7 reacties

‘Verbod op sleepvoetbemester funest voor veenweiden’

Er hangt een verbod in de lucht voor de sleepvoetbemester. Vanaf volgend jaar mag deze machine niet meer gebruikt worden. Mariëlle Oudenes-Graveland bepleit een uitzondering voor veengrond.

Het Collectief Krimpenerwaard en de deelnemende agrariërs maken zich grote zorgen over het verbod op sleepvoetbemesting dat vanaf 2019 van kracht wordt. De redenen tot zorg zijn ingegeven vanuit de specifieke omstandigheden in een veeweidegebied als de Krimpenerwaard, waar het vergroten van de weidevogelpopulatie een belangrijk doel is binnen het agrarisch natuurbeheer.

Vanaf 2019 zal, door het gebruik van de verplichte zodebemester, de mest onder de zode ingebracht worden. Door het insnijden wordt de zode vernietigd waardoor draagkracht van de grond vermindert en het bodemleven wordt aangetast. Dit heeft dus ongunstige gevolgen voor het gebruik en de toestand van de grond.

Voor het gebruik van een sleepvoetbemester op veengrond zou een uitzondering moeten gelden, vindt Mariëlle Oudenes-Graveland. - Foto: Henk Risiwck
Voor het gebruik van een sleepvoetbemester op veengrond zou een uitzondering moeten gelden, vindt Mariëlle Oudenes-Graveland. - Foto: Henk Risiwck

Daarnaast zal door het insnijden van de zode, oxidatie van de veengrond versneld plaatsvinden. Dit is juist een proces dat tegengegaan moet worden, iets wat ook de lokale en provinciale overheden onderschrijven.

Tot slot zal deze vorm van bemesting niet bijdragen aan het weidevogelbeheer. Wanneer mest onder de zode wordt ingebracht, zal de aantrekking op insecten voor weidevogels veel minder zijn dan in de huidige situatie, waarbij de mest tussen het gras wordt gelegd.

Alternatief

Een alternatief van zodebemesting is bemesting met de sleepvoet met toevoeging van water. Deze methode moet dan geborgd en controleerbaar zijn. Nadeel is dat het aantal kuub mest groter wordt en er meer rijbewegingen nodig zijn om de mest over het land uit te rijden. Belangrijk nadeel hiervan is de extra verstoring die dit met zich meebrengt voor weidevogels. Daarnaast betekent meer machines op het land een grotere CO2-uitstoot.

‘Mozaïekbeheer, de sleutel tot succes in weidevogelbeheer, zal niet meer toegepast worden’

Bemesting met een sleepslang is een alternatief voor de sleepvoetbemester, maar is duur en kan schadelijk zijn voor weidevogels. - Foto: Hans Banus
Bemesting met een sleepslang is een alternatief voor de sleepvoetbemester, maar is duur en kan schadelijk zijn voor weidevogels. - Foto: Hans Banus

Wanneer bemesting met het andere alternatief, de sleepslang, gedaan zal worden, betekent dit dat hiervoor loonwerkers ingehuurd gaan worden. Dit zijn hoge kosten voor agrariërs die daarom zoveel als mogelijk zullen proberen grote blokken gelijk te laten bemesten. Dit kan alleen als er grote blokken in een keer zijn gemaaid. Grote blokken in een keer maaien, kan alleen als alle percelen op dezelfde manier worden gebruikt, dus geen koeien in het weiland of geen verlate maaidatum toepassen op een perceel. Dit heeft als gevolg dat het mozaïekbeheer, de sleutel tot succes in weidevogelbeheer, niet meer haalbaar is en niet meer toegepast zal worden.

Heroverweging verbod bepleit

Sleepslangbemesting wordt nu vaak toegepast voor het maaien van de eerste snede. Dit is vóór de aanvang van het broedseizoen en heeft weinig nadelige gevolgen voor weidevogels.

Jonge Grutto. - Foto: Penn Communicatie
Jonge Grutto. - Foto: Penn Communicatie

Wanneer sleepslangbemesting ook later in het seizoen gebruikt zal worden, is dit funest voor nesten en rondlopende kuikens. Niets ontkomt dan aan de zware slang die over de percelen wordt getrokken en alles plat veegt wat het tegenkomt.

