Expertblog

5 reacties

'Precisiebemesting levert grote slag in verminderen CO2-uitstoot'

Er wordt op diverse plaatsen nagedacht over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Precisiebemesting met klimaatvriendelijke meststoffen levert een grote bijdrage.

Het opinieartikel van Gijs Kuneman in Boerderij Vandaag van 22 december bewijst dat in de sector wordt nagedacht over de maatregelen die agrarisch ondernemers kunnen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 3,5 Megaton (Mt) CO2-equivalent per jaar. Dat is een positief signaal voor de vertegenwoordigers van de sector, die zich inspannen voor derogatie en behoud van de omvang van de veestapel. Vooral als dat nadenken leidt tot actie die op korte termijn harde gegevens oplevert waaruit de CO2-reductie blijkt. Daar wacht men namelijk met smart op, of zoals Marc Calon het in zijn openingstoespraak op de Dag van de Precisiebemesting in november uitdrukte: “We moeten volop aan de bak”.

Helaas, het denkwerk van Kuneman levert wat dat betreft slechts indirect bewijsmateriaal op, zoals de afzetcijfers van moderne diepwortelende grassoorten, de afzetcijfers van zaad van groenbemesters en het areaal permanent grasland. Die cijfers betreffen, jammer genoeg, dan ook nog een balansgrootheid, zijnde het organischestofgehalte van de Nederlandse landbouwgronden. Niet de stroomgrootheid waar om wordt gevraagd, namelijk de jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot die met dat hoge organischestofgehalte zou samenhangen.

Schone en Zuinige Agrosectoren

Gelukkig hebben in 2008 de opstellers van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren wel nagedacht over meetbare CO2-reductiemaatregelen en -inspanningen. Dat heeft veel kennis, machines en nieuwe klimaatvriendelijke meststoffen opgeleverd, waar de sector nu veel profijt van zal hebben. Een kwestie van versnellen van de adoptie van precisiebemesting met klimaatvriendelijke meststoffen! Dat levert minstens 40% van de beloofde 3,5 Mt CO2-reductie per jaar op, tot uitdrukking komend op macroniveau in de jaarstatistiek van het kunstmestgebruik, in casu het KAS-gebruik en op microniveau in de mestboekhouding van elke agrarische onderneming. Daar zijn geen grote investeringen voor nodig, dat alles is bewezen en beproefd in het Programma Precisielandbouw (2010-2015).

Laaghangend fruit

Het laaghangend fruit voor onze sector dat snel en gemakkelijk een forse CO2-reductie oplevert, is beschreven in artikel 7.5 van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren (voor een samenvatting zie kader). Het Netwerk Smart Fertilization, voortgekomen uit het Programma Precisielandbouw, spant zich in deze afspraken na te doen komen en organiseert daartoe ook dit jaar weer een groot aantal demonstraties en informatiebijeenkomsten, zie hiervoor de agenda van www.smartfertilizationday.nl.

Overstappen op precisiebemesting met klimaatvriendelijke meststoffen, levert de telers geld op door betere benutting van de percelen, van kant tot kant, hogere, uniforme opbrengsten en minimale verliezen door vervluchtiging, uit- en afspoeling. De betere benutting van de percelen kan tot 20% meer productie opleveren, met name in de weidebouw. Het CLM kan waarschijnlijk snel uitrekenen hoeveel extra CO2 daarmee kan worden gebonden. Nodig is dat niet. Onze sectorvertegenwoordigers hoeven er maar de jaarstatistiek van het krachtvoerverbruik met de dalende afzetcijfers op na te slaan, om de bijbehorende CO2-reductie te bepalen.

‘Duurzaamheid koppelen aan hoge productiviteit; het kan, het moet, de wereld kijkt naar ons’

Dat onze vertegenwoordigers niet met lege handen staan in 2018 als het gaat om bewijsmateriaal van uitgevoerd klimaatbeleid, is mijn nieuwjaarswens. Competente vertegenwoordigers van een competente sector die doet wat hij belooft, namelijk duurzaamheid koppelen aan hoge productiviteit; het kan, het moet, de wereld kijkt naar ons.

Artikel 7.5 Convenant Schoon en Zuinig

Samenvatting van specifieke afspraken overige broeikasgassen in artikel 7.5 Convenant Schoon en Zuinig.

1. De melkveehouderijsector streeft naar het in de Europese Unie bereiken van de laagste emissie aan overige broeikasgassen per liter melk.

5. De ATV-sector (voor zover grondgebonden) ontwikkelt projecten in het kader van precisielandbouw om daarmee emissies uit mest, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

6. De ATV-sector (voor zover grondgebonden) streeft in 2020 naar een vervanging van 50% van de kunstmest door meststoffen met 50% lagere emissie bij productie en aanwending.

9. De rijksoverheid zet zich, met inachtneming van artikel 3, vierde en vijfde lid van dit convenant, in voor medefinanciering van een innovatieprogramma precisielandbouw en bemestingsproeven van klimaatvriendelijke meststoffen.

12. Rijksoverheid en ATV-sector zullen de afspraken uit artikel 7 van dit convenant conform het bepaalde in artikel 12 uitwerken in jaarwerkprogramma’s.   

Laatste reacties

 • landboer

  Vraag me dan altijd af waarom er altijd meer van een ha moet komen,dr is nu al overal teveel van...Vooral in de weidebouw!

 • pinkeltje

  Ga je naar betere benutting van de ingezette middelen en methoden dan gaat je opbrengst omhoog. Dat heet efficiëntie. Hoewel een hogere productie per hectare niet per definitie betekent dat je dan efficiënter hebt gewerkt, en een maximale opbrengst ook geen doel op zich is, maar uit milieu oogpunt en ook financieel oogpunt, zeker bij dure grond zoals in West Europa, is een paar hectare meer bewerken met minder opbrengst niet gauw concurrent met optimaal bewerken en er daardoor ook wat meer af halen. Markttechnisch gezien zou het voor het boeren inkomen een zegen zijn als alle boeren een derde van hun grond niet zouden gebruiken. Maar dat is een utopische gedachte.En wat gaat een boer doen als er per hectare goed wordt verdiend?

 • farmerbn

  Dit artikel gaat niet over CO2 maar over andere meststoffen en het uitrijden daarvan. De schrijver heeft het steeds over klimaatvriendelijke meststoffen maar hij zegt niet wat hij daar mee bedoelt. Waarom zo'n wollig verhaal?

 • Jan-Zonderland

  Een ondernemer neemt neslissingen die gebaseeerd zijn op economische motieven. Als precisiebemesten leidt tot economisch voordeel dan zal de boer daar wel mee aan de slag gaan Ik geloof niet dat er veel zijn die redeneren " ik ga het vandaag maar eens anders doen want dan bespaar ik weer een tonnetje of wat CO2 uitstoot. Zeker zolang het nog steeds niet onomstotelijk vast staat dat het allemaal waar is wat milieumensen ons proberen te doen geloven over het hele CO2 verhaal. Ook de gemiddelde burger gaat uit van economische motieven. Ik denk dat er weinig electrische auto's rond (gaan) rijden die gekocht zijn met als enige motief het milieu te sparen. Als blijkt dat een electrische auto per km niet duurder of zelfs goedkoper is dan een benzine of diesel wagen, dan wil men ze wel. Eerder niet.

 • mtseshuis

  Klopt @Jan Zonderland, zo werkt het nou eenmaal, van geven gaan alle koeien dood... er moet wat overblijven

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.