51 reacties

‘Agrobosbouw: ook klimaatslim’

In de bijdrage die de Sectortafel Landbouw leverde aan het Klimaatakkoord, bleek dat daarbij ook fors op agrobosbouw werd ingezet. Maar hoe gaan we het aanplanten van bomen op akkers met een totale oppervlakte van 25.000 hectare realiseren, vraagt René van Druenen zich af.

Vorig jaar september is het project ‘Businessmodellen voor agroforestry door waardecreatie’ van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) van start gegaan. Hierin werken Hogeschool Van Hall Larenstein, HAS, Helicon, Agrobosbouw NL, stichting van Akker naar Bos, provincies Gelderland en Overijssel en 6 agrarische bedrijven 2 jaar lang samen aan ‘het inventariseren voor en ontwerpen van afzetketens voor agroforestrybedrijven en het verspreiden van de opgedane kennis’. Binnen het project valt, naast waardecreatie (verdienmodellen) en ketenontwikkeling, bijvoorbeeld ook het opstellen van een inrichtingsplan voor ieder deelnemend bedrijf.

Hulp van stuurgroep om duurzamer te werken

KCNL richt zich op het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis, waarbij het functioneert als een netwerkorganisatie van wat de 4 O’s wordt genoemd: onderwijs, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met dit project is een bedrag van ruim € 150.000 gemoeid, waarvan ongeveer een derde afkomstig is van KCNL. De bijdrage van de andere partijen bestaat vooral uit de uren die ze in het project investeren.

De 6 agrarische bedrijven die wij in de stuurgroep van dit project vertegenwoordigen, zijn nogal verschillend van aard, uiteenlopend van een 1 hectare grote voedseltuin en een 85 hectare groot biologisch melkveebedrijf tot een 30 hectare groot landgoed met vleesvee. Samen vertegenwoordigen ze in de volle breedte de mogelijkheden die agrobosbouw iedere boer die op de een of andere manier duurzamer wil gaan werken, kan bieden. Dat is een grote groep: in de op 19 juni vorig jaar door Trouw gepubliceerde uitkomsten van het opinieonderzoek ‘De Staat van de Boer’ bleek dat Nederlandse boeren toe zijn aan een grootschalige vernieuwing van de sector. Meer dan 80% gaf toen aan te willen overstappen naar natuurvriendelijke methoden en bijna de helft zegt binnen 10 jaar te willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw.

Lees verder onder het filmpje.

Agrobosbouw krijgt flink aandacht in het klimaatakkoord

Toen er werd geschreven aan de opzet van dit KCNL-project, zo’n jaar geleden, speelde de klimaatverandering nog niet zo’n rol als op dit moment. In de bijdrage die de Sectortafel Landbouw en landgebruik leverde aan het klimaatakkoord, bleek dat daarbij ook fors op agrobosbouw werd ingezet. Bijvoorbeeld in de vorm van het tussen nu en 2030 aanplanten van bomen in weiden en op akkers met een totale oppervlakte van 25.000 hectare. En van het aanplanten van 5.000 hectare zogenoemde biomassabossen in kippenuitlopen, allemaal verspreid over ons hele land. De komende tijd gaan we daarom ook nog na of het mogelijk is om de doelstelling van het KCNL-project te verbreden in de richting van deze klimaatopgave.

Lees verder onder de foto.

Wilgenteelt in het uitloopgebied van biologische kippen. - Foto: Herbert Wiggerman
Wilgenteelt in het uitloopgebied van biologische kippen. - Foto: Herbert Wiggerman

Wat kan agrobosbouw betekenen in bedrijfssituatie’s?

Er lopen op dit moment al her en der andere proefprojecten op het gebied van agrobosbouw waarin wordt gewerkt aan het beantwoorden van vragen van boeren over wat agrobosbouw voor hun bedrijf zou kunnen betekenen. Vragen die zich bijvoorbeeld, net als bij het KCNL-project, richten op het opstellen van inrichtingsplannen aan de ene kant en van verdienmodellen aan de andere. Het zou wat ons betreft goed zijn om daarin het klimaat een volwaardige plek toe te gaan kennen, voor zover dat niet al gebeurt.

