Redactieblog

2 reacties

‘Waterschappen. Meer lasten, dan ook beter beheer’

Als waterschapslasten stijgen, dan ligt het voor de hand dat de landbouw daar ook een beter waterbeheer voor terugkrijgt.

Waterschappen spelen in ons dichtbevolkte land een belangrijke rol. De historie van de eerste waterschappen gaat terug naar de elfde eeuw. De bevolking van de Nederlandse gebieden maakte toen een groei door. In allerlei dorpen gingen de inwoners samenwerken om de grond te ontginnen en geschikt te maken voor de landbouw. In eerste instantie hadden alle deelnemers gelijke belangen, omdat zij zowel eigenaar als gebruiker van de grond waren. Toen na verloop van tijd de belangen verschoven, bijvoorbeeld wanneer een stuk grond verpacht werd, besloten de dorpsbestuurders zich te verenigen in een intensief samenwerkingsverband, de waterschappen. Dit is de basis geweest voor het zogenoemde poldermodel.

Landbouw sterk afhankelijk van goed beleid

Dit is nog steeds de basis en het bestaansrecht van de waterschappen; op het gebied van kwalitatief en kwantitatief waterbeheer tot gezamenlijke beslissingen te komen. De verhoudingen stad en platteland zijn met onze doorgaande bevolkingsgroei de laatste decennia sterk veranderd. Dat heeft ook zijn weerslag op het beleid van waterschappen en is een aandachtspunt voor de Nederlandse landbouw.

Deze zomer bepalen de waterschappen de nieuwe systematiek waarop de waterschapsheffingen worden gebaseerd. Het ziet er naar uit dat de landbouw meer moet gaan betalen.

De landbouw kan veel profijt hebben van het waterschap, zeker met oog op de klimaatverandering die we meemaken

Uitgangspunt bij de nieuwe voorstellen is het zogenaamde profijtbeginsel. Wie het meeste profiteert van de waterschapstaken, betaalt ook het meeste. Per waterschapstaak wordt dus bekeken wie daar voordeel van heeft en in welke mate daar dan door betreffende belanghebbende aan moet worden bijgedragen. Daarnaast gaat er waarschijnlijk ook gewerkt worden met het zogenoemde gebiedsmodel. Hierbij wordt per waterschap maatwerk geleverd bij regiospecifieke toepassingen. Beide punten zijn interessant.

Afwateringssleuven zijn bij zware regen effectief zolang het water in de sloten laag genoeg staat. - Foto: Peter Roek
Afwateringssleuven zijn bij zware regen effectief zolang het water in de sloten laag genoeg staat. - Foto: Peter Roek

De laatste jaren hebben we ervaren dat de rol van waterschappen voor de landbouw van essentieel belang is. Denk hierbij aan het belang van snelle waterafvoer bij grote hoosbuien of juist het beschikbaar hebben van voldoende water in tijden van droogte. De landbouw kan veel profijt hebben van het waterschap, zeker met oog op de klimaatverandering die we meemaken. het kan zelfs wel of niet oogsten betekenen.

Laat u gelden in de besluitvorming

Het is dan ook verstandig dat de waterschappen bij de nieuwe tariefstellingen uitgaan van degene die profiteert, betaalt. Modelberekeningen geven aan dat de tarieven voor de landbouw in de nieuwe systematiek stijgen. Tariefstijging is altijd vervelend, maar als daar tegenover staat dat de waterschappen ook meer profijt gaan opleveren voor de landbouw, dan valt er ook wat terug te verdienen of te claimen.

Bij het principe van de profiteur betaalt, zijn stijgende tarieven voor de landbouw nog niet zo erg

Tijdens de grote hoosbuien in 2017 werden er door diverse waterschappen prioriteit gegeven om eerst de bebouwde gebieden watervrij te maken en daarna pas de landbouwgebieden. Bij het principe van de profiteur betaalt, zijn stijgende tarieven voor de landbouw nog niet zo erg. Uiteraard moet er dan wel prioriteit gegeven worden aan waterbeheer in landbouwgebieden boven die van andere belanghebbenden.

Dit jaar vindt de besluitvorming plaats, zaak om nu mee te doen en te sturen in deze besluitvorming waar mogelijk. In de toekomst zullen waterschappen voor de landbouw alleen maar belangrijker worden.

Laatste reacties

  • Flepke

    Stedelijk gebied en natuur krijgen de laatste jaren voorrang van alle waterschappen dus mogen deze de rekening betalen....... Boeren zijn al uitgemolken en laat men verdrogen of verzuipen.

  • Trot

    is eerlijk verdeeld bij nat gaan wij blank als het droog is gaan de natuur voor en als er betaalt moet worden zijn we weer het haasje

Of registreer je om te kunnen reageren.