Bovenstaande punten zijn voor het collectief en zijn deelnemers zwaarwegende argumenten om te pleiten voor een heroverweging of vrijstelling van het verbod op sleepvoetbemesting binnen veenweidegebieden met een weidevogeldoelstelling.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Marielle, ik ben het helemaal met je eens maar ben bang dat die uitzondering er niet gaat komen. Het liefst ziet men alle boeren vertrekken uit het veenweidegebied zodat het deels "natuur" kan worden en de rest volgebouwd kan worden. Enig praktisch inzicht bij de zogenaamde beleidsmakers is nu eenmaal ver te zoeken. En die oh zo leuke minister van landbouw die jullie nu hebben maakt ook helemaal niks klaar. Zolang CO2 het toverwoord blijft, zal er weinig veranderen in de huidige doelstellingen. Daar zul je het mee moeten doen.

 • mtseshuis

  Goed verwoord @Jan Zonderland. Zo is het, helaas... Hoe eerder de boeren weg, hoe liever men het overal heeft en voedseL? Dat ligt toch overal in de schappen!

 • Mbmb

  Ook helemaal mee eens.. maar nu actie want lto gaat het alleen nier redden. Alle klei/veenweideboeren in de pen. Schrijf een vlammende brief naar de minister, naar de kamerleden, naar de commissie voor landbouw.. start die facebook actie, petitie, wat dan ook.. bepleit handhaving van de sleepvoet, of een redelijke ontheffing..voor het weer eens te laat is.

 • haverboer1

  Met het suikerbieten zaaien hebben we niet alleen de trekker maar ook de zaaimachine op gps laten sturen.
  Dit gebeurde met behulp van 2 schijven die circa 5 cm in de grond sneden.
  De scheuren in de grond, waar de schijven hebben gelopen zijn nu zo groot en diep dat je moet opletten dat je niet je telefoon of sleutelbos daar in laat vallen.
  Als dat het voorland wordt van de nieuwe bemesters, weet ik niet of ik nog de tarwe in het voorjaar laat bemesten.
  Als het af en toe regent zal alles wel goed komen maar met een periode van droogte weet je niet hoe je land er uit ziet.
  Wij zitten op kleigrond van 55-60% afslibbaar.
  Ik heb medelijden met de veehouders die straks al hun grasland zo moeten bemesten.

 • Je slaat de spijker op zn kop Mariëllle!
  Slootkanten waar jonge pullen en haasjes zich schuil kunnen houden worden plat gesleept door de sleepslang .Met alle gevolgen van dien.
  Bij de invoering van de bemesters zo'n 20 jaar geleden is al snel naar voren gekomen dat het open snijden van de zode op klei en veen grond funest is voor de zode !! Vandaar de invoering van de sleepvoet.
  Daar waar de zode wordt ingesneden ontstaan grote scheuren waarin onkruid vrij spel heeft. De kwaliteit van het gras gaat dus ook zienderogen achteruit. Hierdoor zal meer aan onkruidbestrijding gedaan moeten worden wat dus een toename van chemische middelen zal betekenen en een afname van biodiversiteit in het grasland.

  Een verbod op de sleepvoet is desastreus voor agrarisch weidevogel beheer enz enz en zal grote problemen op gaan leveren voor de boerenbedrijven in de Krimpenerwaard.
  Er moet meer naar de natuur gekeken worden! Nu zie je dat er bij warm zomerweer volop mest gereden wordt. Als dit beperkt wordt tot donkere en regenachtige dagen geeft dit een enorme reductie van de uitstoot.

 • farmerbn

  Je moet de politiek hetzelfde benaderen als de pubers. Dus niet smeken om te stoppen met het verbod maar juist juigen omdat je nu de weidevogels eindelijk kunt uitroeien. Dus gewqoon met die dikke slang alle nesten platdrukken en op social-media een filmpje plaatsen met de tekst: eindelijk zijn we van de weidevogels af. Wedden dat het verbod binnen één maand van tafel is?

 • hmeindertsma

  Als je 50 ha met de zodebemester doet krijg je 2 ha braak, en als er boeren zijn met ontheffing voor bovengronds uitrijden dan kan sleepvoet ook wel blijven.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.