Maar om meer vaart te kunnen maken met het realiseren van alle ambities die naar voren komen uit de toekomstplannen voor zowel onze landbouw (kringlooplandbouw) als ons klimaat, mogen er natuurlijk best nog meer van de boeren die willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw als agrobosbouw, eerste stappen in die richting gaan zetten. En naar hen zijn we op zoek! Belangstelling? Stuur een mailtje naar info@agrobosbouw.nl.

Agroforestry/agrobosbouw

Agrobosbouw is in essentie het op een (klimaat)slimme manier combineren van meerjarige gewassen (zoals bomen en struiken) met eenjarige gewassen (zoals granen of groenten; dan hebben we het over agrobosakkers) of met dieren (zoals koeien, varkens of kippen; dan hebben we het over agrobosweides). De derde en kleinste tak van agrobosbouw wordt gevormd door boslandbouw, met een opbrengst die uiteenloopt van shiitake tot medicinale kruiden (voedselbossen vallen formeel overigens niet onder agrobosbouw; daarnaast zijn ze vooral afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en hebben ze over het algemeen geen economisch verdienmodel, maar zijn ze vooral gericht op recreatie en/of educatie).
Bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen als Wageningen UR is de belangstelling voor agrobosbouw de laatste jaren sterk toegenomen. Wijnand Sukkel, projectleider plantonderzoek, kijkt naar wat hij de complexe en meervoudige opgave noemt waar de huidige landbouwsector voor staat, om vervolgens een opsomming te geven van de belangrijke bijdragen die agrobosbouw als integraal agro-ecologisch systeem kan leveren: het produceren van voedsel en biomassa; het efficiënt benutten van ecologische hulpbronnen (water, licht en nutriënten); het leveren van een bijdrage aan klimaatmitigatie en -adaptatie (onder andere door middel van CO2-vastlegging); het bieden van een recreatief landschap; het versterken van de boven- en ondergrondse weerbaarheid van het landbouwsysteem en het vergroten van de biodiversiteit van het agrarisch landschap.
Je kunt het dan ook nauwelijks meer toeval noemen dat pas nog een groot meerjarig, landelijk onderzoeksprogramma van WUR op het gebied van agrobosbouw is goedgekeurd.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Nou René, ik zou zeggen publiceer hier even een businessmodel hoe wij die kastanjes en noten voor een vette prijs kunnen afzetten en je mailbox zal weldra overlopen!

 • Gat

  Als je maar lang genoeg over agrobosbouw gaat praten. Begin je er in te geloven, (niet dus)!
  Weer projecten en sprookjes waar velen een salaris uit willen halen. Maar nuttig werk verzetten ho maar
  Hier achter hebben ze voedselbos. Onkruid 2 meter hoog. Ze denken zonder arbeid wel eten te telen. Ja maar zo werkt het niet.
  Echt kansloze projecten!

 • agratax.1

  De aanplant van 250.000 ha agrobosbouw gaat de kap van jaarlijks meer dan 1.000.000 ha mondiaal teniet doen. Denken de geleerden en klimaat fanatici nou echt dat wij in Nederland de wereld kunnen redden met dit soort mini projectjes? Nee ze zijn bezig ons land en zijn mensen te verkopen aan de reuze vervuilers, Brazilie, China e.a.) van deze wereld die eenvoudig het inkomen van hun mensen en hun economische macht voorrang geven.

 • nvanrooij1

  Onder bomen en struiken hebben nog nooit geen granen en groentes gegroeid vanwege de schaduwwerking en het tekort aan vocht. Luchtfietserij dus

 • farmerbn

  In plaats van gewoon die bomen planten, gaan ze weer boeren vragen of ze een projectje mogen opzetten en wat adviezen mogen verkopen. Het zijn subsidiepottenleegrovers en wijsneuzen die praatjes verkopen.

 • DJ-D

  Lijkt wel opsporing verzocht van Herman Finkers:

  Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een
  brandstichting. Onder de Nederlandse jeugd bevinden zich veel pyromanen.
  Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken
  De brandweer wil de jeugd in dit verband wijzen op de drie O's
  O! O! O

 • Jan-Zonderland

  Dat modewoord "klimaatslim" dat wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik zie helemaal geen slimmigheid in bovenstaand verhaal, buiten dat al deze profeten wel zo slim zijn elke keer weer subsidiegelden binnen te harken en daar hun eigen verdienmodel van hebben gemaakt. In de Friese taal betekent slim: erg. Het is inderdaad slim (erg) dat hier geld van de belastingbetaler aan verknoeid wordt.

