Redactieblog

21 reacties

‘De burger en de Brabantse veehouderij’

De Brabantse besluiten gaan niet meer van tafel, hoogstens gaan de scherpste kantjes er vanaf.

Wat al jaren verwacht werd, is nu gebeurd: de Brabantse overheid wil minder veehouderijbedrijven, minder dieren en meer duurzaamheid. Er is een serie van maatregelen aangenomen die er feitelijk toe zullen leiden dat heel wat veehouderijen hun deuren zullen sluiten.

De Provincie is daarbij niet over één nacht ijs gegaan, er is vooraf lang gepraat en gerekend. Ook de consequenties, minder bedrijven, grotere bedrijven, en dalende inkomsten, zijn doorgerekend. Het rapport daarover van een kundige wetenschapper is getoetst door een andere kundige wetenschapper en door mij. De Statenleden kunnen dus niet zeggen dat ze de gevolgen van hun besluiten niet kenden. Dat doen ze trouwens ook niet, de coalitiepartijen, inclusief de VVD, hebben tot nu toe hun rug recht gehouden, ook al roeren lokale afdelingen zich.

Bescherming tegen stikstof

De juridisch belangrijkste onderbouwing van de besluiten is bescherming van de natuur tegen stikstof. Daarnaast speelt ook ruimtelijke ordening en gezondheid een rol, maar toch vooral de natuur, want aanpassing van de Natuurbeschermingsverordening is de belangrijkste basis. Dat is eigenlijk een beetje gek, want de echte drijfveer is dat de burgers op het Brabantse platteland steeds meer bezwaar maken tegen de alom aanwezige intensieve veehouderij. Noord-Brabant is al veertig jaar de meest veedichte regio van Europa. Eerst was dat geen probleem: veel burgers op het platteland waren toen vaak nog zeer verbonden met de landbouw. Ze waren boerenkinderen of hadden boerenfamilie, en ze zagen naast de nadelen ook de grote voordelen van de groeiende veehouderij. Gaandeweg is dat veranderd. De meeste plattelanders in Brabant nu hebben niet zoveel meer met de landbouw. Ze werken in de Eindhovense kennisindustrie, ze komen van elders, ze hebben geen boerenfamilie. Die burgers zijn zich teweer gaan stellen tegen de intensieve veehouderij, en dat heeft zich uiteindelijk vertaald in deze besluiten. Natuur is dus alleen de juridische kapstok, de echte drijfveer is de positie en de mening van de burger.

Compensatiegeld lospeuteren

Alles wijst er erop dat het menens is, en dat de besluiten niet teruggedraaid gaan worden. Het enige dat de sector kan doen is de scherpste kantjes er vanaf proberen te halen. Dat is al aan de gang, het opschuiven van de einddatum voor stalaanpassing van 2020 naar 2022 en in sommige gevallen misschien nog wel later, is er een voorbeeld van. Ook kan geprobeerd worden meer compensatiegeld los te peuteren. Noord-Brabant is geen arme provincie, dus de geboden € 30 miljoen is voor vergroting vatbaar. En zo zal er nog wel meer te bedenken zijn. Maar de hoofdzaak, een snelle sanering en verduurzaming, zal niet van tafel gaan, zelfs niet als bij de volgende verkiezingen oppositiepartij CDA weer in het college zou komen.

Laatste reacties

 • oorspronkelijk

  dank je DIRK
  nu kunnen mijn criticasters het wel begrijpen
  want het is een analyse die ik al zo vaak voorgehouden heb
  met dit als uitgangspunt kun je pas aan de onderhandelingstafel
  ontkenning is drammen tegen beter weten in

 • Bennie Stevelink

  Dat het niet om het milieu gaat maar om de leefbaarheid van het platteland was mij allang duidelijk.
  Het probleem is in feite ontstaan door gebrek aan mobiliteit. Allemaal blijven zitten op de plek waar men zit en bedrijfsontwikkeling realiseren door steeds verdergaande intensivering.
  Intensivering die naast maatschappelijke weerstand ook de kostprijs steeds verder omhoog jaagt. Dus het is ook bedrijfseconomisch nadelig. De laagste kostprijs heb je door je te vestigen op een plek waar ruimte is en je elkaar niet in de weg zit.
  Bij ons in het dorp zijn de afgelopen 15 jaar 8 melkveehouders vertrokken, 1 naar Duitsland, de rest in noordelijke of westelijke richting. Daarnaast nog flink wat stoppers. De overgebleven bedrijven kunnen groeien zonder dat de veedichtheid toeneemt.

