Redactieblog

3697 x bekeken 28 reacties

Mestfraude

Op grond van verschillen tussen meetresultaten en modelberekeningen sprak Staatssecretaris Dijksma onlangs het vermoeden uit dat mestfraude een rol speelt bij de hoge concentraties van nitraat in het grondwater in de zuidelijke provincies.

Dat is een ernstige beschuldiging; het zou natuurlijk ook aan de rekenmodellen kunnen liggen. Aan de andere kant: er is regelmatig sprake van onregelmatigheden met mest, dus echt uit de lucht gegrepen is het vermoeden van Dijksma niet.

Zoals gebruikelijk was de reactie van 'de politiek' dat er scherper moet worden gecontroleerd. Dat is echter niet zo simpel. Er zijn ruime mogelijkheden om met mest te rommelen. Mest wordt op tienduizenden plaatsen geproduceerd en aangewend, de productie is sterk geconcentreerd in een deel van het land, de samenstelling wisselt en het wordt kris kras door het land getransporteerd. Ook de opeenstapeling van regels en uitzonderingen, die bovendien voortdurend veranderen, werkt gerommel in de hand. De recent ingevoerde verplichte mestverwerking, met haar zonering, variërende verwerkingspercentages en mogelijkheden tot overdracht van verplichtingen, maakt het geheel nog minder overzichtelijk en handhaving dus lastiger.

Kern van het probleem is dat er meer mest wordt geproduceerd dan er tegen beperkte kosten – dus op eigen grond of dicht in de buurt – kan worden afgezet. Het is dan verleidelijk om duurdere afzetmogelijkheden zoveel mogelijk te ontwijken.

Het verschil tussen mestproductie en goedkope afzetmogelijkheden neemt de komende jaren toe door de uitbreiding van de melkveestapel, de recente aanscherping van de derogatievoorwaarden en de (beperkte) verruiming van de varkens- en pluimveerechten. Hoe groter dit verschil, des te sterker is de neiging tot fraude en ander sjoemelgedrag.

Als de dierrechten worden afgeschaft, zoals de Tweede Kamer wil, wordt dit probleem alleen maar groter. Enerzijds pleiten voor een strengere aanpak van mestfraude en anderzijds voor afschaffing van dierrechten, komt neer op harder dweilen en tegelijk de kraan verder opendraaien. Zoiets komt in de politiek vaker voor.

Laatste reacties

 • jinkehes

  Cees van Bruchem is voor zover ik weet de eerste die op deze site durft beweren dat het nieuwe mestbeleid, de aanscherping van de derogatie en het open stellen van de POR niet bevorderlijk zijn voor het terugdringen van de mestfraude. Laat Brussel het maar niet horen. Vooral over de overdracht van verplichtingen heb ik mij verbaasd. Dat is toch zo fraudegevoelig als ik weet niet hoe?

 • schoenmakers1

  waarom hoor ik niks over het feit dat er door de overheid gehanteerde meetgegevens veel hogere nitraatgehaltes worden waargenomen als door andere meetinstanties?

 • alco1

  Jammer dat `van Bruchem` geen bruggetje maakt naar de `Evenwichts bemesting`, daarmee zou alle fraude uit de wereld zijn en realistische cijfers iedereen tevreden stellen.
  Zoals de mestwet nu is nodigt het gewoon fraude uit, net als de opiumwet.

 • Mozes

  Evenwichtsbemesting is hard nodig in de melkveehouderij maar lost het probleem van de mestfraude in de varkenshouderij niet op. De mestfraude in de varkenshouderij bestaat eruit dat men door te frauderen met mestmonsters op papier 4 keer zoveel afvoert dan men in werkelijkheid afvoert. De mest die op papier is afgevoerd maar in werkelijkheid nog in de put zit wordt vervolgens gedumpt op zo'n kort mogelijke afstand.
  Of uit een grondmonster nu blijkt of er 20 ton of 40 ton per ha opgebracht mag worden maakt niets uit. Op papier is de mest er immers niet meer en kan dus onbeperkt gedumpt worden. Dit leidt tot hoge nitraatgehaltes en veroorzaakt dat heel Nederland met strengere derogatieregels te maken krijgt.
  De varkenshouderij heeft in de loop der jaren de hele samenleving tegen zich in het harnas gejaagd. Nergens wordt de varkenshouderij nog geaccepteerd. Als de varkenshouderij doorgaat met de mestfraude zullen ze ook andere agrarische sectoren zoals de akkerbouw en de melkveehouderij tegen zich in het harnas jagen.
  Niemand accepteert dat andere sectoren over een aantal jaren nog strengere bemestingsregels krijgen of zelfs helemaal geen derogatie meer krijgen omdat de varkenshouders blijven doorgaan met mestfraude.

