Redactieblog

35 reacties

Samenwerken

Met samenwerken komen we verder dan elkaar vanuit de loopgraven te bestoken. Ik zal dit toelichten aan de hand van twee voorbeelden: de PAS en het ANLB.

Mijn blogs voor Boerderij roepen pittige reacties op. Prima, want een blog die opvalt en discussie losmaakt is beter dan een die onopgemerkt blijft. Sommige lezers bestrijden de inhoud van mijn stellingen, andere zien vooral risico's in voorstellen die ik als kans beschouw. En er zijn reageerders die zich afvragen of ik de zaken niet bewust te mooi voorstel, of ik er niet stiekem op uit ben de positie van de landbouw te ondermijnen en dat verpak in 'politiek correcte' samenwerkingsretoriek. Laat ik duidelijk zijn: met samenwerken komen we verder dan elkaar vanuit de loopgraven te bestoken. Aan de hand van twee voorbeelden zal ik dit toelichten.

Programmatische Aanpak Stikstof
Om te beginnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Samen met verdroging is een overmaat aan stikstof de grote bedreiging van de natuurlijke rijkdom, biodiversiteit, in Nederland. De kennis van de manier waarop stikstof zijn schadelijke invloed op ecosystemen uitoefent neemt toe, dit levert geen goed nieuws op. Het blijkt niet alleen om rechttoe-rechtaan overbemesting van voedselarme systemen te gaan, jarenlange belasting met stikstof blijkt de totale nutriëntenhuishouding in bijvoorbeeld bosbodems overhoop te gooien. Juist vanwege deze ingrijpende invloed heb ik vertrouwen in de werking van de PAS; we moeten echt toe naar een structurele daling van de stikstofbelasting over een lange periode, die samengaat met een gezonde landbouwsector. Lukt dit niet, dan zal al naar gelang de politieke conjunctuur de natuur eens een succes boeken dat door de landbouw weer ongedaan gemaakt wordt. Dat schiet voor beide partijen niet op en versterkt de tegenstellingen. De programmatische aanpak is een juiste en kan zelfs een voorbeeld zijn voor andere sectoren en thema's. Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt. Alle luchtwassers moeten dus ook echt aanstaan.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Dan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Ook hier geldt: samen optrekken is voor beide sectoren effectiever en efficiënter dan tegen elkaar in werken. Natuur als buur betekent voor het ANLB veel meer kans op succes, zo leert wetenschappelijk onderzoek. En voor natuurgebieden vormen landbouwgebieden met ANLB een welkome buffer naar de 'hard core' landbouw. Gebiedsgerichte samenwerking biedt dus grote kansen, goed om rekening mee te houden bij het ontwikkelen van de plannen die de collectieven aan de provincies gaan voorleggen. Maar ook op het gebied van kennis hebben we elkaar veel te bieden, juist daar kunnen we misverstand en vooroordeel doorbreken. Gelukkig zie ik de eerste samenwerkingen tussen collectieven (i.o.) en natuurbeheerders her en der ontstaan.

Deze voorbeelden zijn nog uit te breiden met meer. Een vitaal platteland, voor plant en dier, voor de recreërende stedeling, voor de agrarische sector, voor de plattelandseconomie in het algemeen, dat is wat Natuurmonumenten wil. Dat kan, met passen en meten, geven en nemen. Maar daar zijn wij polderaars al eeuwen heel goed in.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  Een modern woord voor bedreiging is KANS, u weet het weer mooi te brengen.Alleen als men doet wat u voorstelt wil u organisatie samenwerken en anders loopt u organisatie weg van de onderhandelings tafel, of laat u andere organisaties rechtzaken aanspannen. U zou eerst eens moeten LEREN niet over andersmans grond te willen REGEREN.
  Als u dat kan dan kun je samenwerken

 • alco1

  Verder hoeft er dus niet gereageerd te worden.
  Duidelijk zo Gijs!!!

 • ikkethuis

  Let vooral op de opgesomde volgorde van belangrijkheid, 2 e laatste zin. Plant dier recreerende stedeling en agrarische sector op de 4e plaats.

