‘Weidevogels houden van agrarisch natuurbeheer’

Provincie Noord-Holland wil de regeling voor agrarisch natuurbeheer binnen het Nationaal Natuur Netwerk per 2027 stopzetten. Dit is een gevaar voor zowel boerenbedrijven als voor de natuur, vinden Claudia Weemhoff en Willemien Koning.

Weidevogels hebben ook in de toekomst ruimte nodig in het Noord-Hollandse landschap. Ze doen het nu uitstekend op de akkers van agrariërs die zich daarvoor aan speciale regels houden. Dit zijn veelal leden van de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s), die heel betrokken zijn bij de natuur. Veel agrariërs die land beheren binnen het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), willen zich hiervoor graag blijven inzetten, maar ze willen ook verder met hun bedrijf. De Provincie Noord-Holland is van plan de natuurbeheerregelingen te wijzigen. Hiervan lijken niet alleen de weidevogels de dupe te worden.

Subsidies en compensaties

Zowel voor agrariërs als voor natuurbeheerders bestaan er veel regels en financiële regelingen. Om bepaalde doelen te bereiken, verstrekken overheden subsidies of compenseren inkomstenderving voor het achterwege laten van productieactiviteiten. Bij elkaar is dit een complex stelsel. Als het wijzigt, moet goed onderzocht worden of het beoogde effect inderdaad behaald wordt.

‘Afschaffen agrarisch beheer slecht voor weidevogel én boer’

De agrariërs hebben veel ervaring met bescherming van weidevogels en weten als geen ander hoe je landbouw en natuur kunt combineren. CDA en D66 in Noord-Holland zijn van mening dat natuurbeheerpakketten goed bekeken moeten worden op effectiviteit, maar volledig afschaffen van agrarisch natuurbeheer lijkt zowel voor de weidevogel als voor de agrariër slecht uit te pakken.

‘De agrariërs hebben veel ervaring met bescherming van weidevogels en weten als geen ander hoe je landbouw en natuur kunt combineren.’

In Noord-Holland is veel weidegrond, die uitermate geschikt is voor weidevogels om een nest te maken en te broeden. Weidevogels en koeien zijn met elkaar verbonden. De mest zorgt voor insecten die nodig zijn om jongen groot te brengen. De boeren stellen het maaien uit, zodat de jongen kans krijgen om veilig op te groeien. Daarvoor worden ze financieel gecompenseerd. Via de ANV’s bereiken we goede resultaten.

Weidevogels en koeien zijn met elkaar verbonden. De mest zorgt voor insecten die nodig zijn om jongen groot te brengen. De boeren stellen het maaien uit, zodat de jongen kans krijgen om veilig op te groeien.

Noord-Hollands plan voor einde regeling ‘niet de juiste weg’

De Provincie Noord-Holland wil echter de regeling voor agrarisch natuurbeheer binnen NNN per 2027 stopzetten. En omdat veel contracten 6 jaar lopen, stopt het agrarisch natuurbeheer al vanaf 2021 op veel gronden. Dit lijkt ons niet de juiste weg. We vrezen dat de natuurdoelen dan zeker niet gehaald worden. De ANV Water, Land en Dijken en LTO Noord hebben hierover onlangs een rapport opgesteld.

Grotere en kleinere agrarische bedrijven zijn belangrijk voor Noord-Holland. Ze dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, gezondheid, voedselzekerheid en kringlooplandbouw. Aan de veehouderij worden inmiddels steeds verdergaande voorwaarden gesteld omwille van milieu, verduurzaming, dierenwelzijn, voedselveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor agrarisch ondernemen.

‘Boeren nodig voor gezond voedsel én landschap’

Boerenbedrijven zijn nodig voor gezond voedsel en voor het behoud van het kenmerkende open Noord-Hollandse polderlandschap. Agrariërs hebben veel kennis van het gebied waar ze al generaties lang wonen en werken. Samen met de natuurorganisaties zorgen ze voor rijke bodems en biodiversiteit. Nieuwe samenwerkingsvormen kunnen lokaal wellicht tot nog betere resultaten leiden.

‘Extensieve bedrijven lijken gestraft te worden’

Wij horen bij vele bezoeken aan boerenbedrijven, dat door het verdwijnen van de financiële compensatie voor agrarisch natuurbeheer binnen NNN niet alleen de continuïteit van een flink aantal agrarische bedrijven onder druk staat, maar ook dat de weidevogels hier niet mee geholpen zijn. Juist de boeren die extensiever boeren met oog voor de natuur, lijken gestraft te worden. Dat moet voorkomen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.