 • f.p.zomer

  Wie maakt bestemmingsplannen?
  Wie geeft vergunningen af?
  Zijn al die stallen illegaal gebouwd?
  Hier hoor je niets over,alles op het bordje van de veehouder.

 • Jaap39

  Inderdaad Zomer, vanuit die kant gezien is er legaal ondernemerschap geweest in Brabant. Een flinke compensatie regeling ligt voor de hand.

 • alco1

  Dirk.
  Dat er daar in Brabant een plaatselijk probleem is hoef je niemand te vertellen.
  Maar dat heel Brabant en daaruit volgend heel Nederland de gevolgen kan ondervinden, moeten we zien te voorkomen.

 • HHWM

  Brabant of een andere provincie: alle bedrijven zijn legaal aanwezig. Daar inbreuk op maken is óf onrechtmatig, of onevenredige benadeling. In beide gevallen is compensatie geen gunst maar een recht. Probeer eens een burger voor een euro te benadelen; dat zal echt niet lukken, men eist schadevergoeding en krijgt dat. Wat nu in Brabant gebeurt, gebeurt straks ook in andere provincies. Dat mag weer geen geld kosten dus men zal proberen de compensatie achterwege te laten of zo laag mogelijk te houden. Schande, schande, schande....

 • j.verstraten1

  De analyse van Dirk klopt ( behalve dan dat de criticasters niet zoveel met de veehouderij hebben, ze hebben een probléém met de veehouderij, niet in het algemeen, maar lokaal, in de naaste omgeving). Het gaat niet om natuur, het gaat om de mening van de burger. Dat overwegende gaat de brabantse aanpak het probleem - het maatschappelijk draagvlak- niet oplossen, meer het moddert voort. En dat weten GS ook maar dat boeit ze niet. Het is dus nog maar een begin van een nieuwe benadering. De melkveehouderij wordt hier in meegesleurd, want draagvlak voor melkveehouders is voldoende aanwezig. Bouwvlakken van max 1,5 ha en BZV zorgen ervoor dat deze bedrijven toch al nauwelijks kunnen groeien en zeker niet naar veestapels van 250 koeien en meer.

 • Beste Dirk,
  Waar de provincie Brabant en blijkbaar ook jij aan voorbij gaan is dat de argumentatie minder stikstof geen stand gaat houden als je een beetje bredere orientatie gebruikt zul je zien dat juist de stikstofargumentatie redelijk aan belang heeft ingeboet. En de komende maanden nog veel zal gaan inboeten.
  Als deze juridische onderbouwing onderuit gaat komt het hele besluit in een volstrekt ander daglicht te staan.

  Ook ik ben geen aanhanger van niet grondgebonden veehouderij laat dat helder zijn.
  Maar een provincie bestuur dat zoch gedraagt als een soort Polpot light om op basis van een ideologie een sector voor belangrijk deel de nek om draait.

  Dit besluit zal leiden tot nog meer schaalvergroting en nog meer intensivering precies de andere kant op als men graag wil zien.
  Hopelijk heb je ook dat in je advies aangegeven.
  Zo niet dan heb ook jij niet begrepen wat de gevolgen zijn van dit zo ongelovelijk domme besluit.

  Nogmaals dat er een discussie wordt gehouden over het aantal dieren prima geen problemen mee.

  Maar zoek dat een valide basis en niet een technisch argument wat geen stand gaat houden want dat is een recept voor een toekomstige berg ellende.