 • LUCTOR

  Meneer Wams wat bedoelt u met WIJ polderaars?

 • w v gemert

  U, Hr. Wams behoort tot de grotere parasieten in deze maatschappij, profileren over de ruggen van de agrariërs , systematisch een groep hard werkende ondernemers die voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving te schofferen /stigmatiseren. Hoezo overleggen !!!!

 • farmerbn

  Samenwerken kan alleen als je iets gelijkwaardigs hebt zoals twee boeren die elk grond hebben. Maar U heeft niets en toch wilt U samenwerken. U snapt nog steeds niet dat u geen partij bent. Als ik naar het hoofdkantoor ga van shell en zeg dat ik wil samenwerken dan beginnen ze daar heel hard te lachen en laten ze me gewoon buiten staan. Ook dat is Uw plaats.

 • J@gertje

  De geschiedenis leert dat 'samenwerking' tussen boer en TBO's is er nog nooit is geweest.
  Er is enkel éénrichtingsverkeer richting de TBO's geweest.
  En het vertrouwen wat u, mijnheer Wams, wilt winnen hebben u en uw voorgangers al jaren geleden verloren.
  En dat vertrouwen komt nooit meer terug.


 • boeren

  Deze meneer Wams heeft het over loopgraven, een oorlog wordt altijd smerig gevoerd en er zijn altijd verliezers en die verliezers zijn de agrariërs. Ze wachten je gewoon op in die loopgraven het is pure zelfmoord voor ons om met ze te samenwerken.
  Een vredes verdrag zal er misschien wel een keer komen maar je hebt altijd de wrijving van het gevoel landjepik.

 • m.en.mh.miedema

  Als je wilt samenwerken moet je eerst respekt hebben voor andermans eigendom/gebruiksrecht. Zoals de landbouw de laatste jaren is behandelt door natuur en milieu organisaties getuigt van geen enkel respect hiervoor. Ik spreek helaas uit ervaring en ben gezien bovenstaande reacties dus niet de enige.
  Als je het aantal reacties op een blog de maatstaf vindt voor een goede blog, ook al zijn vrijwel alle reacties negatief, dan zegt dat al veel over je eigen ego( een plaat voor de kop).
  En dan stikstof vervuiling door de landbouw? De nitraatwaardes in het grondwater zijn onder bosgrond hoger dan die onder de landbouwgrond, (o ja, dat komt natuurlijk ook van die landbouw?!?!). En waar blijft de stikstofuitstoot van het auto en vliegverkeer, geen woord hierover, als automobilist of vliegvakantie ganger wordt je op geen enkele wijze beperkt tav milieu. Die 'structuele daling van de stikstofbelasting' zal dan ook echt niet plaatsvinden ook al heb je heel landbouwend/veehoudend Nederland omgezet in natuur.

 • alco1

  Prima verwoordt Miedema.
  Ik hoop dat je het door hebt Teo Wams. Wij ontmaskeren je als een wolf in schaapskleren.

 • Vibank

  Amen

 • Vibank

  11reacties allemaal het zelf de
  Boeren zijn best wel verdeelt
  Maar vandaag niet Punt

 • ed12345

  Heer Wams het zal moeilijk blijven om u als directeur natuurmonumenten en de gemiddelde boer op een gedachtenlijn te brengen .Wij boeren zijn en blijven bezig opbrengsten te verbeteren met de ons aanwezige middelen .Dat doen we al eeuwen ,met een redelijk goed resultaat ,als we het nederlandse landschap bekijken heeft de natuur er zo te zien niet onder geleden.De meesten van ons kunnen niet verder met minder opbrengst ,en dan bedoel ik niet de financiele kant.Voor mij hoeft het niet meer
  als ik niet naar hogere opbrengsten kan streven en daar hoort stikstof bij in welke vorm dan ook ,daar hoort een goede afwatering bij ,een ree zo af en toe ,daar geniet ik ook van maar geen grote roedels,gewas bestrijdingsmiddelen waar nodig zonder dat iemand mij verteld ,dat het daar of daar niet mag Ik en vele met mij zijn van de oude school en uit dat gezichtpunt vind ik b.v. de provinciale landschappen vaak er niet veel van bakken dan zie ik liever de manier van de kroondomein

 • boeren

  En nu mag raad van state ook nog eens de Hedwige Polder onder water
  het moet niet gekker worden.

