9 reacties

‘Nieuwe pachtvormen hard nodig’

Verpachters hebben behoefte aan nieuwe vormen van langdurige pacht, aldus Paul Kindt. Reguliere pacht voldoet niet meer.

De cijfers die Boerderij vorige week publiceerde spraken weer boekdelen. Het areaal reguliere pacht neemt ieder jaar verder af: in 2017 met 5% en het jaar daarvoor zelfs met 7%. Er is nauwelijks meer een verpachter te vinden die instapt in dit rigide instrument met beperkt direct rendement.

‘Langdurende pacht waarin pachter en verpachter onderling afspraken maken’

Andere soorten financiering

Door bedrijfsovernames en de toename van het gemiddelde areaal per bedrijf stijgt de financieringsbehoefte van de agrarische sector. Omdat het voor banken steeds lastiger wordt hierin te voorzien, stijgt de vraag naar andere soorten van financiering. Pacht kan hier een belangrijke rol in spelen. Daarvoor is wel meer flexibiliteit en diversiteit nodig in het pachtstelsel. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) bepleit daarom nieuwe vormen van langdurende pacht waarin pachter en verpachter onderling afspraken maken.

‘Verpachters missen bewegingsvrijheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen’

Rigide voorwaarden reguliere pacht

De trits voorwaarden zoals continuatierecht, voorkeursrecht, pachtprijstoets en recht op indeplaatsstelling maakt reguliere pacht uiterst onaantrekkelijk voor verpachters. Het ontbreken van een pensioengerechtigde leeftijd helpt daar niet bij. Eigenaren verliezen door deze voorwaarden langdurig alle invloed op wat er met hun grond gebeurt en ervaren dat als beklemmend. Ze missen bewegingsvrijheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast laat het directe rendement te wensen over doordat de pachtprijs aan een wettelijk maximum is gebonden. Voor het indirecte rendement geldt dat de vermogenswaarde fors daalt als pachtvrije grond in verpachte staat wordt gebracht. Pachters en verpachters zoeken daarom samen naar werkbare alternatieven.

‘Bij een langdurende pachtrelatie is sprake van een gedeeld belang en een gedeelde toekomst’

Behoefte aan langdurende afspraken

In tegenstelling tot het afnemende areaal reguliere pacht, groeit het areaal langdurende geliberaliseerde pacht en erfpacht. Verpachters zijn daarbij bereid om voor een lange periode afspraken te maken voor langjarige zekerheid over het rendement. Dat sluit aan bij de behoefte van de pachter, die zekerheid wenst over zijn grondgebruiksrechten. Dan kan hij ondernemen en investeren in de toekomst van het bedrijf. Zo is bij een langdurende pachtrelatie sprake van een gedeeld belang en een gedeelde toekomst. Dit laat onverlet dat vanwege de flexibiliteit ook kortdurende geliberaliseerde pacht voor de agrarische sector een belangrijk instrument blijft.

Duurzaam bodembeheer

Leden van de FPG willen hun grond in goede staat overdragen aan de volgende generatie en hechten daarom veel belang aan duurzaam bodembeheer. Bij geliberaliseerde pacht en ook bij erfpacht hebben verpachter en pachter meer vrijheid om afspraken te maken: niet alleen over pachtprijs en looptijd, maar ook over duurzaam gebruik. Juist bij de huidige reguliere pacht is het vanwege de beklemmende regelgeving veel lastiger dergelijke aanvullende afspraken te maken. Een reden temeer om verder te kijken dan deze meest traditionele pachtvorm.

Verder kijken

Om pachter en verpachter meer keuze te bieden pleit de FPG voor een toekomstgericht pachtstelsel met tussenvormen zoals flexibele pacht en loopbaanpacht. Deze zijn ontwikkeld in de gesprekken over het Spelderholt-akkoord. In dat akkoord wordt ook een voorstel gedaan voor nieuwe reguliere pacht, waarbij partijen onderling afspraken kunnen maken over pachtprijs en -duur. Los daarvan vindt de FPG de discussie niet uit de weg moet worden gegaan over erfpacht korter dan 26 jaar.

‘We roepen politiek en sector op om de discussie over pacht evenwichtig te benaderen’

Fiscus

Verder zijn verbeteringen mogelijk rond fiscaliteit en het tegengaan van te grote prijsschommelingen. Als FPG zijn we hierover in gesprek met LTO, NAJK en de terreinbeherende natuurorganisaties. We roepen politiek en sector op om de discussie over pacht evenwichtig te benaderen. Pacht en erfpacht zijn waardevolle vormen van financiering en vermogensbeheer die een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan een duurzame, grondgebonden ontwikkeling van de agrarische sector.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • Attie

  Precies Kindt, pachtprijsregulering is hard nodig!
  De enige goede pachtvorm reguliere pacht moeten we dan ook zuinig op zijn, beter iets dan niets!!

 • xw

  Attie, het kan niet anders dan dat iedereen het met jouw opmerking eens is

 • koestal

  Maar de partijen kunnen het niet met elkaar eens worden,dan wordt het niks.Meneer Hellendoorn is van een vergeefse missie al weer weg

 • Schaap1975

  Het gaat maar om 1 ding om andere pachtvormen te creeren. EN DAT IS GELD!!!!!! Reguliere pachtgrond is DE beste vorm. Het is voor iedereen duidelijk en helder. De verpachter kan en moet er vanuit gaan dat de grond goed en netjes gebruikt wordt en hij heeft dus een vaste gebruiker. En de pachter heeft zekerheid van zijn productiemiddel en moet de pacht netjes op tijd betalen.

 • A.Lentfert

  Een pacht waarbij de pachter en verpachter samen onderhandelen zal nooit werken. De verpachter zal altijd voor het meeste geld gaan, als jij niet wilt betalen , dan zoek ik wel een ander. En een pachter is afhankelijk van de verpachter, of hij gaat met de pachter mee in de pacht bepaling en aanvullende eisen of hij is geen boer meer.

 • farmerbn

  Pachters moeten goed nadenken hoe ze zouden reageren als ze eigenaar waren en een pachter hadden.

 • farmer135

  Reguliere pacht nooit afschaffen, het bied tenminste enige zekerheid voor de pachter.

 • A.Lentfert

  helemaal geen probleem, wat wil je , kort geld, gooi het land in de tijdelijke verpachting met maximaal rendement. Er is altijd wel een gek die meeer betaald.

  Praat je over duurzaamheid, dan moet de pachter een boterham kunnen verdienen en wat overhouden om bedrijfs investeringen kunnen doen. De overheid wil juist meer duurzaamheid, dus moeten zij met de vermogens belasting wat doen om het nog aantrekkelijk te houden.

  Bij 12000 lt. melk per ha. en een pacht van 1000.00 euro zit ja al op 8.3 ct pacht per liter melk.

 • wmeulemanjr1

  @farmerbn, zover denkt de pachter vaak niet.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.