Commentaar

24 reacties

‘Kringlooplandbouw blijft niche’

Kringlooplandbouw is een doodgeboren kindje voor de grootschalige productielandbouw.

Dat kun je concluderen als je de randvoorwaarden leest die de TaskForce Verdienvermogen formuleert in een advies aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees ook: Heffing moet fonds voor kringlooplandbouw vullen

Kringlooplandbouw niet gedefinieerd

Het advies laat na om kringlooplandbouw te definiëren. Wel staat het bol van fraaie zinnen. “Er zijn verdienmodellen nodig waarbij boeren en andere partijen een eerlijke prijs krijgen voor goede, veilige producten die op een duurzame manier zijn geproduceerd. Dat vraagt om een omslag in denken en doen van zowel consumenten en afnemers als van alle schakels in de productieketen.”

Ja, ja. De kans dat je morgen de staatsloterij wint is groter dan dat alle retailers over vijf jaar alleen maar duurzaam geproduceerde kringlooplandbouwproducten verkopen en daar de gemiddelde kostprijs voor betalen.

Gelijk speelveld cruciaal

De commissie geeft aan dat een zo gelijk mogelijk speelveld met het buitenland cruciaal is. Oftewel: in Denemarken, Duitsland, Frankrijk en België moeten dezelfde duurzaamheids- en kringloopeisen gaan gelden als in Nederland. Keep on dreaming. De EU schrijft alleen minimumeisen voor. Alle plussen moeten uit de markt komen. Denk je nu echt dat de gemiddelde Europeaan een derde meer voor voeding wil gaan betalen? Ja, in enquêtes zijn ze van goede zin. Bij de vitrines en aan de kassa gelden andere mores. Kringlooplandbouw is hierdoor hoogstens een nichemarkt.

Efficiënt omgaan met inputs, waar kringlooplandbouw voor staat, is verstandig. Maar als die keuze alleen de Nederlandse massaproducent geld kost, legt die het loodje tegenover de Duitse, Franse en Deense boer die minder stringente productie-eisen ontmoet.

Laatste reacties

 • Alco

  Een duim!

 • meter

  Helemaal mee eens!

 • nvanrooij1

  Robert ik heb het al meer geschreven👍👍

 • Attie

  Goed bekeken Bodde, je moet kringloop met een 'knipoog' nemen. Wel is grondgebonden melkveehouderij maatschappelijk beter uit te leggen.

 • Bennie Stevelink

  Het platteland levert twee producten: recreatieve leefruimte en voedsel. Alle duurzaamheidseisen hebben betrekking op de omgeving; de recreatieve leefruimte. Het gaat dan om waarden als kleinschalig, biologisch, natuur-inclusief, kruidenrijk, biodiversiteit, enz.
  Voedsel wordt vrijwel uitsluitend gekocht op basis van fysieke kwaliteitskenmerken. Dan gaat het om vers, veilig, gezond en lekker.
  Zelfs als een product zogenaamd wordt gekocht omwille van duurzaamheid blijkt er in werkelijkheid een fysiek kwaliteitskenmerk achter te zitten waarmee dat duurzaamheidskenmerk geassocieerd wordt, en wat uiteindelijk een positieve koopprikkel geeft.
  Zo wordt bv een kruidenrijk weiland geassocieerd met zuivel die gezonder zou zijn. Men koopt het niet om de biodiversiteit maar om de gezondheid die men zich erbij voorstelt. Duurzaamheid die niet gekoppeld kan worden aan een fysiek kwaliteitskenmerk is onverkoopbaar. Dat doet zich bv voor bij zuivel van koeien uit een weiland met weidevogels.

  Als je dit eenmaal in de gaten hebt, begrijp je dat het totaal onmogelijk is om een enigszins substantiële verduurzaming te bekostigen via de supermarkt. Als we werkelijk willen verduurzamen zullen we radicaal andere wegen moeten inslaan.

 • Bennie Stevelink

  Het probleem in het gedrag van burgers, wat ik in mijn vorige reactie beschreven heb, wordt nog eens versterkt door politiek beleid.
  De burger stelt eisen aan de omgeving maar koopt voedsel op basis van totaal andere eisen dan gesteld worden aan de omgeving waarin dat voedsel geproduceerd wordt.
  Zo worden bv bestrijdingsmiddelen in Europa, mede beoordeelt op veiligheid voor omgeving. Om die reden zijn bv de neonicotinoïden verboden.
  Bij voedsel wat geïmporteerd wordt, wordt alleen gekeken naar voedselveiligheid voor de consument, omgeving speelt daarbij geen rol, waardoor bij import producten bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen zijn die in Europa verboden zijn.

  Deze tegenstelling ligt in het verlengde van de tegenstelling in het koopgedrag van de consument: voedsel kopen op basis van andere eisen dan gesteld worden aan de omgeving waarin dat voedsel geproduceerd wordt.

 • Bennie Stevelink

  In het probleem wat ik hiervoor beschreven heb, worden de boeren helemaal klem gezet door het Molotov von Ribbentroppact tussen, enerzijds GroenLinks (en gelieerde organisaties) en anderzijds de VVD (en gelieerde organisaties).

