1 reactie

‘Eerst praten over aanscherping emissienormen combiluchtwassers’

De POV heeft grote bedenkingen bij de vaart die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet achter een forse aanscherping van de emissienormen voor combiluchtwassers en vindt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij in consultatie gebracht. Deze liggen nu ter inzage tot en met 30 mei. De POV heeft grote bedenkingen bij de vaart die het ministerie zet achter deze forse aanscherping van de emissienormen voor combiluchtwassers en vindt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. De POV roept daarom op eerst met de sector in gesprek te gaan voordat deze wijzigingen – met zeer grote gevolgen voor de sector – worden doorgevoerd.

Uitkomst onderzoeksrapport

Begin april is het onderzoeksrapport ‘Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen’ (WUR) gepubliceerd. Uitkomst is dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan aanvankelijk werd aangenomen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, liet direct weten dat de meetresultaten uit het WUR-onderzoek aanleiding geven tot het aanpassen van de reductiecijfers voor geur. Ze laat er geen gras over groeien en heeft 1 mei aanscherping van de emissienormen aangekondigd.

Te snel en te kort door de bocht

De staatssecretaris gaat te kort door de bocht door zonder meer de resultaten van het onderzoek als uitgangspunt te nemen terwijl er grote wetenschappelijke kanttekeningen bij het rapport te plaatsen zijn en nader onderzoek nodig is. Er zijn half april Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. Onder andere over het wetenschappelijk fundament van de onderzoeksrapporten. De gestelde Kamervragen zijn nu nog niet beantwoord. Op 7 juni staat er een algemeen overleg Leefomgeving op de agenda. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is zeer verbaasd over de handelswijze en het besluit van de staatssecretaris om consultatieversie van de Regeling geurhinder en veehouderij te publiceren.

Impact veehouderij

In het voorstel wordt een forse verlaging van de reductiepercentages gepresenteerd. Hiermee gaat de staatssecretaris volledig voorbij aan de enorme investeringen die varkenshouders deden om te voldoen aan de nomen voor geur- en ammoniakuitstoot en daarmee zo min mogelijk hinder voor de omgeving te veroorzaken.

Voor biologische combiluchtwassers stelt het ministerie voor het reductiepercentage te laten dalen van 75 of 85% naar 45%. Voor een aantal chemische combiluchtwassers wordt het reductiepercentage nog verder verlaagd, namelijk van 70 tot 80% naar 30%. Nadere onderbouwing voor de voorgestelde wijzigingen ontbreekt volgens de POV. Op dit moment staat een groot aantal vergunningaanvragen in de ijskast. Mocht de forse aanscherping doorgaan, dan heeft deze grote gevolgen voor de verdere verduurzaming van varkensbedrijven, nu en in de toekomst.

Overleg met de sector

Wij roepen het ministerie op om de consultatie aan te houden en eerst met de sector in overleg te gaan. De onderzoeksresultaten, de impact en de verantwoordelijkheden moeten eerst nader worden geduid alvorens vergaande beslissingen genomen kunnen worden. Op dit moment is de sector niet betrokken. POV en LTO hebben een verzoek gedaan aan het ministerie om tot overleg hierover te komen. Hier is tot op heden geen invulling aan gegeven door het ministerie.

De POV werkt samen met LTO Nederland, agrarische adviesbureaus en fabrikanten van luchtwassers aan een gezamenlijke reactie op de onderzoeksresultaten. Op basis daarvan willen zij komen tot een plan van aanpak. Er zijn behoorlijke, wetenschappelijke kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoeksrapport. Het is nu veel te prematuur om de normen in de Rgv te wijzigen en de rekening bij de ondernemers neer te leggen.

Eén reactie

  • Jan-Zonderland

    Wederom, emotie neemt het over van de wetenschap. Diep triest.

Of registreer je om te kunnen reageren.