Expertblog

14 reacties

‘Gelijke waterschapsbelasting natuur en landbouw’

Natuur draagt nu zó weinig bij aan de waterschapsbelasting, dat we de heffing op natuur net zo goed kunnen schrappen, stelt Hans Middendorp.

De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Gemiddeld komt het voorstel neer op 600% van het huidige tarief per hectare natuurterrein. Natuur draagt nu zó weinig bij aan de waterschapsbelasting, dat we de heffing op natuur net zo goed kunnen schrappen.

Aanleiding is het eindrapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB), dat na 3 jaar studeren in juni 2018 werd gepresenteerd. In 2018 betaalden de beheerders van natuurterreinen in de 21 waterschappen gemiddeld € 3,91 per hectare natuurterrein. Een schijntje vergeleken met het gemiddelde tarief van € 78,92 per hectare voor landbouwgrond.

600% van het tarief in 2018

Aanvankelijk wilde het CAB natuurterreinen en landbouwgronden met dezelfde tarieven in dezelfde belastingcategorie onderbrengen. Toen dat onhaalbaar bleek, kwam de CAB met een ‘natte-vinger-correctie’ door het natuurtarief op 20% van het landbouwtarief te stellen. Dat vond Unie van Waterschappen blijkbaar te weinig, want zij legt de Nederlandse waterschappen in hun consultatie voor om de natuurheffing op 30% van het landbouwtarief te brengen. Gemiddeld zou dit neerkomen op € 23,70 per hectare natuurterrein. Dat is 600% van het tarief in 2018!

Weliswaar hebben terreinbeheerders enige verdiensten uit houtkap, pacht en donaties uit goede doelen, maar het overgrote deel van hun inkomsten is gemeenschapsgeld. Of de provincies als verantwoordelijke overheid voor natuurbeleid staan te springen om het verschil bij te passen? Onwaarschijnlijk.

Geen maatregelen ten gunste van natuurterreinen

Natuurlijk maken waterschappen kosten voor de waterhuishouding van natuurterreinen, maar de betaalcapaciteit van natuur is zo gering, dat als we dat criterium zouden gebruiken, er helemaal geen maatregelen ten gunste van natuurterreinen kunnen worden genomen. ‘En de waterschappen doen al weinig voor de natuur’, zullen de natuurbeheerders zeggen, ‘als je kijkt naar de problemen afgelopen zomer rond verdroging’.

Stoppen met waterschapsbelasting

In de praktijk heeft vooral de natte natuur profijt van het werk dat waterschappen doen. Waterschappen kunnen minder betekenen voor natuurterreinen op hoge en droge zandgronden.

De natuur is van iedereen. Daarom laat de Algemene Waterschapspartij AWP een tegengeluid horen.

Laten we gewoon stoppen met waterschapsbelasting op natuurterreinen

Momenteel bedraagt de opbrengst van de watersysteemheffing door de categorie Natuur in heel Nederland gemiddeld slechts 0,3% van de totale belastingopbrengst van de waterschappen. Dit is bij lange na niet kostendekkend. Natuur wordt gewoon zwaar gesubsidieerd door de andere categorieën. Laten we gewoon stoppen met waterschapsbelasting op natuurterreinen.

Flinke kostenverhogingen

Vanuit deze optiek is het inderdaad veel constructiever om natuurterreinen vrij te stellen van watersysteemheffing. Natuurbeheerders hebben het al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij worden door het nieuwe belastingvoorstel met flinke kostenverhogingen geconfronteerd. Voor de waterschappen is het niet meer dan een druppel in een te vullen emmer. En de natuur is van iedereen. Dit is het debat meer dan waard!

Bijdrage van Natuur

In Zuid-Holland schommelt de bijdrage van Natuur als laagste rond de 0,01%. Dat komt neer op een verhoging van 1 cent per € 100 voor de andere categorieën. In de praktijk betalen de categorieën Ingezetenen (burgers) samen met Gebouwd (bedrijven en het eigen huis) nu al gemiddeld 7/8 deel van de watersysteemheffing en de categorie Ongebouwd (boeren) ongeveer 1/8 deel. Die paar centen voor Natuur kunnen daar nog best wel bij.