 • agrobosbouwer

  @ Kelholt: Voor de teelt van kastanjes en verschillende soorten noten liggen verdienmodellen klaar. Je hoeft maar aan te geven waar je daarbij aan denkt (type noten, beschikbare oppervlakte, bodemtype, etc.).
  @ Gat: Voedselbossen hebben niets met agrobosbouw te maken. Ze zijn eventueel interessant als het om educatie en/of recreatie gaat, maar economisch gezien hebben ze geen betekenis.
  @ nvanrooij1: Het gaat om strokenteelt: stroken met eenjarige gewassen afgewisseld met stroken met bomen en struiken. Duizenden ha hebben bewezen dat strokenteelt in ieder geval geen luchtfietserij is.
  @ farmerbn: Ik zal boeren die voor hun bestaan afhankelijk zijn van subsidies, in ieder geval nooit subsidiepottenleegrovers noemen en wijsneuzen die praatjes verkopen.

  Allerlei partijen, uiteenlopend van Wageningen UR en het ministerie van LNV tot LTO, zien een prima toekomst weggelegd voor agrobosbouw in ons land. Wij ook.

 • kleine boer

  agrobosbouwer waarom zet je hier er niet bij wat er ter verdienen is gegarandeerd dan wek je eerder de interesse..... 2000 per ha winst of zo of 500 of 4000 enz enz resultaten laten zien.

 • Bennie Stevelink

  Als ik zie hoeveel bospercelen en houtwallen er bij ons in Twente zijn dan is heel Twente op dit moment al agrobosbouw.

 • Bennie Stevelink

  @agrobosbouwer, kun je aangeven wat de voordelen zijn van agrobosbouw boven de traditionele landbouw?

 • agratax.1

  Ik heb in Marokko dubbelteelten gezien van Olijfaanplant met tussenteelt van groente, aardappelen o.i.d. Wel te verstaan olijfaanplant, dus nog niet uitgegroeide bomen. Deze teelt ken nog vanuit Frankrijk waar een Friese immigrant tussen zin Walnoten aanplant tarwe teelde. Hiermee ving de slimme boer twee subsidies per hectare 1 voor notenaanplant en 1 voor tarwe (hectare - oppervlakte noten rijen). Hiermee heb ik aangetoond dat agrobos kan zolang de bomen nog nog klein zijn en het land niet vol hebben. Onze voorouders deden ookal aan agrobosbouw door in hun boomgaard de kalveren te weiden. Als dit bedoeld wordt met agrobosbouw dan geloof ik er nog in, maar dat zal de voedselzekerheid voor de 10 miljard mensen niet verhogen en het klimaat al even min redden. zolang de mens niet bereid is te werken voor zijn eten en deze productie overlaat aan enkele "liefhebbers" dan zijn zij afhankelijk van Machines en die passen niet dubbelteelten.

 • Gat

  Strokenteelt, leuk ik werk bij akkerbouwer. Alles wat je onder de schaduw in de grond duwt, is weggegooid geldt.
  Zit gewoon een stel clubjes op een avond bij mekaar. We gooien nl op een hoop, wie vindt wat leuk om in het landschap in te passen. Net een kleurplaat voor grote kinderen. Gigantisch nutteloos tijd verdrijf en zonde van elke euro die het kost.

 • Bennie Stevelink

  @agratax, kalveren in de boomgaard werd denk ik niet gedaan vanuit een agrobosbouw-gedachte maar omdat kalveren in de boomgaard een gemakkelijke manier was om het gras kort te houden.
  Zonder de kalveren hadden ze het gras moeten maaien wat vervolgens in de schaduw van de bomen niet tot hooi te krijgen was.

 • Bennie Stevelink

  Ik probeer te begrijpen welke gedachte achter de agrobosbouw zit. Is het de bedoeling een hogere lichtbenutting te krijgen?
  Veel gewassen komen in mei op het land. In juni hebben ze het land dicht en vangen ze al het licht op. In september worden ze geoogst. Voor half mei is er geen benutting van het licht en na september ook niet.

