4 reacties

‘Stop de verdroging van het veen’

Het waterpeil in veengebieden moet omhoog. Dat vindt GroenLinks nodig, als een van de maatregelen om de uitstoot van CO2 uit veengrond te verminderen.

Afgelopen maandag legde ik mijn voorstel De verborgen vervuiler, stop de CO2-uitstoot uit veen ter inzage. Het stuk gaat over de veenweidegebieden in Nederland. Door verdroging klinken de bodems van deze gebieden in en hierbij komt veel CO2 vrij. Om een vergelijking te maken: de hoeveelheid CO2 die hierbij vrijkomt is even groot als de CO2-uitstoot van 2 miljoen auto’s. Of twee kolencentrales. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat landen wereldwijd hun CO2-uitstoot gaan beperken, om de opwarming van de aarde te stoppen. Ook voor de landbouw in Nederland zal dat (grote) gevolgen hebben.

Onderzoek naar bodemdaling

In mijn plan pleit ik voor het stoppen van de verdroging van veen door het verhogen van het grondwaterpeil. Ook moet er langjarig onderzoek komen naar bodemdaling in veengebieden en meer regie genomen worden door de overheid. Omdat melkveehouders veel van het Nederlandse veen gebruiken, wil ik eveneens zorgen voor andere inkomstenbronnen voor boeren die geconfronteerd worden met hogere grondwaterpeilen en daarmee nattere bodems.

Alle sectoren aanpakken

Ik kan me ontzettend goed voorstellen dat het voor boeren even slikken is als er wordt gesproken over het verhogen van de grondwaterpeilen op hun percelen. De gedachte dat verdrogend veen een vervuiler is, is vrij nieuw en het voelt ook raar.

De waarheid is dat we alle sectoren moeten aanpakken

Waarom niet het wegverkeer aanpakken, vragen boeren mij. Of de scheepvaart? Of de luchtvaart? Of de industrie? Maar de waarheid is dat we alle sectoren moeten aanpakken. In het klimaatakkoord van Parijs staat dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95% moet zijn afgenomen. We hebben klimaatbeleid zo lang laten liggen, dat Nederland nu op alle vlakken tegelijk aan de slag moet. En dus ook in de landbouw. De agrarische sector zal ook met maatregelen moeten komen.

Boeren belonen

Het omhoog brengen van waterpeilen is een maatregel die op bedrijfsniveau pijnlijk kan zijn, maar vergeleken met andere maatregelen in en buiten de landbouw nog relatief eenvoudig. Toch moet Nederland niet haar boeren in de steek laten. Zij kunnen beloond worden voor natuurbeheer, of voor het overschakelen op natte landbouw. Ook warme sanering kan een oplossing zijn.

Praten over voorwaarden

Er zijn boeren die mijn plan meteen afwijzen. Soms zelfs alleen omdat het van GroenLinks komt. Ik vind dat onverstandig. Liever praat ik met boeren onder welke voorwaarden het veen wél vernat zou kunnen worden. Misschien kunnen andere problemen van boeren, zoals hoge schuldenlasten of gebrek aan opvolging gecombineerd worden met het bodemdalingsprobleem zodat er (financiële) oplossingen voor gecombineerde problemen komen. Wellicht zijn er boeren die onder gunstige voorwaarden willen experimenteren met extensievere veehouderij of alternatieve natte teelten.

Het zou goed zijn als meer boeren meepraten in plaats van verzet plegen en hopen dat alles bij het oude blijft

De CO2-uitstoot uit veenweiden staat ook bij het te sluiten Klimaatakkoord op de politieke agenda. Het zou goed zijn als meer boeren meepraten in plaats van verzet plegen en hopen dat alles bij het oude blijft. Er gaan dingen veranderen, en dan kun je maar beter meepraten. GroenLinks nodigt u bij dezen uit.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Waterpeil omhoog ? Dan eerst 2 miljoen auto's van de weg af en wel op vrijwillige basis en niet door allerlei smerige belasting en accijns maatregelen. Als je dat lukt mevr Bromet dan willen de veenboeren ook wel meewerken. Lukt je dat niet dan mondje dicht.

 • Flepke

  Ieder keer moet de landbouw als eerste boeten. Doe nu het verkeer maar en de luchtvaart. 2 miljoen auto's minder van de een op de andere dag en de luchtvaart in Nederland met 1/3 minder vliegbewegingen en de boeren zullen dan wel volgen........ Mooi praterij dit artikel

 • agratax.1

  Als het de milieu goeroes echt om verlaging van CO2 te doen is, hadden ze nooit hun biobased brandstof moeten promoten. Iedere hectare gesloopt Oerwoud voor Palmolie plantages levert meer CO2 uitstoot dan het aan CO2 besparing oplevert. Bij de huidige stand van temperatuurstijging is van Permafrost in de toendra geen sprake meer en de dooi in dit venige gebied levert meer CO2 en Methaan gas op dan we met onze koeien en veenweide ooit kunnen besparen. Met andere woorden het opwarmingsproces houdt zichzelf in stand als het zich al niet versneld. De huidige hype m.b.t. klimaatverandering levert niet veel anders op dan het vergroten van de kloof tussen Rijk en Arm in de wereld.

 • agratax.1

  Realiseert Groen Links wel wat e gevolgen zijn van tienduizenden hectares moeras met stilstaand water in het Groene Hart van Holland. Gezien alle door de Groenen tot nu toe doorgedrukte vernatting in de agrarische gebieden met een vergroting van de muggen druk bij de lokale bevolking is de GL elite ontgaan. Het wachten is dan ook op zwermen "Neefjes" die de Grachtengordel gaan terroriseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.