  De VVD wil een zo vrij mogelijke markt en zo weinig mogelijk overheids bemoeienis. Dus de boeren moet hun inkomen uit de markt halen in een wereldwijde concurrentie. Dit leidt tot steeds verdere schaalvergroting en vernietiging van ecologie.
  GroenLinks wil een zo hoog mogelijke ecologische standaard. Alles moet natuur waarbij de voedselzekerheid zelfs secundair is. Ze hebben echter geen flauw idee hoe dat bekostigt moet worden.
  De oplossing die ze hiervoor hebben gevonden, is dat ze zich op dit punt aansluiten bij het vrije markt principe van de VVD: de boeren moeten een “eerlijke prijs “ uit de markt halen met “duurzame” producten.

  Twee politieke tegenpolen die elkaar weten te vinden in ieders een eigenbelang tegenover een derde. Die derde is in dit geval de boeren in de rol van Polen die niet meer kan bestaan.

 • .....

  Kringlooplandbouw geeft voer voor D66 en GroenLinks , welke normale boer wil dat nu produceren

 • pinkeltje

  Nou, Bennie, GroenLinks heeft wel een idee hoe het bekostigd moet worden. Die menen dat de Rabobank het wel kan betalen. Die hebben al die jaren zoveel onterecht verdiend aan de landbouw.....

 • agrobosbouwer

  Jammer als je een artikel zo'n beetje begint met een misser van jewelste als je het volgende vaststelt: "Het advies laat na om kringlooplandbouw te definiëren."

  Daar begint het advies namelijk zo'n beetje mee, en wel zo:

  "Kringlooplandbouw is een systeem gericht op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van op zo laag mogelijk niveau gesloten kringlopen, gericht op het behoud van het natuurlijk en sociaal kapitaal (zoveel mogelijk via hernieuwbare bronnen). Onder natuurlijk kapitaal wordt hier verstaan klimaat, biodiversiteit, kwaliteit van water, bodem en lucht, maar ook een gezonde bevolking. Sociaal kapitaal heeft betrekking op de vaardigheden en kennis, maar ook op de vertrouwensbasis tussen spelers in de sector en de bredere maatschappij, die voor samenwerking onontbeerlijk is."

 • nvanrooij1

  @agrobosbouwer
  De definitie is al een luchtkasteel

 • Bennie Stevelink

  @agrobosbouwer, ik kan wel een heel boek schrijven over alle kenmerken van Utopia zonder ook maar één woord te wijden aan de praktische realisatie hiervan. Niemand weet hoe dit sprookje in de praktijk gebracht moet worden.

 • Kringloopboer

  Doodgeboren kindje voor industriële landbouw ja die kunnen alleen maar bestaan omdat ze altijd aan het infuus hangen van import en wat nu als de staat de urgenda zaak verliest en de co2 uitstoot drastisch moet reduceren. dat kan bijv middels een co2 heffing goed voor het regenwoud en een lasten verzwaring voor de hele keten een heffing per km lijkt me dan wel redelijk ik denk dat de meeste grondgebonden bedrijf en akkoord gaan

 • Kringloopboer

  Dat van die co2 had ik al een paar keer aangehaald

 • agrobosbouwer

  Voor alle duidelijkheid: de aangehaalde definitie is niet afkomstig van mij maar van de Taskforce Verdienvermogen. Die dus in tegenstelling met wat in dit artikel staat, NIET nalaat om kringlooplandbouw te definiëren.

 • nvanrooij1

  Juist ja als je alleen maar kunt citeren ,dan erken je dat het een luchtkasteel is

 • Bennie Stevelink

  @agrobosbouwer, het belangrijkste punt is, dat consumenten niet betalen voor de waarden die genoemd worden in de door jouw geciteerde tekst. Ik heb dat al beschreven in mijn reactie van 9 okt 11:56.
  Deze waarden zijn wel zeer kostprijs verhogend maar je kunt ze niet uit de markt terug halen.

 • pinkeltje

  Een zo laag mogelijk niveau, gericht op behoud van etc. Hoe wollig en hoeveel open einden wil je hebben?

 • Bennie Stevelink

  Als je werkelijk wat wilt op het gebied van duurzaamheid moet de vrije markt aan banden worden gelegd. Daar wil de politiek echter niet aan. Dus spelen links en rechts met elkaar mee in de illusie van een hoog niveau van duurzaamheid in een vrije markt. Dit heb ik beschreven in mijn reactie van 9 okt 12:26.

 • @Agrobosbouwer: De definitie is zo nietszeggend, je kunt zelfs het woord 'Kringlooplandbouw' vervangen door 'kernenergie' of 'duurzame afvalverwerking'. Dan is het nog steeds een plausibel verhaal.

 • koestal

  De melk verkopen met een goed lulverhaal er bij . Dat werkt.

 • Attie

  Schouten kan zich beter inzetten om de mestnormen te verhogen, ten gunste van minder kunstmest. Zeker bij grond in lagere fosfaat klassen is nog onbenutte ruimte, heeft ze toch iets van kringloop...

 • Alco

  Landbouw is hoe dan ook: "Altijd kringloop"
  De mens moet eens naar zijn eigen wc- pot kijken.

 • agrobosbouwer

  Als een definitie niet open genoeg is, dan is die voor de ene groep niet goed. En als een definitie teveel uitsluit, dan is die voor een andere groep niet goed.
  Deze taskforce durft in ieder geval met een definitie te komen, iets wat veel anderen niet durven....

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.