  Als agrobosbouw is bedoeld om meer licht te benutten twijfel ik of dat lukt. Veel bomen krijgen pas eind april/begin mei bladeren en laten ze eind september weer vallen. Vrijwel gelijk met de eenjarige gewassen.
  Ik denk dat je meer bereikt met twee gewassen achter elkaar aan: eerst zeer vroege mais die midden september geoogst kan worden. Daarna gras, die zich in de herfst kan ontwikkelen, kan overwinteren en dan in het vroege voorjaar massa vormt die eind april geoogst kan worden. Dan weer mais. Op die manier heb je het hele jaar lichtbenutting.

 • Bennie Stevelink

  Gras onder de bomen om daar vee te weiden heeft een groot nadeel: het gras heeft het hele jaar dezelfde kenmerken als gras wat laat in de herfst groeit. Het is slap, heeft weinig structuur en is vooral onsmakelijk.
  Dit komt doordat het gras bij gebrek aan licht te weinig suiker vormt. Iedere boer kent wel het verschijnsel dat koeien gras in de schaduw van bomen laten staan. Dat komt dus door het lage suikergehalte.
  Het vee heeft van dit gras dunne mest en benut het slecht. Vooral jongvee en vleesvee wil van dit gras slecht groeien.

  Hoeveel licht gras nodig heeft zien wij in voetbalstadions. Vanwege de hoge tribunes om het veld is er minder licht. Dat veroorzaakt dat het gras zich niet hersteld nadat er gevoetbald is en na enige tijd moet de grasmat vervangen worden. Dit probeert men te voorkomen door daglichtlampen er op te zetten.

 • agrobosbouwer

  @Bennie Stevelink: De belangrijkste voordelen van agrobosbouw zijn hierboven in het kader met als kop a'Ágroforestry/agrobosbouw' al opgesomd door de WUR.

  Als het om agrobosakkers gaat (ofwel strokenteelt met afwisselend stroken met eenjarige planten en stroken met bomen en struiken): doordat ze dieper wortelen zijn bomen bijvoorbeeld in staat om water en nutriënten van een grotere diepte omhoog te halen dan eenjarige planten (het effect daarvan was afgelopen zomer goed te zien). Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de opbrengst wat eenjarige teelten betreft aan de randen van stroken natuurlijk wordt gedrukt door de schaduwwerking van bomen (overigens pas na jaren), maar dat die dan (soms zelfs flink) wordt gecompenseerd door de toenemende opbrengst van de bomen.

  Om de opbrengst van een agrobosbouwperceel te kunnen berekenen wordt vaak gewerkt met de zogenaamde LER (Land Equivalent Ratio): hoeveel oppervlakte in monocultuur vorm is er nodig om dezelfde opbrengst te halen als op bijvoorbeeld een agrobosakker. Bij een LER groter dan 1 is er sprake van een meeropbrengst als je eenjarige gewassen combineert met bomen e.d. Zo blijkt de teelt van radijsjes in een perenboomgaard bijvoorbeeld een LER op te leveren van 1,65 voor economische opbrengst en 2,0 voor biomassa opbrengst.

 • Bennie Stevelink

  Hoe ontstaat die meeropbrengst? Veel gewassen zoals mais, aardappelen of bieten vangen vrijwel al het licht op: onder het gewas is het bijna donker.
  Voor de vorming van een biomassa die 2 maal hoger is, is ook 2 maal zoveel licht nodig. Kan die dubbele biomassa gevormd worden van dat kleine beetje licht wat door het gewas heen nog op de grond komt?

  In jouw reactie @agrobosbouwer, ga jij er van uit dat de nutriënten-voorziening de beperkende factor is. Volgens mij is licht de beperkende factor.

 • Alco

  Praktijk is de beste leermeester.
  Dus in een proefveld en met resultaten, het gewoon laten zien.

 • agrobosbouwer

  @Bennie Stevelink: In de akkerbouw loopt op dit moment inderdaad het Europese onderzoeksproject ReMIX (Species mixtures for redesigning European cropping systems) dat is ontworpen om het gebruik van gewasdiversiteit aan te moedigen en dat diversiteit inzet "om te komen tot weerbare, agro-ecologische Europese plantaardige productiesystemen."