 • Bart Jan

  Nou Nou Nou Mozes, Pas jij even op vriend met wat je allemaal zegt! een gang naar de rechter is zo gemaakt.

 • zon

  Mozes moet even in het achterhoofd houden dat de varkenshouderij ondanks dat ze op heel veel aspecten hun uiterste best doen,steeds weer de grond worden in geboord.De melksector kan mooi praten met hun linkse vriendjes en subsidies en andere voordeeltjes zoals vergunningbeleid en derogatie en wat niet meer.

  De varkenshouder moet ook zijn kost verdienen en zal ook wel eens iets doen wat niet helemaal mag,maar ze willen ook wel eens waardering voor hun inspanningen.

 • BO(skabout)ER

  alle frauderende boeren die bewust de zaak flessen mogen van mij achter de tralies, ze verpesten het voor de hele sector.

 • Matthijs Verhagen

  Deze blog suggereert dat de 'wirwar aan mesttransporten' een soort van ongecontroleerde bedoening is. Dat is natuurlijk niet zo. Met AGR-gps en automatische monstername zijn zowel laad-losplaats, gewicht en gehaltes exact en realtime beschikbaar bij de overheid. Lijkt me dat e.e.a. dan toch controleerbaar is. Als dat met al deze data nog niet mogelijk is, dan faalt het systeem en/of de controle. Er wordt een hoop gesuggereerd rondom vermeende fraude, echter feiten zijn er niet. Publieke discussies zonder feiten zijn vrij zinloos. Zeker wanneer groepen/sectoren tegenover elkaar worden gezet.
  Als binnen de toch al kleine agrarische sector twee groepen elkaar zo zwart maken als in de reacties hierboven, dan is dat de dood in de pot. Besef dat goed.

 • zon

  De uitspraken van Mozes vragen om een minder fatsoenlijke reactie.

 • loef

  Knap rommelen met mest, bon als er biggen komen met gewichten, bon van de voer firma met alle gegevens wat er in zit plus gewichten, rendac staat alles geregistreerd, aflever bon van de varkens als ze gaan geen enkel chauffeur die vertrekt als het niet klopt krijg je nog de afrekening van de slachthuis met de gewichten, tussen in kijkt de boekhouder en de bank nog op je vingers, alles gaat de diverse computers in in een muis klik zijn de gegevens in assen
  Mest transporten volledig met gps + monsters anders durven ze al weer niet te rijden, of het moet naar eigen grond gaan...
  al die fraude plegen vallen door de mand, kan 2 jaar duren...
  Dus die suggestie dat er 40% gerommeld kan zo de prullenbak in!!
  Sterker ik produceer minder mest met lager gehalten, als ik van assen op mag geven.
  Ik denk dat Brussel bang is dat Nederland gewoon beter de mestregeltjes op orde(mineraal) heeft als de rest van de EU.
  O,ja ik heb ook nog wat koetjes naast die 400 varkens.
  Verhuur grond aan een akkerbouwer mag daar nu nog mijn eigen mest op reiden dadelijk moet die afgevoerd worden en bewerkt stelletje zotten die zoiets verzinnen

 • alco1

  @Mozes. Als jij land hebt en dat mag je op papier na grondanalyses goed bemesten. Wil jij er dan 'Zwarte Mest' bij op. Nee toch zeker. Boeren die nu met fraude meewerken zien ernstige verschraling op hun eigen land en dat is bij 'Evenwichts-Bemesting' verleden tijd.

 • w v gemert

  Deze landbouw econoom zal ook wel frauderen, ik stel dit vast op basis van mijn rekenmodel dat ook vol zit met aannames en op basis van publicaties en onderzoeken bij andere hoogleraren ( Stapel e.a.)

