Commentaar

18 reacties

‘Zuivere mest in zicht’

Er wordt nu serieus werk gemaakt van mestafzet waarin voor gesjoemel geen plaats is.

De mestwereld heeft een slechte reputatie, zeker bij het grote publiek. Maar daar komt verandering in. Met man en macht werkt de sector, ondersteund én aangejaagd door de overheid aan een veel beter werkende mestketen.

Certificering van mestsector

Boeren, distributeurs en andere partijen kunnen zich nu via sector-initiatief Keurmest registreren. Zo geven ze aan volgens de regels te werken met als uiteindelijk doel certificering van de mestsector. Veelzeggend zijn de bandbreedtes voor gehaltes fosfaat en stikstof in mest. De sector komt zelf op lagere waarden dan de maximale gehaltes die de overheid zelf communiceert. Minister Schouten zet in op beter toezicht en betere samenwerking met overheden in buurlanden. Straffen voor fraude worden hoger inclusief hogere kortingen op GLB-premies. En ze heeft een gerichtere aanpak door regio’s aan te wijzen met een verhoogd risico.

Digitaal en realtime volgen

Interessanter en effectiever zijn de oplossingen die minister Schouten op de langere termijn belooft. Zo streeft ze ernaar dat vanaf 2020 alle mesttransporten digitaal en realtime gevolgd worden. Ze denkt zelfs aan verplichte (NIRS) sensoren tijdens het uitrijden van mest. Zo is er snel resultaat zonder het opsturen van monsters en zonder wachttijd. En met de NIRS-techniek kan de bemester realtime de gehaltes in mest meten en de dosering plaatsspecifiek aanpassen. 2 vliegen in één klap, zou je zeggen, maar hier liggen nog veel beren op de weg.

Mest is nu eenmaal een brouwsel dat zich moeilijk in cijfers achter de komma laat vangen

Het enorme veelvoud aan soorten mest met uiteenlopende gehaltes maakt het lastig om dierlijke mest met precisie te bemonsteren en aan te wenden. Zelfs laboratoria onderling wijken fors af met hun metingen. Mest is nu eenmaal een brouwsel dat zich moeilijk in cijfers achter de komma laat vangen, waardoor analyse-uitslagen en de boekhouding nu al vaak erg scheef lopen.

Juist de complexe regelgeving rondom mest schept grote onduidelijkheid over waar de grens ligt tussen administratieve foutjes en regelrechte fraude

Vereenvoudiging van mestwetgeving

Een vereenvoudiging van de mestwetgeving is een tweede voornemen van Schouten. Ja, dat zou pas echt het risico op mestfraude kunnen reduceren. Juist de complexe regelgeving rondom mest schept grote onduidelijkheid over waar de grens ligt tussen administratieve foutjes en regelrechte fraude. En mede door de als maar strengere en starre bemestingsnormen raakt de huidige mestboekhouding ook steeds verder los van de boerenpraktijk. Hoog tijd dus voor een soort Minas 2.0. Dat zegt ook LTO-voorzitter Calon.

Laatste reacties

 • boerke brabant

  waarom niet de bodem bemonsteren en daar de bemesting/mestgift en dus mestplaatsing op afstemmen. Te hoge concentraties in de grond, minder ruimte

 • farmerbn

  Ja dat is het beste en het goedkoopste. Waarom duizenden vrachten analyseren ipv enkele percelen?

 • Bennie Stevelink

  @boerke Brabant en @farmerbn, hoe weet je of iemand de overtollige mest correct heeft afgevoerd en niet ergens heeft gedumpt?

  De mestwet bestaat uit twee gedeelten: grondwetgeving en veewetgeving.
  Mest overschot is een vee gerelateerd probleem en geen grond gerelateerd probleem. Je kunt de problemen met mestoverschot niet oplossen met controle en wetgeving op grond.

 • boerke brabant

  nee bennie, nu is er geen enkele controle , alles is mogelijk als het op papier maar klopt. Bij controle op perceel niveau weet je daadwerkelijk of de mest op het land is gekomen of niet. Uiteindelijk gaat het er ook om dat er niet teveel bemest wordt, daarmee beschermen we het milieu.