De hoogste bijdrage van de belastingcategorie Natuur is te vinden in Flevoland met 2,2%. Afschaffen van de natuurheffing zou huishoudens daar per jaar rond de € 2 kosten. En het waterschap heeft ook in het belastingvoorstel de mogelijkheid om de tarieven voor inwoners bij te stellen.

Duidelijk is dat Natuur als belastingcategorie nooit de werkelijke kosten van het waterschap kan opbrengen

Daarmee komt ook meteen een einde aan een moeizame discussie over de juiste grondslag voor de natuurheffing en hoeveel profijt natuur nou precies heeft van het waterschapswerk. Duidelijk is dat Natuur als belastingcategorie nooit de werkelijke kosten van het waterschap kan opbrengen. Ieder correctiepercentage ten opzicht van landbouwgrond blijft arbitrair.

Laatste reacties

 • j.h.vonk@home.nl

  Laten we stoppen om landbouwgrond om te zetten naar "natuur grond".
  Of iedereen meer waterschap lasten betalen!!.

 • Flepke

  Na mijn inzien de lasten voor natuur met 2000% laten stijgen. Overal waar de afgelopen jaren natuurgebieden zijn gecreëerd zijn in het voor en najaar water problemen omdat er zo veel kwelwater word aangelegd dat vervolgens toch weer via waterlopen word afgevoerd. Want hoe groot de emmer ook gemaakt word zodra het regent loopt deze toch gewoon over en zit de landbouw met de problemen.

 • boer drenth

  Juist, de natuur is van iedereen.. daarom is het ook rechtvaardig .,dat voor de natuurgebieden waterschap belasting betaald word. het overtollige water moet afgevoerd worden , en die sloten moeten onderhouden worden,. de boeren moeten hier ook voor betalen,. Het kan toch niet waar zijn dat de boeren het onderhoud van sloten en kanalen betalen , en de natuur ook profijt heeft en niks hoeft te betalen.

 • PetervanKempen

  Eerder wilde Waterschap friesland boeren opzadelen met een gebruikersheffing gebaseerd op een onhaalbare daar niet voor geldende EU norm( die voor grote rivieren en deltas geldt). De natuurclubs vroegen en kregen meteen ontheffing terwijl in die gebieden door rottende bladeren en organisch afval in het water de vervuiling met stikstof en nitraat helemaal uit de hand loopt. Hebben we het niet over de uitwatering van oxiderende veengronden die ALTIJD doorgaat. Dat krijgen omringende boeren in de sloot en meteen de schuld van vervuiling er bij! Nu ook Natuurbeheerders nog vrijstellen van waterschapsbelasting terwijl zij een prive infrastructuur eisen met hoger water dan goed is voor de boeren? La me niet lachen!

 • torrarica

  Als de natuur van iedereen is,moet ook iedereen meebetalen.

 • Mbmb

  Natuurgronden beslaan een steeds groter deel van Nederland. Deze gronden vragen net zo goed peilbeheer en bescherming van de waterschappen als andere grond. Dankzij de politieke lobby van de natuurbeheerders betalen ze nu zo goed als niets, maar hebben wel veel invloed in de besturen. Ook vraagt de natuurgrond net zo veel, zo niet meer aandacht en zorg (geld dus!) van de waterschappen in de vorm van aangepaste peilen, vernatting ed. Ongebouwde landbouwgrond betaalt de rekening van de natuurgronden, want de kosten van de waterschappen moeten echt betaald worden. Waar het geld voor de heffing vandaan komt is voor de heffing niet van belang.