 • 200113528

  mestfraude is direct over als we van mest een product maken wat geld waart is. dan is het alleen maar een voordeel dat er meer dieren zijn. De kippen hebben de verwerking op de rit dus eraf met de rechten kun je dat geld investeren in mestverwerking.

 • farmerbn

  Als de veeboer mest moet afzetten wil hij graag dat de gehaltes extra hoog zijn per ton zodat hij minder tonnen moet afzetten. Daarna heeft hij 'zwarte mest' voor hemzelf of voor een buurman. Degene die die 'dikke' mest aanvoert, krijgt dus minder mineralen als afgesproken. Als dus degene die mest aanvoert die mest nog een keer laat analyseren dan weet hij of de beloofde mineralen er ook inzitten. Als de overheid die tweede analyse steekproefgewijs gaat uitvoeren lopen de fraudeurs automatisch tegen de lamp. En het probleem is dan meteen opgelost ( geldt alleen als je mestmonsters precies kunt analyseren).

 • jordi 1455

  Mestwet afschaffen en de mestfraude verdwijnt als sneeuw voor de zon. hoe meer regels je je volk oplegt hoe meer fraude mogelijk is.

 • W Geverink

  Dat is de beste die ik tot nu toe gehoord heb jordy1455. Als er geen regels zijn kun je ze ook niet overtreden. De regelgeving is ontstaan in een tijd dat boeren het normaal vonden om op het land zo langzaam te rijden dat ze door de stront werden ingehaald.

 • John*

  ik pleit er ook voor om te beginnen met het bemonsteren van alle akkers en weilanden in nederland. Aan de hand van de bemonstering wordt bepaald hoeveel (dierlijke)mest er op mag. Dit is de 'plaatsingsruimte' aan mest voor de totale landbouw Nederland. Door een norm te leggen over de aangevoerde mineralen (brok, bijproducten en kunstmest) is te bepalen hoeveel er terug gaat naar het land en hoeveel 'plaatsingsruimte' er nodig is. Wat niet op eigen bedrijf aanwezig is moet bij anderen afgezet worden, plaatsingsruimte over door geen of nauwelijks vee.

  De mineralen die je afvoert probeer je dan zo geconcentreerd mogelijk te maken (jaartje of twee na scheiden op mesthoop laten liggen doet wonderen) om de transport kusten te drukken. Maar goed de vrachtrijders van Cumela hebben dikke vinger in de pap en rijden graag water rond... dat water kunnen wij ook prima plaatsen in de buurt... Dunne fractie of zeugenmest is supermest voor grasland.. veehouders zouden dan geen kunstmest meer aan hoeven te voeren.. maar waarom dat geblokkeerd is???

 • pietbongers

  ik zie regelmatig evenwichtig bemeting maar als die er was dan hoefde we toch niet zoveel voer te importeren ,bij evenwicht zouden we dus even veel moet exporteren dan importeren en de rest is dan in even wicht.

 • agro1

  als akkerbouwer weet je dagen later pas wat je precies aangevoerd hebt. nou, dan is de dorst wel over. noooooit meer doen!!! zware heffingen betalen voor stront van een ander met questieuze gehaltes. vive Bruxelles et ciolos boppe!!!!!

 • Sjaak

  Al 30 jaar hebben we het over het mestoverschot....ook wel het 'mestprobleem'. Een probleem is het niet echt, immers dan hadden we het wel opgelost in die afgelopen 30 jaar....Nee, het is eerder een zegen!
  Het heeft een kompleet nieuwe economie gecreëerd, waar veel mensen aan verdienen, behalve, U raadt het al, de boeren....
  Gezien het te voeren mestbeleid, kan ik het vermeende mestprobleem dan ook niet serieus nemen en blijft het inderdaad 'steeds harder dweilen met de kraan verder open'. Niet om het probleem op te lossen, maar juist om het in stand te houden.
  Goed voor de economie...

 • Momfer

  je kan ook stellen dat de hoge nitraatgehaltes in het grondwater worden veroorzaakt door het strooien van kunstmest.

