelijk Holland, terwijl vrije verkoopprijzen worden gerealiseerd van ongeveer € 7 per vierkante meter in de Hoeksche Waard en tot wel € 11 per vierkante meter op Tholen? Kennelijk is in dit gebied wel degelijk wat verdiend, maar wordt het geld op een andere manier uitgegeven.

De regionorm in de Droogmakerijen/Waterland is weliswaar iets gestegen, maar waarom worden de Droogmakerijen niet, net als eerder de Wieringermeer, toegevoegd bij Westelijk Holland? In de Beemster gelden vrije verkoopprijzen van ongeveer € 7,50 per vierkante meter. Waterland heeft niet voor niets deze naam gekregen en zou dan ook een aparte regio moeten worden.

Kennelijk bestaat er weinig interesse bij het ministerie wat in het werkveld gebeurt

Risico ligt bij de verpachter

Het is absurd dat landbouwers jaarlijks een bedrag per hectare aan betalingsrechten in voornoemde regio’s ontvangen dat nagenoeg gelijk is aan de te betalen pacht per hectare. Wie is nu eigenlijk de ondernemer? Jarenlang hebben wij gevraagd om redelijkheid en billijkheid. De conclusie is dat dit steeds verder te zoeken is en het merendeel van het risico ten onrechte op het bord is gekomen van de verpachter. Altijd hebben wij gepleit voor een niveau waarbij de pachter een redelijk inkomen moet kunnen verkrijgen en een verpachter een klein beetje direct rendement. Dit laatste is omgebogen tot veelal een negatief direct rendement, hetgeen volstrekt onredelijk is.

De werkgroep pacht NVR heeft een paar jaar geleden een voorstel gedaan de huidige systematiek simpel aan te passen. Daarvan zijn partijen en het ministerie op de hoogte gesteld. Taal noch teken daarop vernomen. Kennelijk bestaat er weinig interesse wat in het werkveld gebeurt.

Spelderholt

Terug naar het Spelderholt-overleg en dan met name de eerste bijeenkomst, waaraan ik namens de NVR nog mocht deelnemen. Tijdens dit gesprek was iedereen het erover eens. De pachtnormensystematiek moest anders. Nadien geen woord meer hierover gelezen. Vele jaren geleden ben ik begonnen mijn ongenoegen kenbaar te maken over de werking van de huidige systematiek bij de diverse partijen, de politiek en het ministerie. De minister huldigt thans het standpunt dat de laatste resultaten Spelderholt als basis zouden moeten gelden om tot goede nieuwe pachtregels te kunnen komen. De pachtnormensystematiek daarbij niet te betrekken zal een grote omissie zijn. Het is alsof we tegen een muur oplopen. Tot nu toe is helemaal niets gewijzigd en kan ik niet anders dan concluderen dat partijen de kans gemist hebben.

Graag verwijs ik naar mijn eerdere artikelen hierover.

De inhoud daarvan is nog steeds van toepassing en het lijkt mij weinig zinvol om in herhaling te treden. Reken maar eens uit wat de gevolgen zijn van de pachtnormen 2019 voor particuliere eigenaren in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied in het kader van box 3 inkomstenbelasting (IB) en dan moet ieder redelijk denkend mens tot de conclusie komen dat dit toch niet kan?

Langdurige pachtcontracten met prijstoetsing

Inmiddels heeft de minister Carola Schouten haar brief over de mogelijke nieuwe pachtregels aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt aangegeven dat in verband met duurzaamheid gestreefd zal worden naar langdurige pachtcontracten met prijstoetsing. Gezien de gegeven omstandigheden (ontwikkelingen regionormen en box 3 IB particulieren) zal in de toekomst weinig grond meer in pacht uitgegeven worden. Met droge ogen weten partijen te vertellen dat pacht een belangrijke financieringsbron is voor de landbouw. Inmiddels begin ik te geloven dat gestreefd wordt iedere vorm van pacht om zeep te helpen.

Minder pachtgrond betekent hogere lasten per hectare

Grond kopen

In de reactie van de Federatie Particulier Grondbezit op de pachtnormen 2019 kunt u lezen dat het areaal verpachte grond in 1 jaar met 5,5% is gedaald. Het verbaast mij niets en dat hebben wij eerder al voorspeld. Nog even doorgaan en dan blijkt dat vele jaren noeste arbeid zinloos is geweest en dat er weinig pacht meer over is. Moeten de landbouwers hier vrolijk van worden? Degene die dit denkt, komt bedrogen uit. Voor de lange termijn zullen zij de grond moeten kopen dan wel in erfpacht moeten nemen na betaling van een opstapvergoeding. Daardoor zullen hun lasten per hectare stijgen, hetgeen niet in het belang is van de landbouw.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Eén reactie

  • farmerbn

    Kijk ook eens hoe andere landen het doen. Het is normaal dat landeigenaren een redelijk rendement krijgen en dat pachters niet uitgeknepen worden. Dat is ook voor de overheid van belang dus die moeten ook wat doen. In Frankrijk krijgt de verpachter fiscaal voordeel (IB) als hij het land voor een periode van 18 jaar (ipv 6 of 9 jaar) verpacht. Daarnaast krijgt de verpachter fiscaal voordeel bij een 18 jarige pacht bij overdracht/schenkingen of successie.

Of registreer je om te kunnen reageren.