4 reacties

Eerste, noodzakelijke stap op weg naar transitie veehouderij

De provincie Noord-Brabant heeft een pakket maatregelen neergelegd om een serieuze stap te zetten op weg naar een maatschappelijk gedragen en duurzame veehouderij in Brabant.

De provincie neemt nu terecht haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang, maar hiermee zijn we er nog lang niet. Dit pakket maatregelen is niet het einde van de transitie van de veehouderij, maar pas het begin. De komende tijd moeten overheid, veehouderijsector, natuur- en milieuorganisaties en burgers samen werken aan een maatschappelijk gedragen, duurzame veehouderij.

Staldering varkens- en pluimveestallen

De provincie stelt voor om staldering in te voeren voor varkens- en pluimveestallen in Midden- en Oost-Brabant. Dat betekent dat als een veehouder zijn bedrijf wil uitbreiden, er eerst iets meer stalruimte elders moet verdwijnen. Het was beter geweest om staldering in heel Brabant in te voeren en ook melkvee eronder te laten vallen, maar dit is toch een stap in de goede richting. Het zorgt in de overbelaste gebieden immers voor een stop op de groei van de veestapel, waardoor op termijn de veedichtheid in die gebieden en de daaruit voortkomende overlast in ieder geval niet zal toenemen en waarschijnlijk iets zal afnemen.

Brabant is een veedichte provincie. Er is nu besloten flink te gaan verduurzamen. Foto: Matthijs Verhagen
Brabant is een veedichte provincie. Er is nu besloten flink te gaan verduurzamen. Foto: Matthijs Verhagen

Snel scheiden van mest bij de bron

Het zo snel mogelijk scheiden van mest bij de bron is een goed idee, omdat het de emissies reduceert. De provincie kiest er echter voor om ruimte te bieden aan grootschalige mestbewerking in Brabant, waarbij het Brabantse mestoverschot als plafond geldt. Er zijn veel vraagtekens te zetten bij grootschalige mestbewerking. Enerzijds is het geen aanpak bij de bron, maar een end-of-pipe-maatregel. Anderzijds is er nog altijd geen garantie te geven dat mestverwerking überhaupt kan renderen en kan leiden tot volledige afzet van het overschot elders, terwijl het bovendien omvangrijke investeringen vergt. De enige echt duurzame oplossing voor het mestoverschot is en blijft dan ook een fors kleinere veestapel.

Blijvende aandacht stikstofdepositie

Het terugdringen van ammoniakemissies uit de veehouderij is een urgente kwestie vanwege de toenemende schadelijke effecten op natuur en volksgezondheid. Hoewel de stikstofemissie tot 2005 aanzienlijk is gedaald, stabiliseert de stikstofdepositie zich nu op een nog altijd veel te hoog niveau. De overeengekomen doelen worden in het huidige tempo dan ook niet gehaald. Daarom is het terecht dat de provincie nu – op grond van het Convenant Stikstof, dat onder andere door BMF en ZLTO is ondertekend – ingrijpt door oude stallen versneld uit te faseren en ook geiten onder deze regeling te brengen. Deze stap is noodzakelijk, maar de feitelijke afname van de stikstofdepositie op natuur is nog niet voldoende. Dit vraagt dan ook om blijvende aandacht.

‘Duurzame veehouderij is wat ons betreft de veehouderij van grondgebonden boeren’

Naar een duurzame veehouderij

De nu voorgestelde maatregelen zijn noodzakelijk, als eerste stap in de verdere ontwikkeling naar een duurzame veehouderij. Over de ontwikkelingsrichting daarvan heerst evenwel nog veel onduidelijkheid. Er wordt in de plannen onvoldoende perspectief geboden aan veehouders die een andere weg in willen slaan. Duurzame veehouderij is wat ons betreft de veehouderij van grondgebonden boeren, die zelf hun mest benutten om hun voer te telen. Dat zijn boeren die door circulair te werken de balans weten te vinden tussen de behoefte van de bodem en de productiviteit van diezelfde bodem en daarnaast zorgen voor een aantrekkelijk en leefbaar landschap. Die boeren horen thuis op het platteland van Brabant en verdienen onze steun.

Laatste reacties

 • Piet Piraat

  Geeft Boerderij hiervoor werkelijk een podium? Is het zo moeilijk om de ruimte met inhoud te vullen die niet op dit soort leugenaars is gebaseerd?

 • holeinone1

  @boerderij, milieudefensie een podium geven?? Betalen ze daarvoor?

 • Maas1

  Duurzame veehouderij is alleen het principe van de totale omvang in zijn geheel met een gezonde marktwerking. geen standalone boertje uit de jaren 1930. Wij hebben als boeren alleen wat aan milieu clubs als men constructief kan nadenken,principes alla Volkert van de Graaf of Sjoerd van de Wouw daar hebben wij niets mee.

 • John*

  goh ik hoor t woord circulair vallen, de intensieve veehouderij (in het bijzonder de varkens) is de circulaire spil in de voedselkolom. Bedankt voor de erkenning.

Of registreer je om te kunnen reageren.