 • farmerbn

  Mest spoelt niet uit in de put van de veehouder maar (misschien) op het land van de grondgebruiker. Als N uit mest in het grondwater terecht komt is dat niet de schuld van de veeboer zonder grond.

 • landboer

  En wie gaat dat betalen?

 • Alco

  @Boerke Brabant en @farmerbn.
  Juist. bodembemonstering is het enigste wat betrouwbaar is.
  Dat er een enkeling daar ook weer fraude in ziet is een farce.
  Geld namaken mag ook niet.

 • Gradje 1966

  Oude varkensbedrijven saneren enkele miljoenen varkens plaatsen saneren dan komt er ruimte en lucht voor de andere bedrijven minder varkens betere prijzen minder mest minder hoge afzetkosten voor de blijvers een ideale situatie .
  Dan kan men weer geld verdienen met een gewoon gezinsbedrijf.
  Geen probleem meer met personeel want je kan nu zelf weer alles doen zonder personeel

 • mtseshuis

  Hahaha, zuivere mest in zicht.... Als de minister eens werk maakt van hogere gebruiksnormen ten laste van kunstmest, is alle gerommel binnen de kortste keren niet meer nodig.. Het huidige wangedrocht van veel te lage normen op onze hoog productieve gronden lokt "creatief met mest" uit..

 • GJ Bunt

  heer stevelink, denk je nou echt dat boeren mest die ze uit mogen rijdenergens gaan lozen?

 • Bennie Stevelink

  @Bunt, de mest die ze mogen uitrijden zullen ze niet ergens lozen.
  De mest die ze NIET mogen uitrijden kunnen ze wél ergens lozen als ze niet hoeven te verantwoorden waar deze gebleven is.

 • leo,s vriend

  Boerke en Farmer, waarom honderdduizend percelen bemonsteren in plaats van duizenden mestmonsters ?

  En stel dit jaar als voorbeeld, gortdroog met mogelijk veel N in de bodem doordat gras het niet kan opnemen, volgend jaar maar 50% van je mest afvoeren?
  En als het volgend jaar zeer groeizaam is en de bodemvoorraad op, in 2020 mest aanvoeren?

 • Jan-Zonderland

  Hogere straffen, grotere kortingen op glb toeslagen, elk transport digitaal en real time volgen, wat dat ook maar betekend: die Schouten is compleet de weg kwijt. Net zoals Eshuis al zegt, doe eens wat aan de gebruiksnormen. Ze wilde tochkringlooplandbouw ? Ja met de ene hand glb subsidies verstrekken en met de andere hand hoge boetes innen voor "fraude", dat is ook een kringloop.

 • Hoogeind

  Jammer dat de heer Calon kort van memorie is niet meer weet hoe het destijds met MINAS 1.0 is afgelopen.

 • Kelholt

  @leo,s vriend "Boerke en Farmer, waarom honderdduizend percelen bemonsteren in plaats van duizenden mestmonsters ?"
  Nou, misschien omdat de Nitraatrichtlijn en de daarvoor opgestelde actie programma's tot doel (horen te) hebben het verbeteren van de waterkwaliteit onder de percelen. De Nitraatrichtlijn is niet opgesteld om mest te bemonsteren of dieraantallen te reguleren.

 • Alco

  @Kelholt. Met de uitspraak van @Leo toont hij aan geen enkel verstand te hebben van de materie.
  De getallen liggen heel anders en de grond wordt toch al bemonsterd.
  Het enige wat dus telt is de toelating tot evenwichtsbemesting.
  En daar kunnen we eerlijk over zijn.
  Al jaren zien we mest als een tekortkoming in de driehoek warmte, water en bemesting.
  Dit jaar dus water.
  Dus mag dit jaar minder mest gerekend worden, want ons uitgangspunt moet blijven: "Een gezonde bodem zonder uitspoeling"

 • leo,s vriend

  Dus mag dit jaar minder mest gerekend worden, want ons uitgangspunt moet blijven: "Een gezonde bodem zonder uitspoeling

  Ofwel, hetzelfde als ik schreef........, alleen niet dit jaar, want eventuele monsters worden deze winter gestoken, en die uitslag kan je niet met terugwerkende kracht gebruiken toch?

 • leo,s vriend

  Alco, niet alle grond wordt bemonsterd.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.