laatste update:5 mei 2017

‘Vereenvoudiging GLB nodig’

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU staat voor een nieuwe ronde van veranderingen. Europees boerenvoorzitter Martin Merrild pleit voor vereenvoudiging van regels, voor behoud van inkomenstoeslagen en voor nieuwe vormen van risicomanagement.

Wat we nodig hebben voor de toekomst is een sterk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), met gemeenschappelijke, moderne en eenvoudiger regels die voor de hele EU gelden. Dat is nodig voor een vitale sector.

We hebben het niet over een hervorming van het GLB, want het heeft behoorlijk goed gewerkt voor zowel boeren als consumenten. Het voorziet consumenten van goed voedsel tegen betaalbare prijzen, terwijl het tegelijk een motor is voor groei en banen in plattelandsgebieden. Dit alles tegen een kostprijs van minder dan 1% van de publieke bestedingen binnen de EU.

Maar voor zaken zijn die niet goed gaan, is aanpassing nodig. Copa is het zeer onlangs eens geworden over haar visie op de toekomst van het GLB. Een position paper met haar visie is ingebracht in de openbare raadpleging die de Europese Commissie houdt over dit onderwerp, en die tot 2 mei openstond voor inbreng.

‘De complexiteit van het GLB belemmert innovatie en efficiëntie’

Vereenvoudiging nodig

Een sleutelkwestie voor ons is vereenvoudiging van het huidige beleid. Het is van groot belang dat het GLB eenvoudiger wordt. De complexiteit ervan belemmert innovatie en efficiëntie – vooral de vergroeningsmaatregelen – en het is een last voor de boeren. In mijn eigen land, Denemarken, zegt 70% van de boeren dat bureaucratie het vervelendste is van het boerenbestaan.

Om boeren en hun samenwerkingsverbanden te helpen bij het overwinnen van de groeiende uitdagingen – variërend van weersextremen tot sterke schommelingen op de markten– en om het potentieel van de sectoren landbouw en bosbouw in de EU optimaal te benutten, is het ook in de toekomst van groot belang om een sterk GLB te hebben, met gemeenschappelijke regels voor de hele EU.

We hebben zowel de eerste als de tweede pijler van het GLB nodig, evenals directe betalingen aan boeren, want dat is het beste middel om boeren te helpen hun risico’s te managen en hun inkomens stabiel te houden. Directe betalingen moeten naar actieve boeren gaan.

Voor de periode na 2020 moeten instrumenten op bedrijfsniveau worden ontwikkeld die boeren helpen om te gaan met de groeiende volatiliteit van markten. Er moeten nieuwe en beter werkende maatregelen beschikbaar komen voor risicomanagement door boeren. Deze instrumenten moeten op vrijwillige basis door boeren gebruikt kunnen worden.

Het draait volgens Merrild niet alleen om markten. Het gaat ook om het waarborgen van een aantrekkelijk leven op het platteland. Foto: Hans Prinsen
Het draait volgens Merrild niet alleen om markten. Het gaat ook om het waarborgen van een aantrekkelijk leven op het platteland. Foto: Hans Prinsen

Groter deel naar de boer

Het is ook belangrijk dat boeren een groter deel krijgen van de prijs die consumenten voor hun voedsel betalen. Van de prijs van een biefstuk, bijvoorbeeld, komt maar 20% bij de boer terecht. Productie moet beter afgestemd worden op de vraag van de consument. Consumenten vallen op nieuwe, innovatieve producten of producten die inspelen op de laatste consumententrends, en daar moeten we van mee profiteren. We moedigen producenten ook aan om zich aan te sluiten bij producentenorganisaties zoals coöperaties, zodat ze hun producten beter kunnen vermarkten en een betere prijs kunnen krijgen. Om succesvol te zijn moeten coöperaties innovatief zijn en consumententrends volgen.

Maar het draait niet alleen om markten. Het gaat ook om het waarborgen van een aantrekkelijk leven op het platteland, om jonge mensen de sector in te krijgen en de exodus van het platteland te stoppen. Uitvoering van de verklaring van Cork 2.0 – ‘Een beter leven in plattelandsgebieden’- is essentieel om te verzekeren dat de juiste middelen ingezet worden voor een duurzaamer en slimmer platteland.

Breedband internet

We moeten de infrastructuur verbeteren en toegang tot breedband internet voor alle boeren is nodig zodat ze hun bedrijven kunnen ontwikkelen en kunnen delen in de voordelen van smart farming en digitale technologie. Smart farming en precisielandbouw helpen om meer te produceren met minder middelen. Grondstoffen zoals kunstmest worden efficiënter gebruikt. Dat drukt de kosten.

Tot slot moeten we alle beschikbare middelen en fondsen optimaal benutten, niet alleen de agrarische. Het GLB, inclusief het plattelandsontwikkelingsbeleid en de activiteiten van rurale netwerken leveren al voordelen op voor de plattelandsgemeenschap. Maar we moeten ook mikken op het structuurfonds (EFS) en het fonds voor strategische investeringen (EFSI). Deze moeten beter worden ingezet bij voor het platteland. Denk aan verbetering van infrastructuur en onderwijs en aan beter gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Toegang tot breedband netwerken, tenslotte, is niet alleen belangrijk voor smart farming-technologieën, maar voor alle soorten kleine en middelgrote ondernemingen in plattelandsgebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.