Commentaar

4 reacties

'Omslag nodig in mestdenken'

Mest wordt nog te veel als restproduct weggezet, terwijl het waarde heeft. Het wordt tijd om werk te maken van een duurzaam, blijvend afzetkanaal voor mest en mestproducten.

Akkerbouwers zijn bezig met precisielandbouw, bemesten op maat. De veehouderij levert vooral anonieme mest met de vraag wat de gehaltes zijn. Een gat gaapt. Hans Huijbers, portefeuillehouder Verduurzaming bij LTO Nederland, windt er op het Nationaal Mestcongres van Boerderij geen doekjes om. Er is nog een flinke weg te gaan, misschien is wel een cultuuromslag nodig.

Verantwoorde mestafzet met kennis over gehaltes

Mest is nog vooral een restproduct. De afzet kent geen keten. Dat zou wel moeten. Een verantwoorde afzet naar akkerbouwers met kennis over gehaltes, in elke schakel afgegeven met een garantieverklaring. In die denkwijze is mest geen anoniem restproduct, maar een product met potentiële waarde.

'Normaliseren' van mestmarkt

Die positie is er nu nog niet. De mestmarkt is ernstig verstoord, niet in de laatste plaats door de explosieve groei in de melkveehouderij. Prijzen lopen op van €20 tot €25 per kuub. De fosfaatproductie in de veehouderij ligt ver boven de afgesproken 84,9 miljoen kilo. Volgens becijferingen van Boerderij moet door ingrijpen van staatssecretaris Van Dam het aantal koeien in 2018 dalen met 160.000. De mestmarkt zou weer kunnen ‘normaliseren’. Wat dit precies voor de prijs inhoudt, weet niemand.

Meer mestverwerkingscapaciteit

De verwerkingscapaciteit is ver onder de maat. Volgens voorzitter Ruud Tijssens van het Mestinvesteringsfonds moet deze met 11 miljoen kilo fosfaat groeien naar het doel van 55 miljoen ton in 2017. Er staat het nodige op stapel; realisatie ervan stuit veelal op stroperige vergunningprocedures.

Geen verdeeldheid maar samenwerking in sector

De sector is probleemeigenaar en moet het voortouw nemen. Helaas is de sector verdeeld. Veehouders onderling, veehouders en intermediairs, intermediairs en kunstmestindustrie. Ten langen leste heeft de sector om overheidsregie − lees: een mestwet − gevraagd! Met dit gegeven wordt het tijd om gezamenlijk werk te maken van een duurzaam, blijvend afzetkanaal voor mest en mestproducten. Dat kan alleen als de klant, binnen en buiten Nederland, centraal komt te staan.

Laatste reacties

 • alco1

  Boeren met mest plaatsingsruimte hebben geen enkel probleem.
  Laat dit de toekomst zijn ipv. afhankelijk zijn van de handel in mest.
  Wie dus meer wil moet zijn eigen probleem maar oplossen.
  Daarom moet het fosfaatrecht geseponeerd worden.
  Het is toch te gek voor woorden zijn als je land koopt daarbovenop nog eens te moeten investeren in rechten.

 • ropsdairy

  Mest is geen afvalprodukt maar een voedingstof voor gewas en bodem.

 • alco1

  Ach en dat gezemel over minder vlees en melkproducten consumeren om opwarming van de aarde tegen te gaan.
  Als er iets aan de kringloop voldoet is het de veehouderij wel.
  Men ziet alleen de CO2 uitstoot en methaan en lachgas.
  Om te kunnen schoppen "vergeten" ze maar even dat de producten die het vee vreet het omgekeerde doet met behulp van de mest.

 • Hoogeind

  Mest is een waardevol restproduct. Vijftig jaar geleden werd er voor betaald en mochten veel pachtboeren zelfs geen mest afvoeren. In Frankrijk betalen akkerbouwers nog steeds mooie prijzen voor steekvaste mest. De markt doet echter haar werk. Is er teveel dan daalt de prijs. We zien dit nu ook bij aardolie en melk.
  Oplossing: Veehouderij grondgebonden maken, dan kunnen we zonder "kunst en vliegwerk" de kringlopen grotendeels sluiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.