 • theorikyreintjes1

  In de reacties wordt terecht fel gereageerd. Door het waterpeil hebben de natuurorganisaties veel te veel invloed op de landbouw. Daar zit ook het grote probleem van nat en droogte schades die regelmatig voorkomen. Goed onderhoudt van watergangen en de stuwen is hoofdzaak. Men moet om droogteschade te voor komen voldoende kunnen op peilen van het oppervlakte water. Daarbij is het hoofdzaak dat de watergangen goed gemaaid moeten zijn, om natschade te voorkomen bij hevige regenval! En daar zit het probleem, dan laten de natuurorganisaties het afweten! Daar zit het ook bestuurlijk fout! De verkeerde mensen hebben daar de kans om de boeren af te maken! Het is ook voor de bossen van groot belang dat er een goed waterhuishouding is. En niet te vergeten de woonwijken in dorpen en steden houden niet van ondergelopen huizen en bedrijven. De waterschades kunnen enorm zijn. Je moet de goede maatregels nemen om dit te voorkomen, dit kun je niet aan de natuur overlaten! Daarom moet de natuur ook flink bijdrage aan waterschapsbelasting. Als het onderhoud niet goed is en er komt daardoor grote schade, moet het waterschap schades uit betalen! Dat is het enigste wat help!

 • Deze zomer met de droogte mochten wij als agrarische ondernemers niet meer beregenen met als oorzaak dat het water dat er nog was naar de natuur moest anders verdroogde het. onze voedsel mocht wel verdrogen .dan staat de natuur wel op nummer 1 nu het op betalen aan komt dan niet. dan mag de geene die er de afgelopen zomer er geen profijt van hebben nu wel de rekening betalen

 • farmerbn

  Rare kerel die Middendorp. De boeren laten trappen en zelf op de bagagedrager gaan zitten. Als het beheer van de natuur te duur wordt, moet je gewoon een stukkie verkopen.

 • melkveehouder .

  @theorikyreintjes1. Helemaal eens.
  Tussen de mensen ‘die boeren afmaken’ zitten jammer genoeg ook mensen van ons eigen soort. Zij kijken de andere kant op als onderhoudsplannen en projectplannen voor natuurorganisaties de vergadertafel passeren. Enerzijds door partij politieke sturing en anderzijds omdat het pluche lekker zit als bijverdienste en ze daarom nooit ‘aan de tak zagen waar ze zelf op zitten’.

  Maar vaak ook omdat ze er gewoon te weinig verstand van hebben waardoor ze niet in de gaten hebben dat (hydrologische) rapportages gemanipuleerd worden als natuurbelangen op het spel staan!

 • Peter Vonk AWP

  De ANDEREN betalen al lang voor de natuur, dat zijn huidige belastingplichtigen: de inwoners en de huiseigenaren (en ook de boeren). De natuur zelf betaalt nu bijna niets. Als ze meer moeten betalen moeten ze meer subsidie en dan betalen we het weer met zijn allen. De redenering van Middendorp is simpel en helder en scheelt veel gedoe. De lasten blijven dan bij degenen die nu ook al betalen.

 • farmerbn

  Als er mensen zijn die het zien zoals Vonk dan zullen er ook wel mensen zijn die hetzelfde princiepe willen zien bij de premies. Geef de boeren gewoon elk jaar zijn premies want de belastingbetaler betaalt het nu ook al en als we dat systeem veranderen zullen de belastingbetalers het toch ook weer betalen. Afblijven van die lekkere premies dus.

 • secretariaat4

  Volgens mij staat nergens in het stuk van Middendorp dat de boeren moeten opdraaien voor de kosten. Hij laat juist voorbeelden zien dat voor de huishoudens de kostenverhoging peanuts is. En ja, voor een deel van de natuur moet het nodige gedaan worden door waterschappen. Maar voor heel veel natuur doen waterschappen niets. Kunnen ze zelfs niets doen. De hoge zandgronden Veluwe vielen daarom vroeger buiten de belastingheffingen. Tegenwoordig betaalt de natuur daar wel zonder dat er iets tegenover staat. Dat gaat voor veel natuur op.

 • Huub van 't Hart

  Eens met het beeindigen van de waterschapsbelasting voor natuur, maar daar mag dan wel tegenover staan dat de eigenaren van natuurterreinen (particulier en overheid) in allerlei opzichten meewerken aan waterberging en waterkwaliteit.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.