 • w v gemert

  Boeren, het is al te gek. Ik schaam mij hiervoor.

 • josrodenburg

  ik kan na deze reacties ook alleen maar ''amen'' zeggen

 • info36

  Ik denk dat van alle natuur en milieuclubs Natuurmonumenten niet de ergste is maar ik sluit me aan bij bovenstaande reacties. Degene die het het beste verwoord is Miedema.

 • Broes

  Uiteindelijk zal de agrariër altijd kiezen voor de euro's en daarmee ten koste van natuur en landschap.
  Tegen dat keiharde principe is geen samenwerking opgewassen.

 • ed12345

  Broes mag ik even weten in welk kamp jij zit ??????????????? IK wil jou gezicht wel eens zien als er een nieuwe buurman bij jouw binnen komt die haalt alle 100watt lampen eruit zet er 40watt voor terug en zegt sorry maar na 9 uur geen stroom meer en voor dat hij weggaat zegt oh, voor dat ik het vergeet mijn hond laat ik uit in u groeten en bloemen tuin uit kan die wat vrij rondlopen als hij wat kapot maakt zegt u het maar kunnen we waarschijnlijk wel tot een schadevergoeding komen.Nou niet zeggen JA maar .Dit is precies wat er gebeurt maar dan in het groot

 • alco1

  Uiteindelijk zal natuur altijd kiezen voor geld over de balk gooien en dat alles ten koste van de agrariër.
  Tegen dat keiharde principe is geen samenwerking opgewassen.

 • koestal

  Bij Wams krijgt de landbouw altijd de schuld als de natuur wat achteruitgaat,lekker tegen boeren aantrappen ,een soort jihadisme.

 • koestal

  Achter het bureau kan hij het wel volhouden

 • fokkert

  Is de nutriëntenhuishouding niet van slag door roofbouw in het bos.
  Want als een boom voldoende dik is zaagt men die om.
  En plant er een nieuwe voor in de plaats.
  Deze kan echter al die voedingsstoffen van de takken niet opnemen.
  Waardoor de grond wordt vervuild

 • gjsteenwijk1

  N.M. is net rupsje nooit genoeg. Het is jammer dat zij zich gesteund weten door een groot deel van de (linkse) politiek. Zolang die steun blijft bestaan zal N.M. proberen om zoveel mogelijk landbouwgrond naar hun ideeen in te richten. De vraag is: Hoe proberen we dat te keren?

 • koestal

  steeds meer ganzen en minder kieviten en grutto,s ,NM koopt steeds meer landbouwgrond op,bemest het niet en laat het verloederen of afgraven

 • Vibank

  Door te zorgen( ik herhaal mij zelf) dat grond in handen blijft van boeren
  Niet te gaan voor geld(een hond wil het nog niet vreten)
  Alleen dan maken we een kans iets af te dwingen
  Onderhandelen kun je alleen maar als je iets te bieden hebt

 • Mozes

  Ik heb wat moeite met de keiharde toon van vrijwel alle reageerders. De heer Wams probeert een dialoog te voeren met ons boeren wat bij mij toch enig respect afdwingt. Ook al zou ik het nog zo oneens met hem zijn dan zou ik mij in ieder geval wat diplomatieker uitlaten.
  Misschien is een dialoog voeren te hoog gegrepen en is de heer Wams zich onvoldoende bewust van de gevoelens onder de boeren.
  Wellicht is het zinvol daar eens nader op in te gaan.

  Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat door boeren vele anti-boer organisaties als één familie worden gezien. Wakkerdier, Milieudefensie, MOB, Tros-Radar, PvdD en ook Natuur Monumenten. Agressieve aanvallen op boeren door één organisatie heeft invloed op de houding tegenover alle organisaties.