  Dat zou Sicco op zijn minst graag hebben gezien van iemand die op een leerstoel zit die zijn naam draagt.


  Met vriendelijke groet,

  Jan Cees Vogelaar

 • xw

  Vogelaar,
  Is het misschien iets om je in te zetten om de gehele brabantse intensieve veehouderij verplaatst te krijgen naar de Flevo-polders??. Daar is ruimte genoeg. Brabants veeprobleem opgelost en het scheelt heeel veel geld en jaren van je leven om in dat geval dan niet te gaan procederen.
  Scherpe blik heeft die Strijker. Hij zou het zo maar eens bij het rechte eind kunnen hebben.

 • alco1

  xw. Nog even weer de reactie van Vogelaar lezen.

 • oorspronkelijk

  sentimenten
  in mijn beleving zijn de genoemde sentimenten een doekje voor het bloeden
  de hele sector is aan een herwaardering toe
  ten eerste financieel maar ook qua arbeidsmoraliteit
  meer dan 2 volwaardige arbeidskrachten genereren een gemiddeld inkomen.
  veel mensen gewend aan 36uur kunnen daar niet meer voor gevonden worden
  concurrentie van zuid en oostEuropeanen maakt de afstand steeds groter.
  grootschalige landbouw en socialisme ontstaan door armoede op het platte land b.v Groningen
  de schuld geven aan de grachtengordel is niet de oorspronkelijke ontvreemding
  goodwil is er onder de bevolking zie boer zoekt vrouw en zwarte cross
  dat heeft een andere dimensie dan in februari april mei en de hele zomer dagen bemesten vooral omdat koeien en jongvee meeste tijd binnen verblijven
  door het lage arbeidsloon voor het werk en de weersinvloeden haakt de allochtoon af
  uitwassen van andere europese werkers roepen ook weerstand op
  wetgeving kraakt bij ruimtelijke ordening en zorg voor omgeving
  als ook nbw vergunning
  als de habitat en vogel richtlijn en interum wet!(1984) gehandhaafd en vervolg stappen gecreëerd waren was de anti beweging nooit zo groot en machtig geworden

 • ENDE902

  Toen Cees van 't Hart nog ceo van Friesland Campina was, trof ik deze man op een ledenvergadering achter de bestuurstafel. Hij was 's-middags voor overleg op een ministerie in Den Haag geweest en vervolgens doorgekomen naar de vergadering. Wat mij altijd is bij gebleven, is dat toen Cees het woord kreeg hij eerst kort z'n hart luchtte over zijn gesprekken in Den Haag. Hij zei, dat hij blij was nu weer eens over melk en koeien te kunnen spreken i.p.v. over de vervuilende waarde van koeien in vergelijking met de vervuilende waarde van auto's etc.. Nu jaren later begint mij het plaatje wel duidelijk te worden. In Den Haag wordt al jaren geroepen over ondersteunen van de kenniseconomie en aanverwante hoogwaardige industrie. Dat dit ten koste zou moeten gaan van de veehouderij in Nederland is gemakshalve maar nooit als zodanig gecommuniceerd.
  Uit bovenstaand oogpunt redenerend is het invoeren van het fosfaatplafond wel verklaarbaar en moet gezien worden als een maatregel om het aantal dieren te beperken in Nederland. Waarschijnlijk was het diplomatiek handig om dit onder het hoofdstuk derogatieaanvraag onder te brengen om zo te verdoezelen dat het over een specifiek Nederlands beleidsvoornemen gaat. Het aanpassen van het plafond door verrekening van verwerkte/geëxporteerde mest was dan natuurlijk helemaal uit den boze, want dat haalde het beleidsvoornemen onderuit.
  Hoe het verder gelopen is, dat weten we allemaal.

 • xw

  Ben je mal Alco, ellenlang geleuter joh, ieder ziet 't door z'n eigen bril, vind het lezen de moeite niet waard, ook niet om hier te reageren trouwens, stom.

 • ...............

  Zometeen N ruimte voor industrie en transport. DAT is de dubbele agenda!