  Mengteelten van zogenaamde ‘plant teams’ kunnen bijdragen aan bodemvruchtbaarheid, productiviteit van het ‘hoofd’ gewas en de onderdrukking van onkruiden, ziektes en plagen. Ook bieden mengteelten kansen voor het vergroten van zowel ondergrondse als bovengrondse biodiversiteit, door het bieden van voedsel en schuilgelegenheid door de meer diverse en vergrote boven- en ondergrondse biomassa. Het gaat daarbij om drie vormen van mengteelt: graan met peulvruchten; graan met groenbemesters; en graan met onderzaai van een één- of meerjarig gewas.

  Mengteelten zijn in dat kader goed bruikbaar in de stroken met eenjarige gewassen die worden afgewisseld met stroken met bomen en struiken in agrobosbouw.

 • farmerbn

  Conclusie ReMIX komt er zo uit te zien: Minder opbrengst, minder inkomen voor de boer maar meer insecten, meer onkruiden en meer schadelijke dieren. Als de boer een subsidie krijgt van 1000 euro per kan het net uit.

 • agrobosbouwer

  @farmerbn: Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen die optimistisch in het leven en toekomstgericht tegenover hun vak staan. We zijn daarom dan ook op zoek naar vakmensen die (bijvoorbeeld voor zichzelf of hun kinderen) de eerste stappen willen zetten in het overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw zoals agrobosbouw!

 • farmerbn

  Vakmensen die optimistich in het leven staan en toekomstgericht over willen schakelen naar een duurzamere vorm van landbouw (voor zichzelf en hun kinderen) , gaan niet kiezen voor deze dromen. Hoe krijg je deze onzin allemaal verkocht? Nogmaals, koop zelf een boerderij en ga het laten zien. Boeren gekmaken en later met verlies achterlaten is hufterig.

 • henkXeye

  Weer een idee waarbij de boer nodig is om vooral het verdienmodel voor plannenmakers en adviseurs mogelijk te maken. Mijn voorstel is om bij dergelijke projecten in ieder geval de inzet van de agrariers tegen hetzelfde uurtarief als dat van de adviseurs op de begroting te zetten.

 • nvanrooij1

  Inderdaad Farmerbon en Henkxeye laat hem zelf een boerderij kopen dan kan hij zelf toekomstgericht bezig zijn . Ik denk dat hij de financiering nog niet rond krijgt om de grond te verwerven. Een duurzamere vorm van landbouw zonder verdienmodel blijft luchtfietserij. Daar moet je anderen niet mee opzadelen. Er zijn al meer van deze alternatieve vormen geweest die de eindstreep niet gehaald hebben en die vaak al met behoorlijke subsidies konden opstarten

 • agrobosbouwer

  @ nvanrooij: Er komen steeds meer boeren die zich afvragen of onze intensieve landbouw niet langzaam maar zeker een verdienmodel heeft gekregen dat op luchtfietserij (b)lijkt te zijn gebaseerd.... En gaat het niet wat ver om agrobosbouw met zijn ruim 10 miljoen ha in Europa een alternatieve vorm van landbouw te noemen die de eindstreep niet heeft gehaald?

  @farmerbn: Even een vraagje: hoeveel gewicht legt het 15 jaar jaar lang runnen van een fruitteeltbedrijf op eigen grond bij jou in de schaal?

 • kleine boer

  Agrobosbouwer als je die eigengrond omzet naar wat je wensen zijn kun je hier toch haar fijn de verdiensten onderbouwd neer schrijven ....daar krijg ik geen antwoord op was maar een simpele vraag euro’s per Ha wilde ik weten.

 • farmerbn

  @agrobosbouwer: Bedoel je dat je zelf 15 jaar lang een fruitteeltbedrijf hebt gehad of dat je daar 15 jaar hebt gewerkt? Als je nog steeds eigenaar bent, kun je mooi laten zien hoe je het wilt. Komen we graag kijken.

 • agrobosbouwer

  @kleine boer: Een eenvoudig voorbeeld is de combinatie van walnoten met gras (100 bomen per ha). Bij een voorbeeld berekening is het saldo van gras met bomen over 50 jaar 32.440 euro per ha, ruim 3 keer zoveel als het saldo van alleen gras. In het jaar van aanplant is het saldo negatief (-1.650 euro per ha) door de investering in plantgoed e.d. en de jaren daarna ligt het saldo onder dat van gras alleen (-17% in jaar 4 bijvoorbeeld), totdat de bomen met ingang van jaar 7 in productie komen. In dat jaar is het saldo ten opzichte van alleen gras al positief (+11%), oplopend van +290% in jaar 11 naar 330% in jaar 21. Allemaal zonder subsidies.

