Commentaar

6 reacties

‘Wie betaalt de tol voor het klimaatakkoord?’

Klimaatakkoord is te doen, aldus LTO. O ja? Wie betaalt dan de rekening?

“Best te doen”, is de reactie van landbouworganisatie LTO op het klimaatakkoord. Het is verontrustend hoe makkelijk het uitdagende akkoord voor de landbouw door de landbouw wordt geaccepteerd, zij het door sommigen knarsetandend.

Volgens het klimaatakkoord moet de landbouwsector in 2030 3,5 Mton CO2-reductie halen. En die CO2-reductie moet dan vooral worden gehaald door het toepassen van nieuwe technologieën.

Onduidelijk hoe toepassingen werken

Zeker, technisch is het allemaal ‘best te doen’ om de gewenste CO2-reductie in de landbouw te bereiken. En dan worden er zaken genoemd als wind- en zonne-energie, duurzamer voer, minder zware grondbewerking, elektrisch aangedreven trekkers, mestvergisting, vernatting van veenweidegebieden en vastleggen van CO2 in de bodem.

‘Het komend decennium worden boeren hoe dan ook geconfronteerd met grote vervangingsinvesteringen, waarvan niet duidelijk is of die zich terugbetalen’

Edoch, van vele toepassingen, zoals het binden van CO2 in de bodem, is nog volledig onduidelijk hoe dat dan moet, hoeveel CO2 er dan werkelijk wordt vastgelegd op de lange termijn en welke impact dat heeft op de productie. En de electrificatie van de mechanisatie bijvoorbeeld staat nog in de kinderschoenen. Elektrische trekkers zijn hierdoor in aanschaf tot wel 50% duurder, evenals de eerste generatie elektrische auto’s.

Boeren lopen grote risico‘s

Het komend decennium worden boeren hoe dan ook geconfronteerd met grote vervangingsinvesteringen, waarvan niet duidelijk is of die zich terugbetalen en waarvan soms ook niet duidelijk is of deze wel het gewenste milieueffect behalen, laat staan het effect op de productie. Boeren lopen hier dus grote risico’s.

Rabobank calculeert alvast in dat de omschakelingen tijdelijk lagere inkomsten voor boeren kunnen betekenen en schuift de bal vervolgens door naar de overheid. Die is volgens de bank aan zet om risico’s gedurende de omschakeling financierbaar te maken.

Impact klimaatmaatregelen op kostprijs

Tot slot is er ook niet goed nagedacht over welke impact de klimaatmaatregelen gaan hebben op de kostprijs van de Nederlandse boeren vergeleken met EU-collega’s. En als Nederlandse boeren straks afhaken omdat ze niet meer internationaal kunnen concurreren, welke zin heeft het klimaatakkoord dan gehad als er elders evenveel, maar minder efficiënte productie voor terugkomt?

Laatste reacties

 • brutus71

  Nederland is weer eens roomser dan de paus

 • agratax(1)

  Het hele klimaatakkoord heeft niet als einddoel een beter klimaat. Het doel is tot nu toe hoe krijgen we Nederland klimaatneutraal!! Nederland moet voorop lopen en dan zal de rest wel volgen, is het idee van de klimaatfanaten. ik vrees dan ook dat we ons uit de markt prijzen en dat de consument en de boer het gelag betalen. De industrie heeft zoals altijd een mogelijkheid om uit te wijken naar goedkopere productie gebieden. Dit hebben ze reeds eeuwen gedaan en ze zullen dit echt niet veranderen ter wille van het leefbaar houden van de aarde.

 • Henk.visscher

  Ik snap werkelijk niet dat er nog mensen lid zijn van LTO, ook dit slikken ze veel te makkelijk.

 • kanaal

  lto vertegenwoordigt de sector allang niet meer , dus weg met dat akkoord

 • agrobosbouwer

  Het onderdeel landbouw binnen het Klimaatakkoord vormt nog maar een klein voorhoedegevecht voor wat er aan landbouwvisie staat aan te komen. Zo heeft Wageningen UR bijvoorbeeld op verzoek van de Tweede Kamer Commissie LNV de notitie 'Technische Briefing Kringlooplandbouw' opgesteld, met als ondertitel 'Wat mogen we verwachten van een circulaire voedselproductie gebaseerd op een kringlooplandbouw, in het perspectief van klimaat- en biodiversiteitdoelen?'

  Een paar voorbeelden van de concrete opties voor een verdergaande invulling van circulaire landbouw in Nederland die in die notitie worden genoemd, zijn:
  • Optimale benutting van landbouwgrond voor productie van voedsel voor mensen met gemengde en wisselende teelten die bestaan uit een diversiteit aan (dubbeldoel)gewassen, gekoppeld aan slim bodembeheer gericht op natuurlijke processen en ruimte biedend voor agrarische biodiversiteit.
  • Optimale benutting van (kruidenrijke) graslanden op landbouwgronden die niet geschikt zijn voor akker- of tuinbouw met slimme begrazing, bemesting en grondbeheer aansluitend op natuurlijke processen en ruimte biedend aan agrarische biodiversiteit
  • Landbouw lokaal extensiveren, dan wel ecologisch intensiveren, zodat de stoffenbalans binnen het bedrijf of bedrijvencollectief efficiënter gebruikt wordt en makkelijker te beheersen is.

 • Alco

  Het wordt allemaal zo gepresenteerd omdat men nog steeds denkt dat mest een afvalstof is.
  Maar het is net het belangrijkste product van het dier.
  Pas als de mens in staat is hun eigen uitwerpselen tot waarde te maken kan er sprake zijn van kringloop.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.