 • Bennie Stevelink

  Wat Vogelaar zegt komt er in feite op neer dat als ze in Brabant minder vee willen dan moeten ze dáár een discussie over voeren en beleid op maken en niet discuseren en beleid maken over stikstof.
  Op de eerste plaats is het stikstofargument volgens Vogelaar aanvechtbaar.
  Op de tweede plaats leiden maatregelen gericht op stikstof tot een ontwikkeling die men juist niet wil.

 • John*

  ach die toezeggingen van 2028 waren al gedaan.. wat heb je er nu aan om alles in 4 jaar tijd te laten schakelen of om te laten stoppen. Niemand die dat bij kan houden. Ze praten de hele tijd over het 'versnellen' van de verduurzaming. Als je reactie wilt versnellen heb je een katalysator nodig, een middel zodat bedrijven die het makkelijk kunnen nu al schakelen of bedrijven die willen stoppen nu al afhaken. Dan wordt er uiteindelijk al eerder ingegrepen, iedereen kan het tempo bijhouden en de milieuwinst is hetzelfde.. de mestverwerkingsplicht doet ook zijn werk dankzij de vvo's. Dat hadden we met stikstof ook kunnen doen.

 • WGeverink

  In Nederland heeft men het woord "duurzaam/verduurzaming" uitgevonden om op de plek in een zin te zetten waar anders heel negatieve en onpopulaire woorden zouden kunnen komen te staan. Woorden als uitroken, uitrangeren, koude sanering zijn woorden waarmee de overheid veel mensen tegen zich in het schild kan jagen. Met het woord "verduurzaming"kan in zo'n geval toch een positieve draai gegeven worden aan iets heel donkers en negatiefs. Het woord "duurzaam" wordt ook door dit blad vaak gebruikt op plaatsen waar "politiek correct" zou moeten staan.

 • Daan1

  Nu was/is er een kartrekker (van de Hout) die het via natuur en gezondheid doet.(doet het meteen goed bij zijn achterban, die wel van zulke ideeën houd)...dat VVD mee zou doen was drie, vier jaar gelden al duidelijk. Toen sprak Mieke Gerardts al in Landhorst de woorden: "we willen als (oost)Brabant een hightechregio worden/zijn en daarvoor zullen we veel hoog opgeleide vaklui moeten aantrekken en woonruimte bieden, en u denkt toch niet dat zulke mensen tussen de varkens en kippen gaan wonen? Dus een straal van 50 km rond Eindhoven moet aantrekkelijk gemaakt worden......en zo geschiedde....helaas.
  En dat eten van die mensen kan wel van honderd km. verderop komen .

 • Peerke1

  Ik lees vandaag in het ED dat van de Hout de hele agrarische sector een en al oude meuk vindt. Hij zou zich diep moeten schamen. Maar dit zegt dus hoe hij is. Arme mensen die met hem samen moeten leven. Diep en diep triest.

 • fietskip

  Alles draait om emotiepolitiek gedreven door een paar kleine groeperingen die veel herrie maken.
  Daarmee stelt men de zetels zeker.
  Als het werkelijk om gezondheid ging zou men snel wat bedrijven wegkopen en de gezondheid is direct "beter".
  Men stelt de regels zo snel mogelijk hoger om zo veel mogelijk bedrijven te elimineren zonder dat het hen geld kost en dat ze zo de handen in onschuld kunnen wassen.
  Ze willen minder vee?
  Dat kan , maar koop dan bedrijven uit en zorg zo DIRECT voor oplossingen en tijd voor de blijvers!
  Je kunt niet rechten vastgelegd in vergunningen afpakken en aan anderen geven Zonder compensatie!
  Dat is asociaal.

 • krulsaart

  Ik was tevreden met 650 zeugen op mijn bedrijf. Door dit geouwehoer moet ik 1 stal vervroegd slopen en een nieuwe terugbouwen. Zoals bij elke nieuwe wetgeving moet ik weer uitbreiden om de kosten te kunnen verdelen over meer zeugen. Dat is het probleem!

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.