 • kleine boer

  agrobosbouwer 50 jaar vooruitkijken voor een saldo? Zet eerst hier de kosten en opbrengsten van de oogst hier neer. Hier raak je de walnoten amper kwijt staan zoveel kraampjes langs de weg een enkele wandelaar neemt een zakje mee... Dus zet hier neer de kg opbrengst prijs de kosten vd teelt de afzet naar wie hoeveel kg per ha enz enz dan kom je geloofwaardiger over. Moet ik die 32440 delen door 50?

 • agrobosbouwer

  @kleine boer: Pas als de bomen in productie komen, na zo'n 7 jaar, kunnen er natuurlijk inkomsten uit de oogst van walnoten komen. Het positieve saldo loopt dan wel direct op, zoals aangegeven in jaar 11 al naar +290%. Het gemiddeld jaarsaldo over 50 jaar (inkomsten min uitgaven) is daarmee vergelijkbaar: zo'n 3 keer meer dan met alleen gras.

 • nvanrooij1

  @kleine boer je moet die 32440 euro inderdaad delen door 50 en dan is het 650 euro per Ha per jaar
  Google maar even naar het saldo van 1 Ha walnoten van de Wur . In jaren 21-40 is het saldo van het hout 200 euro en van de walnotenolie 600 euro
  In de eerste jaren niets. In het voorbeeld worden de meeste opbrengsten gehaald uit de opbrengst van eieren. Maar vanwege pluimveerechten etc. Kun je niet op elke Ha deze opbrengsten genereren. Een bestaande kippenboer met uitloop kan zijn opbrengst per Ha eventueel vergroten met de aanplant van walnoten. En walnoten kunnen niet overal geplant worden want ze hebben droge voeten nodig dus op veengronden is het niet mogelijk.

 • kleine boer

  Vrooij dat had ik al gedaan had graag van bosbouwer zijn onderbouwing gezien... we hebben hier 1 notenboom daar ga ik wel onder zitten over aantal jaren als mijn dochter het over genomen heeft 😜

 • agrobosbouwer

  @ nvanrooij: Klopt, maar zoals hiervoor al aangegeven gaat het bij het door ons gebruikte voorbeeld om een extensieve vorm van walnotenteelt (100 bomen per ha). Bij een intensieve vorm van walnotenteelt (500 bomen per ha) lopen de saldo's inderdaad fors op, maar is de investering in plantgoed e.d. natuurlijk ook direct fors hoger. Om dan de eerste 10 jaar te kunnen overbruggen wordt dan ook gesuggereerd om in plaats van gras met andere, meer renderende tussenteelten als graan e.d. te gaan werken.

 • nvanrooij1

  Het voorbeeld ging uit van 100 bomen per Ha en dat levert dus minder op dan gras etc.
  Als je meer bomen gaat planten hoef je er niets meer tussen te zetten vanwege schaduwwerking etc.
  Als walnoten zo interessant waren waarom hadden de professionele fruittelers dit al lang niet gedaan. Deze zoeken echt hun optimum wel uit.
  Verder denk ik als je 500 bomen per Ha gaat planten , dat op termijn wel eens bosgrond zou kunnen worden. Want er is niets zo betrouwbaar als onze overheid en vooral als deze links georiënteerd is.

 • agrobosbouwer

  @ navanroooij: Dat levert zoals aangegeven dus tussen de 2 en 3 keer zoveel op dan gras, vanaf het in productie komen van de bomen, maar minder dan bij een intensieve aanplant. En zeker niet minder dan gras.
  Ook vanuit de fruitteelt (net zoals vanuit de veeteelt en akkerbouw) bestaat er de afgelopen tijd steeds meer belangstelling voor het aanplanten van noten en kastanjes, juist omdat die minder kwetsbaar dan fruitbomen zijn gebleken voor de toenemende extreme weersomstandigheden de afgelopen jaren.
  Het gaat zoals aangegeven om het overbruggen van de eerste periode na aanplant met (de opbrengst van) andere gewassen, prima mogelijk omdat de schaduwwerking van de bomen dan nog minimaal is.
  Notenbomen hebben altijd onder de regelgeving voor fruitbomen gevallen, dat gaat met welke regering dan ook niet veranderen.