  Onder de boeren bestaat grote bestaansonzekerheid. De verwachting is dat over tien jaar 80% van de huidige varkenshouders is verdwenen en de helft van de melkveehouders. Velen zijn zwaar gefinancierd en moeten vechten voor hun bestaan.

  Boeren voelen zich door de samenleving in de hoek gedreven en miskent. Gemakkelijke eendimentionale kritiek waarbij achterliggende complexiteit vaak bewust verzwegen wordt.

  Organisaties als WakkerDier die controle hebben over sommige televisie-programma's en deze misbruiken voor hun ophitsing tegen boeren veroorzaken gevoelens van machteloosheid.

  Tegen deze achtergrond vraag ik mij af of een dialoog wel mogelijk is.

 • ed12345

  Fokkert waar haal jij al die wijheid vandaan beste jongen???
  Doen ze al eeuwen zo, bos groeit nog steeds!!!

 • veldzicht

  Mozes#27,Ik kan het niet beter verwoorden,vergeet niet Koffeman,echtgenoot van Hertsenberg (tros radar) ,en oprichter van wakker dier en 1e kamerlid, en Thieme 2e kamer vriendin van Hertsenberg
  en zo is het kringetje rond,een kliek van leugen en bedrog en manipuleren van de publieke opinie.

 • alco1

  @Mozes. Jij vraagt je nog af of een dialoog wel mogelijk is.
  Nou veel mensen met ervaring zijn daar wel zeker van.

 • alco1

  @ed. En toch zit er een waarheid in wat Fokkert zegt.
  Zie de vervening. Hoe is die vroeger ontstaan en
  grondwater met te hoge waardes.
  Het is ook het punt van natuurbescherming. Hoge nitraatgehaltes in de lucht kan te weelderige groei veroorzaken, waardoor biodiversiteit aangetast kan worden.
  Echter zien wij dat niet als boer-natuur liefhebber.
  Wij zien juist een verschraling in vergelijking met vroeger.

 • koestal

  Er wordt een Jihaad gevoerd tegen boeren door diverse natuurorganisaties en sommige politici,ze beseffen het soms zelf niet ,maar schieten op alles wat met landbouw te maken heeft,ze hoeven hiervoor eens niet naar het Midden-Oosten

 • ed12345

  Alco vervening kon alleen onstaan bij het zeg maar onder water vedwijnen van begroeing ,en de te hoge waardes in grondwater,bedoel je in die veengebieden ?In dat geval is dat natuurlijk al zo sinds onheugelijk lange tijden .Wat bos aangaat ,is dat voor mij net als elk ander gewas , als het rijp is moet het geoogst worden en gebruikt. Onder andere De prov landschappen zeggen nu terug naar (heel heel) vroeger en gewoon dood laten gaan en laten liggen .Ook worden er weer oude oersoorten bomen opgezocht en ingeplant (die kromme troep is hooguit als brandhout bruikbaar)door het niet oogsten ,ga je of importeren of andere materialen gebruiken b.v. beton of staal gemaakt uit grondstoffen die zich niet vernieuwen Alco er wordt zoveel eeuwen hard werken om NL te maken wat het nu is te niet gedaan ik kan het echt niet aanzien

 • PetervanKempen

  Meneer Wams komt thjeoretisch met een goed verhaal. het probleem zit hem in de PRAKTIJK. 'walk your talk'zeggen de Amerikanen.
  VOORSTEL: Meneer Wams doorbreekt de loopgraafoorlog en komt met een minimaal en maximaal aantal winterganzen die hij wil opvangen en waarvan hij meebeleid voert, dat hun voedsel 100% vergoed moet worden, liefst in Fourage/natuurbeheer gebied om zijn landschapjes heen. Meneer Wams en co borgen, dat meedoen met natuurbeheer/ganzen opvang om zijn gebieden geen bestemmingsplan wijziging voor de leverende boeren inhoudt. Ziedaar: Fundament gelegd, Eerste goede buur kontakten. Heeft U mijn adres heer Wams?? Anders even kontakt met NOJG of NMV: wij zitten (weer) bij de telefoon!

 • koestal

  Die man kan helemaal niet werken ,alleen maar wat uit de neus peuteren

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.