 • H Zonderland

  En zo weet/beweert iedereen wel wat over dit 'probleem'. Zolang de praktijk moet voldoen aan wettelijk vastgestelde theoretische waarden blijft het een onuitroeibaar en volstrekt onnodig 'probleem'.

 • Mozes

  Er worden twee zaken door elkaar gehaald. Enerzijds hebben wij te maken met fraude van akkerbouwers of melkveehouders die wat extra kunstmest gebruiken om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De mestwetgeving houdt geen rekening met bovengemiddelde opbrengsten waardoor deze 'fraude' noodzakelijk is als compensatie voor de onnauwkeurigheid in de mestwet. Dit leidt niet tot hogere nitraatgehaltes in het grondwater.

  Daarnaast hebben wij te maken met een heel andere mestfraude vanuit de varkenshouderij. Varkenshouders die geen of maar een paar ha grond hebben en vrijwel alle mest moeten afzetten tegen vaak hoge kosten. Door na mestscheiding te frauderen met mestmonsters kan op papier wel vier keer zoveel worden afgevoerd dan er in werkelijkheid is afgevoerd. Oftewel: van de op papier afgevoerde mest zit in werkelijkheid nog driekwart in de kelder. Deze mest wordt vervolgens op zo kort mogelijke afstand gedumpt, meestal op maisland. Er komt een hoeveelheid mest op het land wat vele malen hoger is dan via het gewas er weer afgehaald wordt. Een groot deel van de stikstof in de mest verdwijnt als nitraat in het grondwater.

  De hiervoor beschreven fraude in de varkensgebieden is de oorzaak dat wij slechts met veel moeite en strengere regels de derogatie verlengt konden krijgen. Als deze fraude niet stopt en over een aantal jaren het nitraatgehalte nog net zo hoog is bestaat de kans dat wij helemaal geen derogatie meer krijgen.

 • H Zonderland

  @ Mozes, de laatste regel van je 2e alinea beschrijft perfect het Nationale uitspoelingsdogma waarmee we ons in laten pakken. Ik ben erg benieuwd aan welke stof(fen) dat uitgespoelde nitraat gebonden is en waarom de natuur dit zo regelt of denken we hier intussen dat het zomaar 'los' door de grond zakt en accepteren we dat als democratisch aangenomen wetenschappelijk bewijs?

 • alco1

  @Mozes. Door elk jaar bodemmonster te eisen loopt zo'n 'dumper' direct tegen de lamp. Ook vraag ik mij af waar die te hoge nitraatmonsters worden gemeten. Op een klein stukje land achter de boerderij, waar een boer weidegang premie mee wil opstrijken. Bij uitlopen van kippen of modderpoelen bij varkens of zelfs in oude veengronden kunnen selectief te hoge waardes gemeten worden.

 • donkersmelkvee

  @agro1 er zijn legio mogelijkheden om heffing te voorkomen als de gehalten in de mest hoger uitvallen dus hier geen probleem. Verder zie ik ook meer heil in afschaffing van moeilijke regelgeving en het inhaken van veehouderij en akkerbouw. X aantal dieren per ha en een verplichting van afname bij grondbezitters. Dan hebben we de mestplaatsing gedekt en is fraude verleden tijd. Voor een eventueel overschot zouden bedrijven met een mestoverschot naar ratio mestveewerking toe moeten passen.

  Ps wel evn zorgen voor realistischer bemestingsnormen qua vee per ha.

 • alco1

  Wat jij voorstelt @donkersvee slaat helemaal nergens op. Hiermee wordt land waar veel vanaf gehaald wordt schraal en slecht bewerk land het land waar te hoge nitraten gemeten kunnen worden. Het lijkt wel een soort communisme, alles over gelijke kam.

 • jan van den broek

  rekenaars onder u.
  Je weet hoeveel een varken per dag aan mest produceert Dit weet je van kippen,koeien, geiten ,als ik mest producerende dieren vergeet aanvullen.
  Het aantal m2 land of tuinbouw grond inclusief grasland is waarschijnlijk ook bekend.
  Als je dit berekent weet je dat de land bouwers de mest kwijt kunnen, is dat niet het geval zal Sharon Dijksma hier niet blij met zijn. Nu rekenen aub.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.