 • agrobosbouwer

  We gaan op dit moment trouwens na wat de mogelijkheden (vooral op het gebied van wet- en regelgeving etc.) zijn voor de aanplant van walnoten e.d., waarbij de boer zijn grond ter beschikking stelt tegen een vaste jaarlijkse vergoeding, zonder dat hij zelf hoeft te investeren in die aanplant of zich bezig hoeft te houden met het onderhoud, de oogst of de afzet van de oogst. En natuurlijk of er voldoende belangstelling onder boeren bestaat voor zo'n aanpak.

 • farmerbn

  @agrobosbouwer. Je mag dan trots zijn op je jarenlange ervaring met een fruitteelt bedrijf maar ben jij niet degene die failliet is gegaan met viti bv, een bedrijf die het helemaal zag zitten in de wijnbouw? Ik zie overeenkomsten met die mislukte wijnbouw en de nieuwe agrobosbouw. Viticonsult verkocht advies net als cooperatie agrobosbouw Limburg. Ik heb niet veel vertrouwen in die vaste jaarlijkse vergoeding.

 • agrobosbouwer

  Nee, dat ben ik dus niet.

 • farmerbn

  Google biojournaal viti

 • nvanrooij1

  @farmerbon
  Ik heb dat ook gelezen en ik denk dat je gelijk hebt.

 • agrobosbouwer

  #farmerbn: Op de eerste plaats ben ik René van Druenen niet; op de tweede plaats is diens fruitteeltbedrijf c.q. diens wijngaard nooit failliet gegaan; en op de derde plaats was Viti geen bedrijf dat advies verkocht, maar wijngaarden aanlegde en onderhield, waaronder die van een ontwikkelingsmaatschappij van een overheidsinstantie die zijn betaalverplichtingen niet nakwam.

 • farmerbn

  En viti consult?

 • nvanrooij1

  Jij bent wel René van Druenen want jij hebt op deze site onder de reacties van agrobosbouwer een keer ondertekend met deze naam. En verder geef je in je laatste reactie nog al wat details om je te verdedigen.

 • kleine boer

  Ester schippers kent ie waarschijnlijk ook niet .....

 • agrobosbouwer

  Toch wel interessant dat de inhoud van ons verhaal kennelijk zo degelijk is dat er nu alleen nog maar op de persoon kan worden gespeeld....

 • nvanrooij1

  Dus jij bent het wel en eerst ontkennen.
  Jouw verhaal was niet zo interessant zie mijn eerdere reacties .

 • farmerbn

  Als de redactie van boerderij kan zien dat er hier flink gelogen wordt, zou het heel normaal zijn dat sommige mensen hier geen podium meer mogen krijgen. Boeren moeten geen handel doen met leugenaars.

 • agrobosbouwer

  Voor die paar mensen die hier graag oude koeien uit de sloot halen: Ik was indertijd één van de oprichters en aandeelhouders van Viti dat als loonwerkbedrijf onder meer het maken van wijn en cider van het fruit afkomstig van mijn bedrijf voor zijn rekening nam. Bij het faillissement van Viti vijf jaar geleden was ik degene die ver weg het meeste geld verloor. Viticonsult was de naam van het bedrijf van de toenmalige wijnmaker van Viti, dat daarin zo'n dertien jaar geleden is opgegaan. Viti was overigens betrokken bij de start van ongeveer één derde van alle wijngaarden in ons land. Die bestaan op een enkeling na allemaal nog.

  Agrobosbouwer is graag bereid om haar naam (ja, het is een zij en geen hij) bekend te maken als iedereen dat ook doet die zich hier verstopt achter een schuilnaam. En ik heb hier inderdaad een keer een reactie op een artikel ondertekend met mijn eigen naam, omdat ik dat correct vond tegenover haar, net zoals dat nu het geval is.
  René van Druenen

 • nvanrooij1

  Wat draai je er toch omheen. Waarom moet jij zg. Andermans artikelen ondertekenen met je eigen naam. Als dat zo zou zijn zou ik geen artikelen schrijven. Ik geloof er niets van.
  Voor de goede orde ik heb steeds mijn eigen naam gebruikt.

 • agrobosbouwer

  Moeilijk hè, goed lezen.....

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.